Base description which applies to whole site

ARTIKEL XX

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «€ 6,05» vervangen door: € 6,40.

2. In onderdeel b wordt «€ 26,94» vervangen door: € 28,49.

3. In onderdeel c wordt «€ 35,90» vervangen door: € 37,96.

4. In onderdeel d wordt «€ 44,90» vervangen door: € 47,48.

B

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «€ 41,78» vervangen door: € 44,18.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «€ 83,56» vervangen door: € 88,36.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «€ 122,75» vervangen door: € 129,81.

4. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «€ 45,63» vervangen door: € 48,25.

5. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «€ 240,58» vervangen door: € 254,41.

C

Artikel 11d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «€ 100,22» vervangen door: € 105,98.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «€ 141,17» vervangen door: € 149,29.

3. In het tweede lid wordt «€ 240,58» vervangen door: € 254,41.

D

In artikel 13 wordt «€ 15,94» vervangen door: € 16,86.

E

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. halfzware olie en gasolie, per 1000 L bij een temperatuur van 15°C € 477,76;

2. Het derde lid vervalt.

F

Na artikel 71h wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 71i

  • 1. Op verzoek wordt teruggaaf van accijns verleend voor vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan en vloeibaar gemaakt biogas dat is onderworpen aan het tarief, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d.

  • 2. De teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 125 per 1.000 kg.

  • 3. De teruggaaf wordt verleend aan de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats of aan de geregistreerde geadresseerde die het vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan of vloeibaar gemaakt biogas in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 heeft uitgeslagen tot verbruik.

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan het verzoek om teruggaaf, bedoeld in het eerste lid.

  • 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

G

In artikel 84a, zevende lid, wordt «€ 91» vervangen door: € 250.

Licence