Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6 CAPITA SELECTA

Behalve de Staat van de rijksverantwoording 2010 en de Rapporten bij de Jaarverslagen van de ministers brengt de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2011 ook enkele andere publicaties uit. Het betreft vier rapporten waarin wij ingaan op specifieke aspecten van de verantwoordingsinformatie die de Staten-Generaal op Verantwoordingsdag ontvangen:

  • Staatsbalans: zicht op staatsvermogen (Algemene Rekenkamer, 2011a);

  • Bezuinigingsmonitor 2011; Ingeboekte bezuinigingsmaatregelen regeerakkoord in 2011 (Algemene Rekenkamer, 2011b);

  • Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2010 (Algemene Rekenkamer, 2011c);

  • Kredietcrisis en EU-landencrisis: interventies en vervolg; Vijfde rapportage: vierde kwartaal 2010 en eerste kwartaal 2011 (Algemene Rekenkamer, 2011d).

Wij bespreken in dit hoofdstuk kort de hoofdpunten uit de vier genoemde rapporten. Daarnaast gaan wij in op twee onderwerpen die wij de komende jaren van bijzonder belang achten voor de bedrijfsvoering van het Rijk:

  • het kabinetsprogramma «Compacte Rijksdienst»;

  • de ontwikkeling van (de omvang van) het personeel van het Rijk en de daaraan verbonden organen.

Licence