Base description which applies to whole site

ARTIKEL LVII

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2022 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Kamerstukken 36 067) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel Q, van die wet:

a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I, onderdeel EE, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel EE, van deze wet «het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid» vervangen door «het tweede tot en met vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid»;

b. later in werking treedt dan artikel I, onderdeel EE, van deze wet, wordt artikel II, onderdeel Q, van die wet als volgt gewijzigd:

1. Subonderdeel 2 vervalt.

2. In subonderdeel 3 worden het vierde en vijfde lid vernummerd tot derde en vierde lid.

ARTIKEL LVIII

Ingeval de samenloop van wetten die in 2022 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

ARTIKEL LIX

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdelen F, G, H, I, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, U, V en KK, in afwijking van artikel 3.66, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en artikel XLII voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023;

  • b. artikel I, onderdeel II, en artikel IX, onderdeel J, terugwerken tot en met 1 april 2017;

  • c. artikel I, onderdeel HH, terugwerkt tot en met 1 januari 2022;

  • d. artikel XLI, onderdeel B, terugwerkt tot en met 24 februari 2022;

  • e. artikel I, onderdelen A, B, X en DD, en artikel IX, onderdeel G, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van kalenderjaar 2023 is toegepast;

  • f. artikel IX, onderdelen E en F, eerst toepassing vindt nadat de artikelen 20a, tweede lid, en 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2023 zijn toegepast;

  • g. artikel XVI, onderdeel B, toepassing vindt nadat artikel 35a van de Successiewet 1956 bij het begin van het kalenderjaar 2023 is toegepast.

  • h. artikel XLV, onderdelen B en C toepassing vinden voordat artikel VII van de Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 wordt toegepast;

  • i. artikel LII, onderdeel A, en artikel XLV, onderdelen A, D en E eerst toepassing vinden voordat artikel V van de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 en de artikelen XI en XIA van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met artikel XXX, eerste lid, onderdeel b, van die wet worden toegepast; en

  • j. artikel II, onderdeel J, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2024 is toegepast.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, treedt artikel XLI, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel XLI, onderdeel C, terugwerkt tot en met de datum waarop het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PbEU 2022, L 71/1) of een verlenging daarvan geen tijdelijke bescherming meer verleent aan ontheemden uit Oekraïne en kan zo nodig worden voorzien in overgangsrecht.

 • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII in werking met ingang van 1 januari 2024.

ARTIKEL LX

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2023.

Licence