Base description which applies to whole site

Lijst van gebruikte afkortingen

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AOW

Algemene Ouderdomswet

AR

Algemene Rekenkamer

ARIV

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

Algemene Zaken

BBP

Bruto Binnenlands Product

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijk

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BMKB

Besluit Borgstelling MKB Kredieten

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BPM

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

BPR

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CPB

Centraal Planbureau

CRI

Capital Relief Instrument

CRR

Commissie Risicoregelingen

CVZ

College voor zorgverzekeringen

CW

Comptabiliteitswet

DGS

Depositogarantiestelsel

DHC

Dienst Huurcommissie

DNB

De Nederlandsche Bank

DPC

Dienst Publiek en Communicatie

DRZ

Dienst Roerende Zaken

EBF

Elektronisch Bestellen en Factureren

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECB

Europese Centrale Bank

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stability Mechanism

EIB

European Investment Bank

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EZ

Economische Zaken

FES

Fonds voor Economische Structuurversterking

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

GF

Gemeentefonds

GGZ

Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg

GO

Garantie Ondernemingsfinanciering

HGIS

Homogene groep Internationale Samenwerking

HIS

Haagse Inkoopsamenwerking

IB

Inkomstenbelasting

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICBR

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst

ILO

International Labour Organization

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IPO

Interprovinciaal Overleg

IUC

Inkoopuitvoeringscentrum

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

J&G

Jeugd en Gezin

KTV

Kastransactieverschillen

LNG

Liquified Natural Gas

LNV

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

LTRF

Long Term Refinancing Operation

LTRO

Longer-term Refinancing Operations

MCN

Mandatory Convertible Note

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MEV

Macro-Economische Verkenningen

MLT

Middellangetermijnverkenning

MN

Miljoenennota

MRO

Main Refinancing Operations

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NJN

Najaarsnota

Nza

Nederlandse Zorgautoriteit

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OMT

Outright Monetary Transactions

OCNL

Octrooicentrum Nederland

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OSU

Onderhoudsrapportage Specifieke Uitkeringen

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PF

Provinciefonds

PGB

Persoonsgebonden budget

PSI

Private Sector Involvement

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RGB-eng

Rijksbegroting in enge zin

RPE

Regeling Periodiek Evalutieonderzoek

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SMP

Securities Market Programme

SPV

Special Purpose Vehicle

SSO

Shared Service Organisatie

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TK

Tweede Kamer

TTF

Title Transfer Facility

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

V&W

Verkeer en Waterstaat

VJN

Voorjaarsnota

Vpb

Vennootschapsbelasting

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VVZ

Volksverzekeringen

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

WE

Waarborgfonds Eigen Woningen

WenR

Wonen en Rijksdienst

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WNVZ

Werknemersverzekeringen

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wopt

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

WWI

Wonen, Wijken en Integratie

ZBC

Zelfstandig Behandelcentrum

Licence