Base description which applies to whole site

ARTIKEL XI

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, vervallen de onderdelen 1°, 2° en 4° onder vernummering van de onderdelen 3° en 5° tot onderdelen 1° en 2°.

2. In het eerste lid, onderdeel c, onder 2° (nieuw), wordt «artikel 31 van die wet» vervangen door: artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964.

3. Het eerste lid, onderdelen d, f, g en ga, vervalt.

4. In het eerste lid, onderdeel h, onder 2°, wordt «het derde lid» vervangen door: het tweede lid.

5. Het eerste lid, onderdeel r, vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel q door een punt.

6. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

7. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 4. De ministeriële regelingen, bedoeld in deze wet, worden, voor zover niet anders is bepaald, uitgevaardigd door Onze Minister, wat betreft de regelingen, bedoeld in de artikelen 17, 18 en 20, in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid wordt «Artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, en artikel 5» vervangen door «Artikel 2, derde, vierde en vijfde lid,». Voorts wordt «zijn» vervangen door: is.

2. In het derde lid wordt «de artikelen 3, eerste lid, onderdelen c, d, f en h, en 4, onderdelen a, b en e» vervangen door: de artikelen 3, eerste lid, onderdelen f en h, en 4, onderdeel e.

3. Het vierde lid vervalt.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, vervalt onder verlettering van de onderdelen g en h tot onderdelen a en b.

2. In het derde lid wordt «De afdrachtvermindering onderwijs en de afdrachtvermindering zeevaart komen» vervangen door: De afdrachtvermindering zeevaart komt.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.

2. Het vierde tot en met zesde lid vervallen.

E

Artikel 6 en hoofdstuk V vervallen.

F

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt «het vierde lid» telkens vervangen door: het derde lid.

G

Artikel 21, derde lid, eerste volzin, komt te luiden: Ingeval na afloop van de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft een nog niet verrekend bedrag aan S&O-afdrachtvermindering resteert, wordt dit bedrag verrekend met de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen die zijn verschuldigd over een aangiftetijdvak dat is geëindigd of nog gaat eindigen in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Voor zover toepassing van de eerste volzin tot gevolg heeft dat een nog niet verrekend bedrag wordt verrekend met de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen die zijn verschuldigd over een reeds verstreken aangiftetijdvak, wordt de aangifte over dat reeds verstreken tijdvak voor de toepassing van artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 aangemerkt als een onjuiste of onvolledige aangifte.

H

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zes kalendermaanden» vervangen door: twaalf kalendermaanden.

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vijfde lid.

3. In het vijfde lid (nieuw) wordt «bedoeld in het vijfde lid» vervangen door: bedoeld in het vierde lid.

I

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het derde lid wordt «24 percent» telkens vervangen door «21 percent». Voorts wordt «€ 200.000» vervangen door: € 250.000.

2. In het zevende lid wordt «percentage van 24» vervangen door: percentage van 21.

J

In artikel 29, onderdeel b, wordt «percentage van 24» vervangen door: percentage van 21.

K

In artikel 30, tweede lid, vervalt telkens:, onderscheidenlijk Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,.

L

De artikelen 30a, 31, 34 en 41a vervallen.

Licence