Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die Najaarsnota 2019 zijn verwerkt voor het jaar 2019. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. Na de Najaarsnota 2019 hebben echter geen additionele overhevelingen, daar waar de Regeerakkoordreserveringen reeds waren uitgeput bij Najaarsnota 2019. Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Financieel Jaarverslag Rijk 2019 (tabel 11.1). Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 miljoen euro. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 11.2 weergegeven. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

Tabel 11.1. Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ontvangende begroting

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

Hoofdstuk en artikel

Tabel 11.2. Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota 2020 (in mln. euro)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Saldo

 

566.782

828.550

882.975

649.500

675.500

 

Openbaar bestuur

      

A3

Belastingdienst

 

30.432

49.600

110.000

  

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

  

200.000

200.000

200.000

200.000

 

Veiligheid

      

B5

Politie

  

23.000

47.000

47.000

47.000

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

  

45.100

46.000

  
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

35.000

106.000

97.000

56.000

46.000

E25

Natuur en waterkwaliteit

 

40.000

    
 

Landbouw

      

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

 

4.000

4.000

4.000

3.000

1.000

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

    

40.500

96.500

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

35.400

72.600

93.100

98.900

100.000

 

Zorg

      

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

 

3.600

10.000

10.000

5.000

5.000

H59

Preventiemaatregelen

   

10.225

9.100

8.000

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

   

10.000

10.000

10.000

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

      

H65

Belonen van uitkomsten

  

2.650

5.650

  
 

Overdrachten bedrijven

      

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

 

170.000

170.000

170.000

170.000

153.000

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

 

177.750

65.600

   

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15.000

30.000

30.000

  

L108

Gasfonds Groningen

 

55.600

50.000

50.000

10.000

9.000

Licence