Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN*

Bijlage 1 Begrote en verantwoorde bedragen (bedragen in € mln)

    Uitgaven Ontvangsten
    Vastgestelde begroting 2009 Rekening 2009 Vastgestelde begroting 2009 Rekening 2009
Begrotingen        
I Huis der Koningin 7,0 7,0    
IIa Staten-Generaal 133,6 134,7 2,5 8,3
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 99,3 110,1 2,8 4,3
III Algemene Zaken 64,1 67,9 1,9 2,9
IIIa Kabinet der Koningin 2,3 2,3    
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1,1 0,7    
IV Koninkrijksrelaties 348,5 607,9 16,3 127,7
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 9 928,5 11 136,2 836,4 2 935,6
VI Justitie 5 730,9 6 239,6 1 253,3 1 314,4
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 584,3 6 012,0 238,1 899,0
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 35 173,3 36 285,5 1 971,0 2 216,0
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 47 099,5 62 976,0 30 358,0 67 512,7
IXb Financiën (excl. belastingen) 4 256,6 14 044,9 134 253,8 121 321,7
X Defensie 8 467,9 8 732,6 531,5 466,9
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 212,2 1 487,3 255,7 329,6
XII Verkeer en Waterstaat 8 790,8 9 074,6 90,4 98,1
XIII Economische Zaken 2 783,9 2 805,9 12 224,8 9 833,5
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 473,3 2 549,6 608,0 513,7
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 25 417,6 26 900,6 776,9 913,4
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14 665,2 15 267,3 59,1 568,7
XVII Jeugd en Gezin 6 221,8 6 498,9 13,5 139,6
XVIII Wonen, wijken en integratie 4 891,7 5 061,5 847,3 996,8
           
I Subtotaal 184 353,6 216 003,0 184 341,3 210 203,0
           
Begrotingsfondsen**        
A Infrastructuurfonds 7 753,6 7 352,2 7 753,6 7 475,7
B Gemeentefonds 17 454,2 17 683,0 17 454,2 17 683,0
C Provinciefonds 1 299,2 1 329,2 1 299,2 1 329,2
D Fonds Economische Structuurversterking 2 477,9 1 724,1 2 477,9 1 724,1
E AOW-spaarfonds 0,0 0,0 4 805,3 4 793,6
F Diergezondheidsfonds 11,0 14,6 11,0 4,0
G BTW-compensatiefonds 2 468,0 2 577,1 2 468,0 2 577,1
H Waddenfonds 40,5 14,3 33,9 33,9
           
I Subtotaal 31 504,2 30 694,5 36 303,0 35 620,7
           
  Totaal generaal*** 215 857,8 246 697,4 220 644,3 245 823,7

* Bijlage 1 bevat de financiële totaalbedragen van alle door ons onderzochte jaarverslagen. Nadere kengetallen over ministeries zijn opgenomen in bijlage 4.

** De bedragen van de begrotingsfondsen zijn exclusief overlopende posten.

*** De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening

Licence