Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichtingen in departementale begroting 2013 aangekondigd voor het jaar 2013, status per eind 2013

Ministerie

Naam beleidsdoorlichting

Artikel

In 2013 aan Tweede Kamer aangeboden

Aanbieding aan Tweede Kamer in 2014

Niet gestart

Buitenlandse Zaken

Investeren in stabiliteit: het Nederlandse fragiele staten beleid doorgelicht

2

x

   

Buitenlandse Zaken

OS-beleid van de Unie

3

x

   

Buitenlandse Zaken

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie

3

 

x

 

Buitenlandse Zaken

Private sector ontwikkeling

4

 

x

 

Buitenlandse Zaken

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids

5

x

   

Wonen en Rijksdienst

Een optimaal financieel resultaat bij het verwerven, beheren, ontwikkelen en afstoten van materiële activa (onroerende zaken) van/voor het Rijk

6

   

x

Defensie

Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië

1

 

x

 

Economische Zaken

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14

 

x

 

Economische Zaken

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

 

x

 

Financiën

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa (roerende zaken) van/voor het Rijk

7

x

   

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Behoud van kwaliteit wetenschap, wetenschappelijk talent en versterken impact wetenschap en voldoende toegerust onderzoeksstelsel

16

 

x1

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortijdig schoolverlaten (VSV) beleid

4

   

x

Infrastructuur en Milieu

Luchtvaart (GIS3)

17

   

x2

Infrastructuur en Milieu

Externe veiligheid

22

x

   

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarkt

1

x

   

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tegemoetkoming ouders

10

x

   

Veiligheid en Justitie

Preventieve maatregelen

34

x

   

Veiligheid en Justitie

Nationale politie (voorheen veiligheidsregio’s)

31

 

x3

 

Veiligheid en Justitie

Veiligheid (ICT)

31

x

   

Veiligheid en Justitie

Slachtofferbeleid

34

 

x

 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ziektepreventie: Screeningsbeleid

1

   

x4

1

IBO Wetenschapsbeleid.

2

Er is in 2013 wel een beleidsevaluatie naar GIS-3 afgerond, deze wordt meegenomen bij de doorlichting in 2017.

3

De beleidsdoorlichting wordt meegenomen in het IBO Politie. Het IBO zal in 2015 worden afgerond.

4

Ziektepreventie (Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg en Screeningsbeleid): start 2014, afronding 2015.

Beleidsdoorlichtingen aanvankelijk aangekondigd voor het jaar 2012, afronding in 2012 doorgeschoven naar 2013, status per eind 2013

Ministerie

Naam beleidsdoorlichting

Artikel

In 2013 aan Tweede Kamer aangeboden

Aanbieding aan Tweede Kamer in 2014

Niet gestart

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuurlijke en financiële verhoudingen: Bestuurskrachtige gemeenten en provincies, die op basis van goede, interbestuurlijke, financiële en informatieverhoudingen, hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren

1

 

x

 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheid als werkgever

7

 

x

 

Defensie

Actieplan werving en behoud

4

x

   

Defensie

Mensenhandel/mensensmokkel

24

x

   

Defensie

Strategische luchttransportcapaciteit

23

x

   

Financiën

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de Staat 1

3

x

   

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Actieplan leerkrachten

9

x

   

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenbeleid

8

x

   

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

9

x

   
1

IBO Staatsdeelnemingen

Overige in 2013 afgeronde beleidsdoorlichtingen

Ministerie

Naam beleidsdoorlichting

Artikel

In 2013 aan Tweede Kamer aangeboden

Aanbieding aan Tweede Kamer in 2014

Niet gestart

Buitenlandse Zaken

Latijns Amerika Beleid 1

2

x

   

Veiligheid en Justitie

Radicalisering1

36

x

   

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Letselpreventie

1

x

   
1

Beleidsdoorlichting aanvankelijk aangekondigd voor het jaar 2011

Alle afgeronde beleidsdoorlichtingen zijn te vinden op rijksbegroting.nl.

Licence