Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 6: GARANTIEOVERZICHT 2010

Toelichting

Garanties

Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Garantieregelingen worden doorgaans als verplichting opgenomen in de begroting van het betreffende vakdepartement.

Een garantieregeling van het Rijk kent vrijwel altijd een maximum, dus een plafond. Dit plafond kan een jaarlijks plafond zijn (per jaar mag een maximaal bedrag aan risico worden verleend) of een totaalplafond zijn (er mag nooit meer risico verleend worden dan het plafond). In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen beide soorten plafonds. In tabel 6.1 zijn de risicobedragen van garantieregelingen van het Rijk opgenomen. Het bedrag dat onder het plafond daadwerkelijk als risico is verleend, heet in de tabel geëffectueerd risico.

In tabel 6.2 komen de bijbehorende uitgaven en ontvangsten aan de orde. De in de tabel getoonde uitgaven betreffen de schade-uitkeringen op afgegeven garanties. De in de tabel getoonde ontvangsten betreffen zowel ontvangen premies of provisies e.d. als op derden verhaalde (schade) uitkeringen.

Achterborgstellingen

Naast het risico uit garantieregelingen wordt het Rijk ook indirect blootgesteld aan risico’s uit achterborgstellingen. In dit geval wordt de daadwerkelijke garantieverplichting niet afgegeven door het Rijk, maar door een daarvoor aangewezen tussenpersoon, bijvoorbeeld een stichting. Het Rijk zal pas worden aangesproken wanneer de tussenpersoon niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In de begroting van het betreffende vakdepartement worden dergelijke achterborgstellingen niet als verplichting opgenomen (zolang er geen schade ontstaat vanuit de achterborgstelling). De achterborgstellingen zijn opgenomen in tabel 6.3.

Voor precieze details over garantieregelingen en achterborgstellingen wordt verwezen naar de begrotingen en jaarverslagen van de betreffende vakdepartementen (in de tabellen is aangegeven op welke begroting, en op welk begrotingsartikel de verschillende regelingen zijn opgenomen).

Tabel 6.1 Garanties (in miljoenen euro); regelingen groter dan 100 miljoen

Hfds

 

Omschrijving

Geëffectueerd risico 2009

Verleende garanties 2010

Vervallen garanties 2010

Geëffectueerd risico 2010

Jaarlijks plafond 2010

Totaal plafond

Garantie op kredieten

      

V

24

Garanties IS-NIO

315,8

0,0

42,2

273,6

 

273,6

VII

23

Politiegaranties

1 171,0

233,9

0,0

1 404,9

 

1 404,9

VIII

14

Achterborgovereenkomst

141,2

35,0

12,5

163,8

 

680,0

IXB

2

Garantie interbancaire leningen

47 100,9

0,0

8 102,9

38 998,0

 

38 998,0

IXB

4

EFSF

0,0

25 872,0

0,0

25 872,0

 

25 872,0

IXB

4

Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lidstaten

1 225,0

1 232,5

0,0

2 457,5

 

2 457,5

IXB

4

EFSM

0,0

2 946,0

0,0

2 946,0

 

2 946,0

XIII

3

BBMKB

1 957,2

742,5

469,0

2 230,7

765,0

 

XIII

3

GO

240,0

685,3

66,4

858,9

 

1 500,0

XIII

4

COVA

1 001,0

324,0

0,0

1 325,0

 

1 325,0

XIV

21

Garantie Borgstellingsfonds voor de landbouw

540,2

52,0

114,3

477,9

 

477,9

XIV

23

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

412,9

54,1

12,8

454,2

54,1

 

XVI

42

Inrichtingen voor de gezondheidszorg

752,3

0,0

62,7

689,6

 

689,6

XVI

42

Voorzieningen voor gehandicapten

221,7

0,0

17,6

204,1

 

204,1

A

13

Prorail

1 104,8

0,0

724,4

380,4

 

380,4

  

Overig

1 492,1

427,9

183,7

1 736,3

1 349,0

2 217,9

         
  

Totaal garanties op kredieten

57 676,0

32 605,2

9 808,5

80 472,7

2 168,0

79 426,8

         

Garantie op deelnemingen

      

V

24

Garanties Regionale Ontwikkelingsbanken

774,3

1 175,4

0,0

1 949,6

 

1 949,6

V

24

Garanties IS-Raad van Europa

119,3

0,0

0,0

119,3

 

119,3

IXB

3

Garantie en vrijwaring inzake verkoop van deelnemingen

1 197,7

0,0

168,3

1 029,4

 

1 029,4

IXB

4

Wereldbank

2 789,2

236,5

0,0

3 025,7

 

3 025,7

IXB

4

EIB

9 895,5

0,0

0,0

9 895,5

 

9 895,5

IXB

4

EBRD

365,8

0,0

0,0

365,8

 

365,8

  

Overig

24,4

2,0

0,0

26,4

 

26,4

         
  

Totaal garanties op deelnemingen

15 166,3

1 413,8

168,3

16 411,8

 

16 411,8

         

Garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico's

      

VIII

14

Indemniteitsregeling

250,0

723,0

685,0

288,0

 

300,0

IXB

2

WAKO (kernongevallen)

14 023,0

0,0

0,0

14 023,0

 

14 023,0

IXB

3

Deelneming Fortis/ABN AMRO (CRI)

32 611,1

0,0

32 611,1

0,0

 

32 611,1

IXB

3

Deelneming ABN AMRO

0,0

950,0

0,0

950,0

 

950,0

IXB

5

Atradius – Regeling Herverzekering Investeringen

263,0

22,3

71,6

213,8

453,8

 

IXB

5

Atradius – Exportkredietverzekering

12 316,5

4 616,8

3 494,9

13 438,4

11 332,3

 
  

Overig

142,2

57,1

64,6

134,7

150,0

196,3

         
  

Totaal garanties op moeilijk/niet te verzekeren risico's

59 605,8

6 369,2

36 927,1

29 047,9

11 936,1

48 080,4

         

Overige garanties (o.a. liquiditeits- of exploitatiegarantie)

     

VIII

7

Bouwleningen academische ziekenhuizen

310,5

0,0

14,8

295,7

 

295,7

IXB

4

DNB – deelneming in kapitaal IMF

23 376,3

5 530,0

113,4

28 792,8

 

28 792,8

IXB

7

Vorderingenplafond RVOB

0,0

155,5

0,0

155,5

 

207,0

  

Overig

142,5

0,0

33,1

109,5

 

109,6

         
  

Totaal overige garanties

23 829,3

5 685,5

161,3

29 353,5

 

29 405,1

         
  

Totaal Garanties

156 277,4

46 073,8

47 065,3

155 285,9

14 104,1

181 765,4

Tabel 6.2 Uitgaven en ontvangsten op de door de staat verstrekte garanties (in miljoenen euro)

Hoofdstuk

Departement

Uitgaven 2009

Ontvangsten 2009

Uitgaven 2010

Ontvangsten 2010

IV

Koninkrijksrelaties

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken

1,9

0,0

1,7

0,1

VI

Justitie

0,0

0,0

0,3

0,0

VII

Binnenlandse Zaken

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0,0

0,0

0,0

0,0

IXB

Financien

257,4

370,8

78,2

754,9

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

0,0

0,0

0,0

0,0

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

0,0

0,0

0,0

0,0

XII

Verkeer en Waterstaat

0,0

0,0

0,0

0,0

XIII

Economische Zaken, Lanbouw en Innovatie

57,3

22,5

66,0

36,4

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0,0

0,0

0,0

0,0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0,0

0,0

0,2

0,0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

0,0

0,0

0,0

0,0

A

Infrastructuurfonds

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Totaal

316,6

393,3

146,4

791,5

Tabel 6.3 Achterborgstellingen van het Rijk (in miljoenen euro)

Hfds

 

Omschrijving

Geborgd risico 2009

Geborgd risico 2010

Buffervermogen 2010

XVI

42

Achterborgstelling Stichting Waarborgfonds Zorg

8 071,2

8 441,3

463,9

XVIII

13

Achterborgstelling WEW (NHG)1

108 879,0

n.n.b.

n.n.b.

XVIII

13

Achterborgstelling WSW

75 800,0

85 300,0

472,0

  

Totaal Achterborgstellingen

192 750,2

n.n.b.

n.n.b.

1

Het Jaarverslag van WEW over het jaar 2010 was bij het ter perse gaan van dit FJR nog niet bekend

Tot slot wordt gemeld dat het risico uit de achterborgstellingen (uit tabel 6.3) niet één op één te vergelijken is met het risico uit de garantieregelingen (uit tabel 6.1). Bij achterborgstellingen wordt de achterborg soms gedeeld met gemeenten (bij WEW en WSW), of bezit de betreffende tussenpersoon (stichting) een omvangrijk bufferkapitaal waarmee de een groot deel van de schades gedekt kan worden alvorens het Rijk wordt aangesproken (zie kolom buffervermogen). Bij WSW is een extra verschil dat het Rijk (pas) aangesproken wordt ná de woningcorporaties.

Licence