Base description which applies to whole site

ARTIKEL XV

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer worden aan artikel 24, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • i. door een werkgever afgesloten verzekeringen ter dekking van financiële verplichtingen voortvloeiend uit:

    • 1°. artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet; of

    • 2°. artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

  • j. brede weersverzekeringen afgesloten door een actieve landbouwer als bedoeld in artikel 9, tweede lid, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU 2013, L 347).

Licence