Base description which applies to whole site

ARTIKEL VI

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt artikel 25 als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt »niet in Nederland» vervangen door: in een lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, maar niet in Nederland,.

2. Na het zesde lid wordt, onder vernummering van het zevende lid tot het achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 7. Indien het eerste, tweede, derde en vijfde lid geen toepassing kunnen vinden, is de verzekeraar die niet in een lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte woont of is gevestigd gehouden een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen die in Nederland woont of gevestigd is. De belasting wordt in dat geval geheven van die fiscaal vertegenwoordiger.

Licence