Base description which applies to whole site

ARTIKEL VII

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15, eerste lid, tweede volzin, wordt «artikel 30, eerste, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 30, eerste en tweede lid.

B

Aan artikel 17b wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het tweede lid is niet van toepassing en de intracommunautaire verwerving van goederen wordt geacht overeenkomstig het eerste lid aan de heffing te zijn onderworpen indien:

    • a. de afnemer aantoont de verwerving te hebben verricht met het oog op een daaropvolgende levering binnen het grondgebied van de overeenkomstig het eerste lid bepaalde lidstaat, waarvoor degene voor wie deze levering bestemd is, overeenkomstig artikel 197 van BTW-richtlijn 2006 is aangewezen als de tot voldoening van de belasting gehouden persoon; en

    • b. de afnemer heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 37a.

C

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde en vierde lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) vervalt «voorts».

D

Artikel 37a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. aan wie in een andere lidstaat goederen zijn geleverd in aansluiting op de ingevolge artikel 17b, derde lid, in die lidstaat door de ondernemer verrichte intracommunautaire verwervingen;.

2. In het derde lid wordt «hoger is dan € 100 000» vervangen door: hoger is dan het daartoe bij ministeriële regeling vastgestelde bedrag.

Licence