Base description which applies to whole site

ARTIKEL XI

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

In de in artikel 20a, eerste lid, opgenomen tabel en in de in artikel 20b, eerste lid, opgenomen tabel worden de in de laatste kolom van die tabel als eerste en tweede vermelde percentages verhoogd met 0,05%-punt.

B

Artikel 39k vervalt.

Licence