Base description which applies to whole site

ARTIKEL IX

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. de overbrenging van afvalstoffen uit Nederland om deze buiten Nederland te verwijderen of te laten verwijderen met toepassing van een ingevolge de EVOA bij beschikking verleende toestemming tot overbrenging, met uitzondering van afvalstoffen waarvan uit boeken en bescheiden blijkt dat zij naar Nederland zijn overgebracht in de zin van de EVOA.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De aan een inrichting afgegeven afvalstoffen en de uit Nederland overgebrachte afvalstoffen worden geacht alle ter verwijdering te zijn afgegeven, onderscheidenlijk overgebracht.

3. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

4. In het derde lid (nieuw) wordt «De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde uitzondering voor afvalstoffen die naar Nederland zijn overgebracht» vervangen door: De uitzondering voor afvalstoffen die naar Nederland zijn overgebracht, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c.

B

Artikel 23a vervalt.

C

In artikel 24, onderdeel b, wordt «degene aan wie ingevolge de EVOA toestemming is verleend de afvalstoffen uit Nederland over te brengen» vervangen door: de kennisgever, bedoeld in artikel 2, vijftiende lid, van de EVOA, aan wie de toestemming is verleend.

D

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. bij toepassing van artikel 23, eerste lid, onderdeel c: over het gewicht van de afvalstoffen die uit Nederland worden overgebracht ter verwijdering buiten Nederland, gemeten in kilogrammen.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot zesde lid worden na het eerste lid vier leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Wanneer de afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, in het buitenland op een zodanige wijze zijn gestort of verbrand dat bij een vergelijkbare verwerking in Nederland geen of minder belasting verschuldigd zou zijn, wordt ook voor de heffing ten aanzien van de uit Nederland overgebrachte afvalstoffen dit lagere belastingbedrag in aanmerking genomen.

 • 3. Het gewicht van de uit Nederland overgebrachte afvalstoffen, alsmede, indien van toepassing, de vergelijkbare verwerking in het buitenland, bedoeld in het tweede lid, blijkt uit een beschikking van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Op deze beschikking is de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet van toepassing.

 • 4. De kennisgever, bedoeld in artikel 24, onderdeel b, verzoekt Onze Minister van Infrastructuur en Milieu om de beschikking, bedoeld in het derde lid, binnen vier weken nadat de verklaring, bedoeld in artikel 16, onderdeel e, van de EVOA, is ontvangen, dan wel ontvangen had moeten zijn, voor alle afvalstoffen die zijn overgebracht uit Nederland met toepassing van de toestemming, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel c.

 • 5. Bij of krachtens op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:

  • a. de wijze van indiening van het verzoek om de beschikking, bedoeld in het derde en vierde lid, waarbij in afwijking van de artikelen 2:14, eerste lid, en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden bepaald dat het verzoek geheel of gedeeltelijk elektronisch wordt ingediend of in ontvangst wordt genomen;

  • b. de gegevens die de kennisgever verstrekt bij het verzoek om de beschikking;

  • c. de inhoud van de beschikking.

E

In artikel 26, onderdeel c, wordt «is verlopen» vervangen door: is verlopen, en zes kalendermaanden zijn verstreken sinds de maand waarin de verklaring, bedoeld in artikel 16, onderdeel e, van de EVOA, is ontvangen, dan wel ontvangen had moeten zijn, voor alle afvalstoffen die met toepassing van de beschikking zijn overgebracht uit Nederland.

F

In artikel 27, eerste lid, wordt «de verschuldigde belasting» vervangen door: de ingevolge artikel 23, eerste lid, onderdeel a of b, verschuldigde belasting.

G

In artikel 27a, eerste lid, wordt «de verschuldigde belasting» vervangen door: de ingevolge artikel 23, eerste lid, onderdeel a of b, verschuldigde belasting.

H

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. de overbrenging van afvalstoffen: € 13,11 per 1.000 kilogram.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Wanneer in geval van overbrenging van afvalstoffen op het tijdstip van aanvang van de fysieke overbrenging een lager tarief geldt dan het tarief, genoemd in het eerste lid onderdeel d, dat geldt op het tijdstip waarop de belasting is verschuldigd, is voor die afvalstoffen dat lagere tarief van toepassing. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld voor de aldus te berekenen belasting.

I

Artikel 29, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Vrijgesteld is de afgifte ter verwijdering of overbrenging ter verwijdering van baggerspecie.

J

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00555.

2. Het in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00199.

3. Het in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00072.

4. Het in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00039.

5. Het in het eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00247.

6. Het in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00334.

7. Het in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00089.

8. Het in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, als eerste opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00008 en het als tweede opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00004.

9. Het in het derde lid opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00555. Voorts wordt «restwarmte» vervangen door: restwarmte, aardwarmte of warmte opgewekt met vaste of vloeibare biomassa.

K

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bij het eerste aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00089.

2. Het bij het tweede aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00075.

3. Het bij het derde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00072.

4. Het bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00039.

Licence