Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIII

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «tweede en derde lid» vervangen door: eerste en tweede lid.

B

Artikel 13a, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Indien tijdens de eerste vijf jaren na het tijdstip waarop de bestelauto is ingeschreven in het kentekenregister niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor de vrijstelling, is op dat moment de belasting verschuldigd als ware er sprake van een registratie van die bestelauto als bedoeld in artikel 1, tweede lid. In afwijking van artikel 5, eerste lid, wordt de belasting geheven van de ondernemer, bedoeld in het eerste lid.

Licence