Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Overzicht interventies financiële sector

Budgettair overzicht interventies kredietcrisis en Europa

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in de financiële wereld. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze gebruikelijke bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies.

Tabel 4.1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen opgeteld.

Tabel 4.1a Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in miljoenen euro)

#

Stand: FJR 2013

Telling

2008

2011

2012

2013

Bron:

 

A. Fortis/RFS/AA

         

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings

(incl. Z-share en residual N-share)

 

27.971

– 16

0

IX art.3

2

 

waarvan relevant voor het saldo

 

3.100

   

CBS

3

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

3.750

0

0

IX art.11

             

4

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 1.543

– 152

– 103

IX art.11

5

Dividend ABN Amro Group

 

– 200

– 50

– 400

IX art.3

6

Dividend ASR Verzekeringen

 

0

– 71

– 88

IX art.3

7

Dividend RFS Holdings

 

– 6

0

0

IX art.3

8

Dividend financiële instellingen

 

0

0

0

IX art.3

9

Premieontvangsten capital relief instrument

 

– 193

0

0

IX art.3

10

Premieontvangsten counter indemnity

 

– 52

– 26

– 26

IX art.3

             
 

Verleende garanties

         

11

Capital Relief Instrument ABN-AMRO

 

32.611

   

IX art.3

12

 

waarvan vervallen

 

– 32.611

   

IX art.3

13

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

950

   

IX art.3

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

1, 3 t/m 10

29.727

– 315

– 617

 
 

Effect op EMU-saldo

2, 4 t/m 10

– 1.106

299

617

 
 

Effect op EMU-schuld

1, 3 t/m 10

29.624

– 315

– 617

 
 

Effect op staatsschuld

1, 3 t/m 101

29.624

– 315

– 617

 
             
 

B. SNS Reaal

         

14

Kapitalisatie holding en bank

 

0

0

2.200

IX art.3

15

Overbruggingskrediet

 

0

0

1.100

IX art.3

16

Kapitalisatie Propertize (voormalig SNS Property Finance)

 

0

0

500

IX art.3

             

17

Renteontvangsten overbruggingskrediet

 

0

0

– 7

IX art.3

18

Dividend SNS Reaal N.V.

 

0

0

0

IX art.3

19

Premieontvangsten garantie

 

0

0

0

IX art.3

             
 

Verleende garanties

         

20

Garantieverlening VBO

 

0

0

4.166

IX art.3

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

14 t/m 19

0

0

3.793

 
 

Effect op EMU-saldo

16 t/m 19

0

0

7

 
 

Effect op EMU-schuld

14 t/m 202

0

0

7.848

 
 

Effect op staatsschuld

14 t/m 20

0

0

3.793

 
             
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

       

21

Verstrekt kapitaal ING

 

3.000

– 750

– 750

IX art.3

22

Verstrekt kapitaal Aegon

 

0

0

0

IX art.3

23

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

565

0

0

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

 

0

– 565

 

IX art.3

             

24

Couponrente ING

 

– 684

– 34

– 31

IX art.3

25

Couponrente Aegon

 

– 177

0

0

IX art.3

26

Couponrente SNS Reaal

 

– 38

0

0

IX art.3

27

Repurchase fee ING

 

– 1.347

– 341

– 344

IX art.3

28

Repurchase fee Aegon

 

– 910

0

0

IX art.3

29

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

0

IX art.3

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

21 t/m 29

409

– 1.125

– 1.125

 
 

Effect op EMU-saldo

24 t/m 26

899

34

31

 
 

Effect op EMU-schuld

21 t/m 29

409

– 1.125

– 1.125

 
 

Effect op staatsschuld

21 t/m 29

409

– 1.125

– 1.125

 
             
 

D. Back-up faciliteit ING

         

30

Meerjarenverplichting aan ING

 

10.264

– 2.609

– 4.933

IX art.3

31

Alt-A portefeuille

 

13.934

– 2.794

– 6.454

IX art.3

32

relevant voor de EMU-schuld

 

10.555

– 3.054

– 4.779

CBS

             

33

Back-up faciliteit ING totaal:

         
               

34a

 

waarvan funding fee

(rente + aflossing)

 

11.490

2.644

4.808

IX art.3

34b

 

waarvan management fee

 

145

33

26

IX art.3

34c

 

waarvan portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

 

– 10.889

– 2.434

– 4.275

IX art.3

34d

 

waarvan garantiefee

 

– 317

– 73

– 58

IX art.3

34e

 

waarvan additionele garantiefee

 

– 282

– 110

– 87

IX art.3

34f

 

waarvan additionele fee

 

– 146

– 46

– 35

IX art.3

34g

 

waarvan verhandelbaarheidsfee

 

0

– 15

– 18

IX art.3

34h

 

waarvan eenmalige uitkering

 

0

0

– 379

IX art.4

34i

 

waarvan incidentele uitgave

 

0

0

19

IX art.3

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

34

1

0

0

 
 

Effect op EMU-saldo

34b, f, g

1

28

27

 
 

Effect op EMU-saldo inclusief afwikkeling

 

0

 

– 86

 
 

Effect op EMU-schuld

33

10.555

– 3.054

– 4.779

 
 

Effect op staatsschuld

34

1

0

0

 
             
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

     

35

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

– 884

– 230

– 165

IX art.2

36

Schade-uitkeringen

 

0

0

0

IX art.2

37

Garanties bancaire leningen

 

50.275

   

IX art.2

38

waarvan vervallen

 

– 17.100

– 15.933

– 7.349

IX art.2

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

35, 36

– 884

– 230

– 165

 
 

Effect op EMU-saldo

35, 36

884

230

165

 
 

Effect op EMU-schuld

35, 36

– 884

– 230

– 165

 
 

Effect op staatsschuld

35, 36

– 884

– 230

– 165

 
             
 

F. IJsland

         

39

Vordering op IJsland

 

1.012

– 243

– 48

IX art.2

40

Tussenrekening «recovery topping up»

 

33

21

6

IX art.2

             

41

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.428

0

0

IX art.2

42

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

0

0

IX art.2

43

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

0

IX art.2

44

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

– 443

– 291

– 77

IX art.2

             
 

Totale uitgaven – ontvangsten

41 t/m 44

992

– 291

– 77

 
 

Effect op EMU-saldo

42, 43

– 7

0

0

 
 

Effect op EMU-schuld

41 t/m 44

992

– 291

– 77

 
 

Effect op staatsschuld

41 t/m 44

992

– 291

– 77

 
             
 

Totaal maatregelen kredietcrisis:

         
 

Toerekenbare rentelasten

 

5.173

1.040

759

 
 

Effect op EMU-saldo

 

– 3.489

– 149

315

 
 

Effect op EMU-schuld

 

40.696

– 5.015

1.085

 
 

Effect op staatsschuld

 

30.142

– 1.961

1.809

 
1

De conversie van de op de MCN lening opgebouwde rente (103 miljoen) telt wel mee in de uitgaven van 2010 maar niet in de staatsschuld.

2

Het effect van de kapitaalinjectie in (500 miljoen) en staatsgarantie op de funding van (4.166 miljoen) Propertize telt in totaal voor 4.666 miljoen mee in de EMU schuld van 2013.

Tabel 4.1b Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in miljoenen euro)

#

Stand per: FJR 2013

Telling

2008–2011

2012

2013

Bron:

 

G. Griekenland

         
             

45

Vordering op Griekenland

 

3.194

5

0

IX art.4

             

46

Rente lening Griekenland

 

– 145

– 41

– 26

IX art.4

47

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

0

13

13

IX art.4

48

Teruggave winsten SMP

 

0

 

126

IX art.4

     

0

     

49

Verstrekt kapitaal EFSF

 

2

   

IX art.4

50

Verstrekt kapitaal ESM

 

0

1.829

1.829

IX art.4

 

0

     

51

Crisisgerelateerde winst DNB

 

0

 

– 905

IX art.3

52

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

0

 

807

IX art.3

     

0

     
 

Garanties

 

0

     

53

Garantieplafond Nederland EFSF

 

97.782

 

– 48.142

IX art.4

 

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

 

993

7.600

2.264

CBS

 

voor Ierland

 

495

279

307

CBS

 

voor Portugal

 

498

695

405

CBS

 

voor Griekenland

 

0

6.627

1.552

CBS

     

0

     

54

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

 

0

35.445

 

IX art.4

55

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

 

13.610

   

IX art.4

56

Garantieverlening DNB i.v.m. winstafdracht

 

0

 

5.700

IX art.3

57

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

 

2.826

6

 

IX art.4

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

45 t/m 51

3.051

1.806

1.037

 
 

Effect op EMU-saldo

46 t/m 48, 52

145

28

694

 
 

Effect op EMU-schuld

45 t/m 51, 54

4.044

9.406

3.301

 
 

Effect op staatsschuld

45 t/m 51

3.051

1.806

1.037

 
             
 

Totaal maatregelen «Europa»:

         
 

Toerekenbare rentelasten (saldorelevant)

 

86

120

140

 
 

Effect op EMU-saldo

 

59

– 92

554

 
 

Effect op EMU-schuld

 

4.044

9.406

3.301

 
 

Effect op staatsschuld

 

3.051

1.806

1.037

 

Vanwege tussentijdse afronding op hele miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Balans interventies

In de onderstaande tabel staan de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en Europa) zijn ontstaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 4.1). Verder is er het cumulatief saldo van kosten en opbrengsten («het resultaat») dat een deel van de bezittingen financiert (vanuit tabel 4.3).

Tabel 4.2 Balans interventies (in miljoenen euro)

Bezittingen

Ultimo 2013

Bron:

Schulden

Ultimo 2013

Bron:

Fortis/RFS/AA

         
           

ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

art. 3

staatsschuld

35.884

tabel 1

Overbruggingskrediet Fortis

3.750

art. 11

cumulatief resultaat

1.227

tabel 3

           

SNS Reaal en Propertize

         
     

cumulatieve rente

7.318

tabel 3

Kapitalisatie holding en bank

2.200

art. 3

cumulatieve uitvoeringskosten

54

Overbruggingskrediet SNS

1.100

art. 3

     

Kapitalisatie Propertize (vastgoedbeheerorganisatie)

500

art. 3

     
           

ING

   

ING

   
           

core-tier-1 securities

1.500

art. 3

     
           

back up facility:

   

back up facility:

   

vordering

4.686

art. 3

verplichting

2.722

art. 3

     

voorziening en onverdeeld resultaat

1.964

art. 3

           

IJsland

         
           

lening (inc. opgebouwde rente)

721

art. 2

     
           

Griekenland

         
           

lening

3.199

art. 4

     
           

EFSF

         
           

deelneming

2

art. 4

     
           

ESM

         
           

deelneming

3.658

art. 4

technische aansluiting

103

 
           

Totaal:

49.271

 

Totaal:

49.272

 

Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo die op kasbasis gerealiseerd worden. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 4.2) worden eveneens in het resultaat meegenomen maar dan pas op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

Tabel 4.3 Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cumulatief

Fortis/RFS/AA

             

dividend

0

0

6

200

121

488

815

premie counter indemnity

0

0

26

26

26

26

104

rente overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

502

705

167

169

152

103

1.798

premieontvangsten CRI

0

28

165

0

0

0

193

dividend financiële instellingen

0

0

0

0

0

0

0

               

SNS Reaal

             

couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

38

repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

afboeking core-tier-1 securities

       

– 565

 

– 565

dividend

0

0

0

0

0

0

0

rente overbruggingskrediet

0

0

0

0

0

7

7

bankenheffing in het kader van de nationalisatie

0

0

0

0

0

0

0

               

Aegon

             

couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

177

repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

910

               

ING

             

couponrente ING

0

645

39

0

34

31

749

repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

2.032

back up faciliteit (na vorming voorziening)

0

0

0

0

0

0

               

Griekenland

             

rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

212

rentevergoeding Griekenland (ANFA)

0

0

0

0

– 13

– 13

– 26

teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 126

               

IJsland

             

topping up

 

– 106

       

– 106

recovery topping up

 

0

0

33

21

6

60

aangegroeide rente

74

– 23

42

27

23

143

               

Europese instrumenten

             

crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

905

               

Overige

             

premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

1.279

uitvoeringskosten crisismaatregelen

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

– 54

toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 450

– 2.036

– 1.493

– 1.280

– 1.160

– 899

– 7.318

               

Resultaat

43

2

– 564

1.418

– 746

1.074

1.227

Garantieoverzicht

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatief saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2013 weer.

Tabel 4.4 Garantieoverzicht (in miljoenen euro)

Garanties kredietcrisis en Europa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Som:

A. Fortis/RFS/AA

             
               

Capital Relief Instrument ABN-AMRO

0

32.611

0

0

0

0

32.611

 

waarvan vervallen

0

0

– 32.611

0

0

0

– 32.611

               

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

950

               

B. SNS Reaal en Propertize

             
               

Garantieverlening Propertize

0

0

0

0

0

4.166

4.166

               

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

             
               

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

50.275

 

waarvan vervallen

0

– 3.424

– 7.853

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 40.382

               

H. Europese instrumenten

             
               

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

49.640

 

effect op EMU-schuld

     

993

7.600

2.264

10.857

 

waarvan voor Ierland

     

495

279

307

1.081

 

waarvan voor Portugal

     

498

695

405

1.598

 

waarvan voor Griekenland

     

0

6.627

1.552

8.179

               

Garantieverlening ESM

0

0

0

0

35.445

0

35.445

Garantieverlening DNB i.v.m. IMF

0

0

0

13.610

0

0

13.610

Garantieverlening DNB i.v.m. SMP

0

0

0

0

0

5.700

5.700

Garantieverlening EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

0

2.832

Totaal

2.740

76.722

– 10.696

79.577

19.518

– 45.625

122.236

Licence