Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIII

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, derde lid, wordt «Ingeval een geregistreerd ander motorrijtuig dan een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto in een zodanige staat wordt gebracht dat het een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto is,» vervangen door: Ingeval een geregistreerd motorrijtuig zodanig wordt veranderd dat het de hoedanigheid verkrijgt van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto,.

B

In artikel 8 wordt «kan de inspecteur een ondernemer die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en die» vervangen door: kan de inspecteur, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en beperkingen, een ondernemer die.

C

Na artikel 10b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10c

 • 1. Indien voor een gebruikt geregistreerd motorrijtuig de belasting is verschuldigd ingevolge artikel 1, derde lid, wordt, in afwijking van artikel 10, tweede lid, de vermindering, bedoeld in artikel 10, eerste lid, vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid.

 • 2. Ingeval voor een motorrijtuig waarvoor de belasting is verschuldigd ingevolge artikel 1, derde lid, de belasting al eerder is betaald, wordt, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en beperkingen, de verschuldigde belasting verminderd met een bedrag ter zake van de eerder betaalde belasting.

 • 3. Indien een niet geregistreerd motorrijtuig zodanig wordt veranderd dat het de hoedanigheid verkrijgt van een personenauto, een motorrijwiel of een bestelauto, terwijl voor dat motorrijtuig de belasting al eerder is betaald, wordt, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en beperkingen, de ingevolge artikel 1, zesde lid, voor dat motorrijtuig verschuldigde belasting verminderd met een bedrag ter zake van de eerder betaalde belasting.

 • 4. De vermindering, bedoeld in het tweede en derde lid, bedraagt ten hoogste het bedrag van de verschuldigde belasting. De vermindering wordt voor een gebruikt motorrijtuig berekend met overeenkomstige toepassing van artikel 14a, vierde lid.

 • 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

D

In artikel 13a, derde lid, wordt «overeenkomstig artikel 10,» vervangen door «met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid,». Voorts wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende: Artikel 10, derde, vierde, vijfde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

E

Artikel 13b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «met overeenkomstige toepassing van artikel 10,» vervangen door: nadat dit is verminderd met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid,.

2. In het derde lid wordt «de artikelen 5, 6, en 12b» vervangen door: de artikelen 5, 6, 10, derde, vierde, vijfde en zevende lid, en 12b.

F

Na artikel 14a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14b

 • 1. Voor een motorrijtuig dat is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en dat voor een periode van ten hoogste vier jaren wordt verhuurd aan een inwoner van Nederland door een in die andere staat gevestigde ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, wordt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen, op verzoek de ingevolge artikel 1, zesde lid, te betalen belasting op voorhand verrekend met de teruggaaf die op de voet van artikel 14a kan worden verleend als het motorrijtuig na afloop van de overeengekomen huurperiode weer buiten Nederland wordt gebracht.

 • 2. Ingeval op een later tijdstip een andere huurperiode voor het motorrijtuig wordt overeengekomen dan de eerder overeengekomen huurperiode, wordt het te verrekenen bedrag van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig herzien, met dien verstande dat bij een verkorting van de huurperiode het teveel betaalde gedeelte van de verschuldigde belasting op verzoek wordt teruggegeven, en bij een verlenging van de huurperiode de teveel verrekende belasting op aangifte wordt voldaan binnen een maand na het tijdstip waarop de andere huurperiode is overeengekomen.

 • 3. Indien voor een motorrijtuig niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor de verrekening, wordt het te verrekenen bedrag van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, herzien, met dien verstande dat het volledige door de verrekening nog niet betaalde gedeelte van de verschuldigde belasting op aangifte wordt voldaan binnen een maand na het tijstip waarop niet langer aan de voorwaarden en beperkingen voor de verrekening wordt voldaan. De eerste volzin is mede van toepassing ingeval door een verandering van de overeengekomen huurperiode als bedoeld in het tweede lid, de totale overeengekomen huurperiode meer bedraagt dan vier jaren.

 • 4. Indien de overeengekomen huurperiode wordt gewijzigd, dan wel niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor de verrekening, wordt dit door de huurder van het motorrijtuig onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de inspecteur.

 • 5. Het te verrekenen bedrag van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, dan wel het terug te geven bedrag ingevolge het tweede lid, wordt door de inspecteur vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 6. De verrekening van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, dan wel een herziening van deze verrekening ingevolge het tweede of derde lid, wordt voor de toepassing van deze wet aangemerkt als een teruggaaf ingevolge artikel 14a, respectievelijk als een herziening van deze teruggaaf.

 • 7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

G

In artikel 15 , vierde lid, wordt «met overeenkomstige toepassing van artikel 10,» vervangen door «nadat dit is verminderd met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid,». Voorts wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende: Artikel 10, derde, vierde, vijfde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

H

Artikel 15a, achtste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «het teruggegeven bedrag» vervangen door: het teruggegeven bedrag, nadat dit is verminderd met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid,.

2. In de tweede volzin wordt «verschuldigd» vervangen door: verschuldigd, met overeenkomstige toepassing van artikel 10, eerste en zesde lid,.

3. In de laatste volzin wordt «De artikelen 10 en 12a» vervangen door: De artikelen 10, derde, vierde, vijfde en zevende lid, en 12a.

I

Artikel 16aa, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «met overeenkomstige toepassing van artikel 10,» vervangen door: nadat dit is verminderd met overeenkomstige toepassing van artikel 10, zesde lid,.

2. In het derde lid wordt «de artikelen 5, 6, en 12b» vervangen door: de artikelen 5, 6, 10, derde, vierde, vijfde en zevende lid, en 12b.

Licence