Base description which applies to whole site

ARTIKEL LIX

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdelen F, G, H, I, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, U, V en KK, in afwijking van artikel 3.66, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en artikel XLII voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023;

  • b. artikel I, onderdeel II, en artikel IX, onderdeel J, terugwerken tot en met 1 april 2017;

  • c. artikel I, onderdeel HH, terugwerkt tot en met 1 januari 2022;

  • d. artikel XLI, onderdeel B, terugwerkt tot en met 24 februari 2022;

  • e. artikel I, onderdelen A, B, X en DD, en artikel IX, onderdeel G, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van kalenderjaar 2023 is toegepast;

  • f. artikel IX, onderdelen E en F, eerst toepassing vindt nadat de artikelen 20a, tweede lid, en 20b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2023 zijn toegepast;

  • g. artikel XVI, onderdeel B, toepassing vindt nadat artikel 35a van de Successiewet 1956 bij het begin van het kalenderjaar 2023 is toegepast.

  • h. artikel XLV, onderdelen B en C toepassing vinden voordat artikel VII van de Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 wordt toegepast;

  • i. artikel LII, onderdeel A, en artikel XLV, onderdelen A, D en E eerst toepassing vinden voordat artikel V van de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 en de artikelen XI en XIA van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met artikel XXX, eerste lid, onderdeel b, van die wet worden toegepast; en

  • j. artikel II, onderdeel J, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2024 is toegepast.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, treedt artikel XLI, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel XLI, onderdeel C, terugwerkt tot en met de datum waarop het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PbEU 2022, L 71/1) of een verlenging daarvan geen tijdelijke bescherming meer verleent aan ontheemden uit Oekraïne en kan zo nodig worden voorzien in overgangsrecht.

 • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII in werking met ingang van 1 januari 2024.

Licence