Base description which applies to whole site

ARTIKEL XI

In de Invorderingswet 1990 wordt na artikel 42c een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 42d

Hoofdelijk aansprakelijk is voor de omzetbelasting die verschuldigd is ter zake van de levering van een zaak: de pandhouder, de hypotheekhouder of de executant die zich heeft verhaald op het door de koper betaalde bedrag, voor zover dat betrekking heeft op de ter zake van de levering verschuldigde omzetbelasting.

Licence