Base description which applies to whole site

ARTIKEL XIX

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2025 artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de eerste en tweede kolom van de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot vanaf

Tot

I

II

0 gram/km

79

79 gram/km

101

101 gram/km

141

141 gram/km

157

157 gram/km

2. In het eerste lid, laatste zin, en tweede lid, laatste zin, wordt «71» vervangen door «70».

ARTIKEL XX

  • 1. In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden in artikel 9, eerste lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2025 bij ministeriële regeling verhoogd met 2,35 percent. De bedragen in het eerste lid, laatste zin, en tweede lid, laatste zin, worden dienovereenkomstig verhoogd.

  • 2. Bij ministeriële regeling worden, na toepassing van het eerste lid, de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste lid, derde kolom van de tabel, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XXI

Artikel XX vindt eerst toepassing nadat artikel 16b, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar van 2025 is toegepast.

Licence