Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 5: MONITOR FINANCIËLE INTERVENTIES

Tabel 1: Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro)

(bedragen in miljoenen euro) – update FJR 2010

2008

2009

2010

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

   

1. Deelneming Fortis/AA

16 800

1 350

490

2. Deelneming RFS/AA

6 540

 

3 038

3. Verkoop FCI

 

– 350

 

4. Deelneming ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)1

  

27 971

5. Overbruggingskredieten Fortis

44 341

  

6. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

 

– 36 516

– 3 250

7. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

– 502

– 705

– 167

8. Dividend ABN Amro Group N.V.

0

0

0

9. Dividend ASR Verzekeringen N.V.

0

0

0

10. Dividend RFS Holdings B.V.

0

0

– 6

    

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

   

11. Garantieverlening (geëffectueerd)

 

32 611

 

12. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

  

– 32 611

13. Premieontvangsten uit CRI

 

– 28

– 165

    

Mandatory Convertible Notes ABN-AMRO (MCN's)

   

14. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)2

 

800

– 800

15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)2

 

1 800

– 1 800

16. Renteopbrengsten uit MCN's2

  

– 103

    

Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)

   

17. Garantieverlening (geëffectueerd)

  

950

18. Premieontvangsten uit garantie

  

– 26

    

∆ Staatsschuld (excl. nr. 4, 11, 12, 16 en 17)

67 179

– 33 649

– 2 686

    

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

   

19. Verstrekt kapitaal ING

10 000

  

20. Verstrekt kapitaal Aegon

3 000

  

21. Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

  

22. Aflossing ING

 

– 5 000

 

23. Aflossing Aegon

 

– 1 000

– 500

24. Aflossing SNS Reaal

 

– 185

 

25. Couponrente ING

 

– 645

– 39

26. Couponrente Aegon

 

– 166

– 11

27. Couponrente SNS Reaal

 

– 38

– 1

28. Repurchase fee ING

 

– 295

– 52

29. Repurchase fee Aegon

 

– 108

– 52

30. Repurchase fee SNS Reaal

 

0

 
    

∆ Staatsschuld

13 750

– 7 436

– 655

    

C. Back-up faciliteit ING EUR/USD wisselkoers

 

1,44

1,34

31. Funding fee (rente + aflossing)

 

3 903

4 345

32. Management fee

 

59

47

33. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 3 819

– 4 058

34. Garantiefee

 

– 129

– 103

35. Additionele garantiefee

 

0

– 154

36. Additionele fee

 

– 14

– 77

37. Saldo Back-up faciliteit ( 31 t/m 36)

 

0

0

38. Meerjarenverplichting aan ING

 

15 857

13 084

39. Alt-A portefeuille

 

18 352

16 376

    

∆ Staatsschuld = 37. Saldo Back–up faciliteit ( 31 t/m 36)

 

0

0

    

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

   

40. Garantieverlening (geëffectueerd)

2 740

47 535

 

41. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

 

– 3 174

– 8 103

42. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen

0

– 116

– 407

43. Schade-uitkeringen

0

0

 
    

D2. Stabiliteitsmechanisme

   

44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

  

2 946

45. Garantieverlening NL-aandeel SPV

  

25 872

46. Deelneming EFSF

  

1

    

∆ Staatsschuld (excl. nr. 40, 41, 44 en 45)

 

– 116

– 406

    

E1. IJsland

   

47. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1 236

192

 

48. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

 

49. Vordering op IJsland

1 322

7

 

50. Opgebouwde rente op vordering

 

74

41

51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst

  

– 64

52. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing

 

0

 

53. Ontvangsten lening IJsland (ii.) rente

 

0

 
    

E2. Griekenland

   

54. Lening Griekenland

  

1 248

55. Vordering Griekenland

  

1 248

56. Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing

  

0

57. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

  

– 30

    

∆ Staatsschuld (excl. nr. 49, 50, 51 en 55)

1 236

199

1 218

    

F. Overige gevolgen

   

58. Uitvoeringskosten en inhuur externen

11

43

8

59. Terug te vorderen uitvoeringskosten inhuur externen

0

3

0

60. Ontvangen uitvoeringskosten externen

– 2

– 12

– 5

    

∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)

82 165

– 41 002

– 2 529

Staatsschuld cumulatief (excl. rentelasten)

82 165

41 163

38 634

Toerekenbare rentelasten

450

2 036

1 493

1

Cumulatief saldo van posten: 1, 2, 3, 14, 15 en 16

2

De converteerbare leningen inclusief rente opbrengsten zijn ingebracht in ABN Amro Group N.V.

Tabel 2: Balans (standen en mutaties – in miljoenen euro)

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

2010

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

2010

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

         

1. Deelneming Fortis/AA

16 800

17 800

490

I: Financiering staatsschuld (excl. rentelasten)

82 165

41 163

– 2 529

38 634

2. Deelneming RFS/AA

6 540

6 540

3 038

II: Financiering uit resultaat (tabel 3)

43

44

– 563

– 519

14. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)

 

800

– 800

III: Financiering uitgavenkader

9

43

– 1

43

15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)

 

1 800

– 1 800

     

16. Renteopbrengsten uit MCN's

  

103

Toerekenbare rentelasten cumulatief

450

2 486

1 493

3 979

   

+

      

4. Deelneming ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V.

 

27 971

C. Back-up faciliteit ING

    
     

38. Meerjarenverplichting aan ING

 

15 857

– 2 773

13 084

5. Overbruggingskredieten Fortis (+ 6)

44 341

7 825

– 3 250

4 575

Te betalen funding fee

 

31

– 9

22

     

Voorziening

 

2 530

198

2 728

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

    

Resultaat voor voorziening IABF 2010

  

596

596

19. Verstrekt kapitaal ING (+ 22)

10 000

5 000

 

5 000

     

20. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 23)

3 000

2 000

– 500

1 500

     

21. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 24)

750

565

 

565

E1. IJsland

    
     

Openstaande verplichting IJsland

86

0

  

C. Back-up faciliteit ING

         

39. Alt-A portefeuille

 

18 352

– 1 976

16 376

     

Te ontvangen rente

 

65

– 11

54

     
          

D2. Stabiliteitsmechanisme

         

46. Deelneming EFSF

  

1

1

     
          

E1. IJsland

         

49. Vordering op IJsland

1 322

1 329

 

1 329

     

50. Opgebouwde rente op vordering

 

74

41

115

     

51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst

  

– 64

– 64

     

Totale vordering op Ijsland

  

– 23

1 380

     
          

E2. Griekenland

         

55. Vordering Griekenland

  

1 248

1 248

     
          

F. Overige gevolgen

    

Correcties

    

Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten

0

3

– 3

0

Technische correctie (i.v.m. niet-geldelijke-betalingen)

 

– 1

104

104

Totaal uitstaande activa:

82 753

62 153

– 3 482

58 670

Totaal uitstaande passiva:

82 753

62 153

– 3 482

58 670

Tabel 3a: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

(toerekenbare) Kosten

      

(toerekenbare) Opbrengsten

Omschrijving:

2008

2009

2010

Omschrijving:

2008

2009

2010

    

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

   

Toerekenbare rentelasten

450

2 036

1 493

7. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

502

705

167

    

8. Dividend ABN Amro Group N.V.

 

0

 

E1. IJsland

   

9. Dividend ASR Verzekeringen N.V.

 

0

 

Kosten i.v.m. topping up

 

106

 

10. Dividend RFS Holdings B.V.

 

0

6

    

13. Premieontvangsten uit CRI

 

28

165

F. Overige gevolgen

   

18. Premieontvangsten uit garantie

  

26

58. Uitvoeringskosten en inhuur externen

11

43

8

    

60. Ontvangen uitvoeringskosten externen

–2

–12

–5

    
    

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

   
    

25 t/m 27. Ontvangen couponrente

 

848

51

    

28 t/m 30 Ontvangen repurchase fees

 

403

104

        
    

C. Back-up faciliteit ING

   
    

Resultaat IABF (na vorming voorziening)

 

0

0

        
    

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

   
    

42. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen

 

116

407

        
    

E1. IJsland

   
    

50. Opgebouwde rente op vordering

 

74

41

    

51. Correctie n.a.l.v. nieuw voorgestelde overeenkomst

  

– 64

        
    

E2. Griekenland

   
    

57. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl. servicefee

  

30

Totale kosten:

459

2 173

1 496

Totale opbrengsten:

502

2 174

933

Resultaat (negatief teken impliceert verlies)

43

1

– 563

    
Tabel 3b: ING IABF (in miljoenen euro)
     

Kastabel: saldo IABF (tabel 1: 39)

    

Omschrijving:

 

2008

2009

2010

Omschrijving:

 

2008

2009

2010

C. Back-up faciliteit ING

    

C. Back-up faciliteit ING

    

toevoeging IABF

 

0

0

0

onttrekking IABF

 

0

0

0

Tabel 4: Verstrekte garanties (in miljoenen euro)

Omschrijving:

2008

2009

mutatie

2010

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

    

11. Garantieverlening (geëffectueerd)

 

32 611

 

32 611

12. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

  

– 32 611

– 32 611

17. Garantieverlening (geëffectueerd)

  

950

950

     
     

D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

    

40. Garantieverlening (geëffectueerd)

2 740

50 275

 

50 275

41. Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)

 

– 3 174

– 8 103

– 11 277

Saldo garantiefaciliteit bancaire leningen

 

47 101

 

38 998

     

D2. Stabiliteitsmechanisme

    

44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

  

2 946

2 946

waarvan totaal benut inzake Ierland

  

1 100

1 100

45. Garantieverlening NL-aandeel SPV

  

25 872

25 872

waarvan totaal benut inzake Ierland

  

1 600

1 600

     

Saldo openstaande garanties:

2 740

79 712

–10 946

68 766

Licence