Base description which applies to whole site

AFKORTINGEN

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AZ

(Ministerie van) Algemene Zaken

Bbp

Bruto binnenlands product

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DWM

De Werkmaatschappij

EFSF

European Financial Stability Facility

EMU

Economische en Monetaire Unie

EU

Europese Unie

EZ

(Ministerie van) Economische Zaken

IenM

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IT

Informatietechnologie

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rwt

Rechtspersoon met een wettelijke taak

Sisa

Single information, single audit

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

WenR

(Minister voor) Wonen en Rijksdienst

Wvo

Wet veiligheidsonderzoeken

Zbo

Zelfstandig bestuursorgaan

Licence