Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3

TOLERANTIEGRENZEN

NiveauTolerantie %Omvangsbasis
 OudNieuwOudNieuw
FoutenOnzekerhedenFoutenOnzekerheden  
Rijk(srekening)11%1%– Totaal uitgaven rijk – Totaal ontvangsten rijk– Totale uitgaven rijk – Totale ontvangsten rijk
Begrotingshoofdstuk:1%3%  – Totaal verplichtingen – Totaal uitgaven + baten van derden2 – Totaal ontvangsten 
< € 100 mln  10%10% – Totaal verplichtingen
> € 100 mln en ≤ € 150 mln  10%10% – Totaal uitgaven + totaal ontvangsten + baten van derden
> € 150 mln en ≤ € 500 mln  15 mln15 mln   
> € 500 mln en ≤ 1,5 mld  15 mln3%   
> 1,5 mld  1%3%  
Begrotingsartikel3:      
≤ € 50 mln10%30%  – verplichtingen  
> € 50 mln en < € 500 mln€ 5 mln€ 15 mln  – uitgaven  
≤ € 500 mln1%3%  – ontvangsten  
       
< € 100 mln  10%10% – verplichtingen
> € 100 mln en ≤ € 150 mln  10%10% – uitgaven + ontvangsten
> € 150 mln en ≤ € 500 mln  15 mln15 mln   
> € 500 mln  3%3%  
Baten-lastendiensten:    – totale baten  
≤ € 50 mln10%30%  – totale lasten 
> € 50 mln en < € 500 mln€ 5 mln€ 15 mln  – totale kapitaaluitgaven  
≤ € 500 mln1%3%  – totale kapitaalontvangsten 
   10%10% Som van de totale baten van alle baten-lastendiensten
> € 100 mln en ≤ € 150 mln  10%10%   
> € 150 mln en ≤ € 500 mln  15 mln15 mln   
> € 500 mln en ≤ € 1,5 mld  15 mln3%   
> € 1,5 mld  1%3%  
Saldibalansposten:       
≤ € 50 mln10%30%  Alle relevante posten in de saldibalans afzonderlijk 
> € 50 mln en < € 500 mln€ 5 mln€ 15 mln     
≤ € 500 mln1%3%    
Saldibalans totaal1%3%  Totaal van de relevante5 saldibalansposten 
< € 100 mln  10%10% Totaal van de relevante saldibalansposten
> € 100 mln en ≤ € 150 mln  10%10%   
> € 150 mln en ≤ € 500 mln  15 mln15 mn   
> € 500 mln en ≤ € 1,5 mld  15 mln3%   
> € 1,5 mld  1%3%  

1 Betreft de som van alle fouten én onzekerheden in de departementale jaarverslagen.

2 Dit is de som van de baten van alle baten-lastendiensten minus de bijdragen van het moederdepartement.

3 Op het niveau van de begrotingsartikelen telt de Algemene Rekenkamer fouten en onzekerheden bij elkaar, alvorens deze te toetsen aan de tolerantiegrenzen. Daarbij hanteert zij de tolerantiegrenzen zoals deze gelden voor fouten.

4 In de nieuwe situatie worden de fouten en onzekerheden niet meer op het niveau van de afzonderlijk posten van de saldibalans geëvalueerd.

5 De relevante saldibalansposten zijn: liquide middelen, intracomptabele vorderingen, intracomptabele schulden, extracomptabele vorderingen, extracomptabele schulden, voorschotten, openstaande rechten, openstaande verplichtingen (incl. garanties) en deelnemingen.

Licence