Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichtingen in departementale begroting 2014 aangekondigd voor het jaar 2014, status per eind 2014

Departement

Onderwerp

Artikel

In 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden

Vertraagd, oplevering na 2014

V Buitenlandse Zaken

Bevordering Internationale Rechtsorde

1, 2

 

X

 

Mensenrechtenbeleid

1

 

X

 

Nabuurschap1

3

 

X

VI Veiligheid en Justitie

Rechtshandhaving en vervolging: Bestuur, informatie en technologie

33.2

X

 
 

Rechtshandhaving en vervolging: Opsporing en vervolging

33.3

X

 

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Betrouwbare GBA en reis- en identiteitsdocumenten

6.5

X

 

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

X

 
 

Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk

1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12

X

 
 

Het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod

15

X

 
 

Het bevorderen van emancipatie

25

X

 

IX Financiën en Nationale Schuld

Exportkrediet- en investeringsverzekering

5

X

 
 

Kasbeheer

12

X

 

X Defensie

Wijziging samenstelling Koninklijke marine (2005)

2

 

X

 

Flexibel Personeelssysteem

8

 

X

XII Infrastructuur en Milieu

Waterkwantiteit

11

X

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling (SVIR)

13

X

 
 

Openbaar vervoer en Brede Doeluitkering

15, 25

X

 

XIII Economische Zaken

Een excellent ondernemingsklimaat2

13

 

X

 

Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens3 , 4

16

 

X

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsongeschiktheid

3

X

 

XVI Volkgezondheid, Welzijn en Sport

Laagdrempelige ondersteuning bij opvoeden en opgroeien4

5.1

 

X

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

2

 

X

 

Genderbeleid

3

 

X

 

Humanitaire hulp

4

 

X

XVIII Wonen en Rijksdienst

Woonomgeving en bouw: Energiebesparing gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

2.1

X

 
 

Woonomgeving en bouw: Kwaliteit woonomgeving

2.3

X

 
 

Kwaliteit rijksdienst

3.1

X

 

TOTAAL

27

 

16

11

1

In de begroting aangepast van 2014 naar 2015, oplevering vertraagd naar 2016.

2

Deze beleidsdoorlichting wordt samengevoegd met de beleidsdoorlichting over artikel 12 en in 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

3

Deze beleidsdoorlichting zal onderdeel uitmaken van het IBO naar dit onderwerp.

4

Per abuis is deze beleidsdoorlichting niet in de Miljoenennota 2014 opgenomen. Deze staat wel in de departementale begroting voor 2014.

Overige beleidsdoorlichtingen die in 2014 aan de Tweede Kamer zijn gestuurd

Departement

Onderwerp

Artikel

Oorspronkelijk gepland voor

V Buitenlandse Zaken

Versterking Europese samenwerking en Nederlandse positie

3

2013

 

Private sector ontwikkeling

4

2013

VI Veiligheid en Justitie

Slachtofferzorg

34.4

2013

X Defensie

Bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië

1

2013

XII Infrastructuur en Milieu

Duurzaamheid1

21

2015

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

1

2012

 

Overheid als werkgever

7

2012

XIII Economische Zaken

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

14

2013

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

17

2013

1

Oplevering van deze beleidsdoorlichting is een jaar eerder dan in de departementale begroting 2014 is voorzien.

Licence