Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

23.359.846

12.244.601

5.619.765

     
 

Beleidsartikelen

22.740.817

11.625.572

5.532.840

1

Goed functionerende economie en markten

365.226

365.745

74.579

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2.912.997

2.268.712

258.597

3

Toekomstfonds

219.039

282.206

80.300

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

11.775.356

4.543.049

1.935.077

5

Een veilig Groningen met perspectief

2.579.159

2.593.594

3.184.287

6

Bijdrage Nationaal Groeifonds

4.889.040

1.572.266

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

619.029

619.029

86.925

40

Apparaat

619.029

619.029

86.925

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst ICT Uitvoering

374.000

374.000

0

Nederlandse Emissieautoriteit

20.824

20.939

‒ 115

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.031.888

1.052.220

‒ 20.332

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1

85.212

90.920

‒ 5.708

Totaal

1.511.924

1.538.079

‒ 26.155

1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst ICT Uitvoering

36.601

20.000

Nederlandse Emissieautoriteit

2.947

2.104

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

47.420

48.132

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1

15.815

11.458

Totaal

102.783

81.694

1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Licence