Base description which applies to whole site

2.1 Inleiding

De economische groei is in 2012 lager uitgevallen dan aan het begin van het jaar werd verwacht, hetgeen ook in het vorige hoofdstuk is behandeld. Een lagere economische groei heeft een directe negatieve invloed op de overheidsfinanciën. Tabel 2.1.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van uitgaven, inkomsten, EMU-saldo en EMU-schuld sinds de Miljoenennota 2012. Het EMU-saldo 2012 is met 4,1 procent van het bbp in 2012 1,2 procentpunt verslechterd ten opzichte van het verwachte EMU-saldo ten tijde van de Miljoenennota 2012. De EMU-schuld ultimo 2012 is uitgekomen op 71,2 procent bbp, hetgeen 5,8 procentpunt hoger is dan verwacht werd ten tijde van de Miljoenennota 2012.

Tabel 2.1.1 Budgettaire kerngegevens (in miljarden euro)1
 

MN 2012

FJR 2012

Verschil

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

231,9

220,5

– 11,4

       

Netto uitgaven onder de kaders

249,5

245,8

– 3,7

wv. Rijksbegroting in enge zin

116,3

111,9

– 4,4

wv. Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

69,7

69,9

0,2

wv. Budgettair Kader Zorg

63,5

64,0

0,4

Overige netto uitgaven

– 4,1

– 3,0

1,1

wv. Zorgtoeslag

4,1

4,6

0,5

wv. Gasbaten

– 12,1

– 11,8

0,3

wv. Overig

3,8

4,2

0,4

Totale netto uitgaven

245,3

242,7

– 2,6

       

EMU-saldo centrale overheid en sociale fondsen

– 13,4

– 22,2

– 8,8

       

EMU-saldo lokale overheden

– 4,4

– 2,2

2,2

       

Feitelijk EMU-saldo

– 17,8

– 24,4

– 6,6

Feitelijk EMU-saldo (in % bbp)

– 2,9%

– 4,1%

– 1,2%

       

EMU-schuld

407,0

427,5

20,5

EMU-schuld (in % bbp)

65,3%

71,2%

5,8%

       

Bruto binnenlands product (bbp)

623,0

600,6

– 22,4

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Leeswijzer

Tabel 2.1.1 bevat de belangrijkste cijfers uit het budgettaire beeld van de overheid. In dit hoofdstuk worden deze kerncijfers verder uitgelegd en toegelicht. Paragraaf 2.2 zoomt in op het EMU-saldo van 2012 en vervolgens behandelt paragraaf 2.3 de EMU-schuld. In paragraaf 2.4 en 2.5 wordt de ontwikkeling van respectievelijk de uitgaven en de inkomsten behandeld. Tenslotte bevat paragraaf 2.6 de integrale risicoanalyse.

Macro-economische veronderstellingen

De overheidsfinanciën zijn in grote mate afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen. Wanneer bijvoorbeeld de economische groei of de werkloosheid verandert, beïnvloedt dit veelal direct de verwachtingen over saldo en schuld. De ontwikkeling van deze kernvariabelen is mede bepalend voor de realisatie van de begroting. Tabel 2.1.2 bevat de ontwikkeling van de macro-economische kernvariabelen in 2012. De economische groei is in 2012 uitgekomen op – 0,9 procent. De economische groei is dus bijna 2 procentpunt lager dan verwacht werd bij het opstellen van de Miljoenennota 2012.

Tabel 2.1.2 Macro-economische kernvariabelen1
 

MN 2012

FJR 2012

Verschil

Volume bbp (in %)

1%

– 0,9%

– 1,9%

Contractloon markt (in %)

2%

1,8%

– 0,3%

Consumentenprijsindex (in %)

2%

2,3%

0,2%

Werkloosheid (in duizenden personen)

406

507

101

Lange rente (in %)

3¼%

2,0%

– 1,25%

Eurokoers (dollar per euro)

1,43

1,29

– 0,15

Olieprijs (in $)

106

112

6

1

In bovenstaande tabel treden afrondingsverschillen op.

Licence