Base description which applies to whole site

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.6 wordt «zevende lid» vervangen door «achtste lid».

B

Artikel 3.14, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «ter voorkoming van strafvervolging of» vervangen door «ter voorkoming van strafvervolging, in het kader van een strafbeschikking of daarmee vergelijkbare buitenlandse wijze van bestraffing, dan wel».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. dwangsommen als bedoeld in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht en daarmee vergelijkbare buitenlandse dwangsommen.

C

In artikel 3.76, tweede lid, wordt «€ 7280» vervangen door «€ 7030».

Licence