Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 14: Verloopstaat verplichtingen

Deze bijlage is eenmalig opgenomen in het FJR vanwege het focusonderwerp verplichtingen (zie paragraaf 3.4). De bijlage geeft inzicht in de verplichtingen per begrotingshoofdstuk, exclusief de garantieverplichtingen. In de saldibalansen van de departementale jaarverslagen is meer gedetailleerde informatie over de verplichtingen van de departementen opgenomen.

De bijlage geeft inzicht in de financiële verplichtingen, dat wil zeggen de verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling (kasuitgaven) leiden; dit zijn onvoorwaardelijke financiële verplichtingen, die – als de wederpartij zijn verplichtingen is nagekomen – uiteindelijk volledig tot betaling zullen komen.

De post verplichtingen per 31 december 2017 vormt een saldo van: de verplichtingen per 1 januari 2017 + de aangegane verplichtingen in 2017 –/– de negatieve bijstelling in 2017 van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen –/– de hierop verrichte betalingen in 2017.

Tabel 14.1 Verloopstaat verplichtingen per begrotingshoofdstuk (bedragen x 1.000 euro)
 

Openstaande verplichtingen 1-1-2017

Correcties

Aangegane verplichtingen in 2017 (inclusief negatieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2017

Openstaande verplichtingen 31-12-2017

I Koning

0

0

0

0

0

IIA Staten-Generaal

7.898

0

154.424

149.697

12.626

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

7.943

0

109.918

113.074

4.786

III Algemene Zaken

0

0

0

0

0

IV Koninkrijksrelaties

686.322

0

179.733

356.946

509.848

V Buitenlandse Zaken

1.973.384

21.454

8.142.059

8.363.822

1.773.075

VI Veiligheid en Justitie

946.030

0

13.005.646

13.062.073

889.603

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

162.292

0

825.189

874.660

112.821

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

27.645.195

0

38.670.379

38.053.281

28.262.293

IXA Nationale Schuld

0

0

0

0

0

IXB Financiën

3.700.827

0

7.205.058

6.685.356

4.220.529

X Defensie

6.226.650

0

9.632.226

8.847.989

7.010.887

XII Infrastructuur en Milieu

1.674.318

0

7.141.524

7.244.979

1.570.863

XIII Economische Zaken

37.900.832

0

11.972.163

6.027.932

43.845.063

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

490.723

0

31.968.303

31.940.721

518.305

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8.904.082

0

15.387.822

14.992.798

9.299.106

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

5.705.603

1.334.688

1.888.088

2.814.538

6.113.841

XVIII Wonen en Rijksdienst

260.592

– 3.604

4.425.363

4.308.690

373.661

Infrastructuurfonds

16.651.316

0

8.133.186

5.636.081

19.148.421

Gemeentefonds

87.450

0

27.871.247

27.907.838

50.859

Provinciefonds

3

0

2.569.565

2.569.563

5

Diergezondheidsfonds

0

0

0

0

0

BES-fonds

0

0

42.551

40.985

1.567

Deltafonds

788.946

0

822.774

950.322

661.398

Totaal

113.820.406

1.352.538

190.147.218

180.941.344

124.379.557

Licence