Base description which applies to whole site

2.3 Ontwikkeling van de uitgaven

In het Nederlandse begrotingsbeleid wordt bij de start van een kabinetsperiode een jaarlijks uitgavenmaximum afgesproken, het zogenoemde uitgavenkader. Hier valt het grootste gedeelte van de uitgaven van het Rijk onder. Deze limiet heeft een disciplinerende werking en vormt een belangrijke beheersings- en sturingsvariabele voor de Minister van Financiën.

Het totale uitgavenkader bestaat uit drie deelkaders: het kader Rijksbegroting in enge zin (RBG-eng), het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) en het Budgettair Kader Zorg (BKZ). In deze paragraaf worden de uitgaven uit 2014 vergeleken met het voor 2014 geldende uitgavenkader.

Het Rijk gaf in 2014 in totaal 246,6 miljard euro uit. Tabel 2.3.1 laat zien hoe de gerealiseerde uitgaven zich verhouden tot het voor 2014 geldende uitgavenkader en de onderliggende deelkaders, zoals afgesproken bij de Begrotingsafspraken 2014. Naast de uitgaven die onder het uitgavenkader vallen, zijn er ook uitgaven die buiten het kader vallen. Dit zijn bijvoorbeeld de gasbaten en de zorgtoeslag.

Tabel 2.3.1 Kadertoetsing totaalkader 2014 (in miljarden euro, – = onderschrijding)
 

Begrotingsafspraken

FJR 2014

Verschil

Rijksbegroting in enge zin

     

Uitgavenkader (in lopende prijzen)

105,0

106,3

1,3

Uitgavenniveau

105,0

106,5

1,5

Over-/onderschrijding

0,0

0,2

0,2

       

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

     

Uitgavenkader (in lopende prijzen)

77,9

75,8

– 2,1

Uitgavenniveau

77,9

75,0

– 2,9

Over-/onderschrijding

0,0

– 0,8

– 0,8

       

Budgettair Kader Zorg

     

Uitgavenkader (in lopende prijzen)

67,8

67,1

– 0,7

Uitgavenniveau

67,8

65,1

– 2,7

Over-/onderschrijding

0,0

– 2,0

– 2,0

       

Totale uitgavenkader

     

Uitgavenkader (in lopende prijzen)

250,7

249,2

– 1,5

Uitgavenniveau

250,7

246,6

– 4,1

Over-/onderschrijding

0,0

– 2,6

– 2,6

Onder het deelkader Rijksbegroting in enge zin (Rbg-eng) is er ten opzichte van de Begrotingsafspraken 2014 0,2 miljard euro meer uitgegeven dan het vastgestelde plafond. Binnen het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) is juist 0,8 miljard euro minder uitgegeven en binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) zelfs 2,0 miljard euro minder dan verwacht bij de Begrotingsafspraken 2014. In totaal is dus 2,6 miljard euro minder uitgegeven dan het kader toestond.

Licence