Base description which applies to whole site

ARTIKEL III

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2016 als volgt gewijzigd:

A

Het percentage, genoemd in de eerste regel van kolom IV van de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel, wordt verhoogd met 0,06.

B

Het percentage, genoemd in de eerste regel van kolom IV van de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabel, wordt verhoogd met 0,06.

C

Het in artikel 8.10, tweede lid, genoemde bedrag wordt verhoogd met € 14. Voorts wordt «2,1%» vervangen door: 3,05%.

D

In artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 229. Voorts wordt «verminderd, doch niet verder dan tot € 184, met» vervangen door: verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met.

Licence