Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8 BELEIDSMATIGE MUTATIES NA NAJAARSNOTA

Om het budgetrecht van het parlement te borgen, worden beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota leiden tot een overschrijding van het budget op artikelniveau aan de beide Kamers gemeld. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van deze beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van 2 miljoen euro. De specifieke verantwoording over de mutaties is opgenomen in de Kamerstukken van de departementen. Voor de volledigheid wordt vermeld in welk Kamerstuk de betreffende mutatie aan de Tweede Kamer is gemeld. Ook wordt weergegeven of het een uitgavenverplichting (U) of een verplichtingenmutatie (V) betreft.

Tabel 8.1. Beleidsmatige mutaties

Begrotingshoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

Kamerstuk

U

V

6 Justitie en Veiligheid

31 Politie

Frictiekosten en aanvulling op uitzendbudg. RST en TBO (van BZK/KR)

2,4

TK 35 300 VI nr. 97

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Voorlopige realisatie

10,2

TK 35300 VII nr. 92

x

 

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3 Voorgezet onderwijs

Verplichtingen art 3 slotwetmutatie

347,8

Departementaal Jaarverslag

 

x

10 Defensie

3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Bijstellen materiele en personele uitgaven w.o militaire uitrustingen

15

TK 35300 X nr. 48

x

x

10 Defensie

3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Hogere uitgaven voor instandhouding materieel

15

TK 35300 X nr. 48

x

x

10 Defensie

4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Hogere uitgaven instandhouding luchtwapensystemen

16

TK 35300 X nr. 48

x

 

10 Defensie

7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Hogere uitgaven instandhouding luchtwapensystemen

10

TK 35300 X nr. 48

x

x

10 Defensie

7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Hogere uitgaven voor kleding en uitrusting, div personele en materieel

15

TK 35300 X nr. 48

x

x

9B Financiën

1 Belastingen

Overige bekostiging CAF-11

5

TK 35300 IX nr. 14

x

x

12 Infrastructuur en Waterstaat

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Decemberbrief Verplichtingenschuif contract sap beheer

12,3

TK 35300 XII nr. 85

 

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12 Natuur en biodiversiteit

Monitoring en evaluatie

11,3

TK 35 350 XIV nr. 1

 

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12 Natuur en biodiversiteit

Regio Deals (subsidies)

72,8

TK 35 350 XIV nr. 1

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verhoging verplichtingenbudget voor Nationaal Preventieprogramma

4,5

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verhoging verplichtingenbudget voor opdrachtverlening aan het RIVM

4,5

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verhoging verplichtingenbudget voor opdrachtverlening aan de NVWA

9,1

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verplichtingenruimte subsidies programma Gezondheidsbevordering

13,1

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenruimte pgb 2.0

2,7

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenruimte subsidies en opdrachten

2,3

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenruimte van 2019 naar 2020 voor subsidieverlening CIZ

86,5

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenruimte BIKK Wlz van 2020 naar 2019

118,8

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen 2020 Rijksbijdrage Wlz

3050

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verhoging verplichtingenbudget RVO voor Stimuleringsregeling e-Health

40

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 Zorginstituut

4,8

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verhoging verplichtenruimte SOV-regeling

24,8

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenruimte zorgbreed beleid

6,7

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenraming ZonMw

60

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 Caribisch Nederland

73

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenruimte opdrachten

2,5

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingenruimte opleidingen

222

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verhoging verplichtingenruimte subsidies stichting SBOH

25

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5 Jeugd

Verplichtingen van 2020 naar 2019 subsidies

10

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Verhoging verplichtingenbudget inkomensoverdrachten

211,7

TK 35 300 XVI nr. 145

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Zorgtoeslag

700

TK 35 300 XVI nr. 145

x

x

55 Infrastructuurfonds

15 Hoofdvaarwegennet

Bijdragen derden hoofdvaarwegennet

8

TK 35300 XI nr. 85

x

x

Toelichting

Frictiekosten en aanvulling op uitzendbudg. RST en TBO (van BZK/KR)

BZK heeft eenmalig een extra bijdrage van 2,4 miljoen euro aan de politie overgemaakt voor de kosten bij het Recherche SamenwerkingsTeam (RST) in verband met de uitzending van personeel naar Caribisch Nederland en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Omdat de politie via de begroting van JenV wordt bekostigd heeft BZK de middelen overgeboekt van haar begroting naar die van JenV. Vanuit JenV zijn deze middelen via een bijzondere bijdrage overgemaakt aan de politie. Het doel van de besteding lag in 2019, waardoor het van belang was dat de middelen nog in 2019 overgeboekt konden worden naar de politie.

Voorlopige realisatie

De uitgaven in 2019 voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) zijn circa 10 miljoen euro hoger uitgevallen dan geraamd bij tweede suppletoire begroting 2019. RVO.nl heeft in 2019 meer vaststellingen behandeld dan verwacht, waardoor het uitgekeerde subsidiebedrag hoger uitkomt dan begroot.

Verplichtingen art 3 slotwetmutatie

Dit betreft een correctieboeking. Verplichtingen voor de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs waren in 2020 geboekt, waar 2019 het correcte jaar is waarin de verplichtingen zijn aangegaan. Dit is gecorrigeerd in de financiële administratie.

Bijstellen materiele en personele uitgaven w.o militaire uitrustingen

Dit betreft voornamelijk uitgaven voor instandhouding van het materieel voor het verhogen van voorradenen het inhalen van achterstanden, zoals voor militaire uitrustingen. Als gevolg van afwijkingen van verwachte leveringen worden de uitgaven voor de betreffende voorraadaanvullingen aangepast.

Hogere uitgaven voor instandhouding materieel

Dit betreft uitgaven voor instandhouding van het materieel voor het verhogen van voorraden en het inhalenvan achterstanden zoalsvoor infan­teriegevechtsvoertuigen. Bij instandhouding van materieel is Defensie afhankelijk van de levering van onderdelen voor (wapen)systemen, waarvan het moment van levering niet altijd is te voorspellen. Door eerdere levering van deze voorraden zijn de uitgaven op deze post na NJN hoger uitgavellen dan voorzien.

Hogere uitgaven instandhouding luchtwapensystemen

Het budget voor instandhouding is met 15,3 miljoen euro overschreden door snellere leveringen dan bij de tweede suppletoire begroting werd verwacht en door het eerder versturen van facturen voor onderhoud van onder meer de C-130 Hercules en een hogerebijdrage aan ForeignMilitary Sales (FMS) voor de luchtwapensystemen.

Hogere uitgaven voor de instandhouding van materieel

Dit betreft een overschrijding van 10 miljoen euro voor diverse personele en materiele uitgaven, zoals een hogere instroom van eigen en ingehuurd personeel en hogere uitgavenvoor de instandhouding van het materieel. Als gevolg van eerder dan verwachtte leveringen en een hogere behoefte aan personele capaciteit zijn er hogere uitgaven dan ten tijde van de NJN werd voorzien.

Hogere uitgaven voor kleding en uitrusting, div personele en materieel

Dit betreft vooral uitgaven voor het inhalen van achterstanden en het verhogen van voorraden voor kleding en uitrusting. Het verhogen van voorraden hangt o.a. samen met snellere leveringen dan initieel verwacht en daardoor hogere uitgaven na NJN.

Overige bekostiging CAF-11

Als reactie op het in november 2019 uitgekomen rapport van de commissie Donner reserveert het ministerie van Financiën 5,4 miljoen euro (zowel verplichtingen als kas) voor de gedupeerde ouders, zoals is beschreven in de Kamerbrief van 15 november jl. (Kamerstukken II, 2019/20, 31066, nr. 538). Uiteindelijk zijn de gedupeerde ouders gecompenseerd voor een bedrag van 4,3 miljoen euro in 2019.

Decemberbrief verplichtingenschuif contract sap beheer

Ten behoeve van een tweejarige verlenging van het contract met ATOS, voor ICTdienstverlening, is het verplichtingenbudget verhoogd (12,3 miljoen euro). Het moment dat het contract verlengd is viel te laat in het jaar om de ophoging van het verplichtingenbudget nog op te kunnen nemen in de Najaarsnota.

Monitoring en evaluatie

Het verplichtingenbudget bij overige stelselactiviteiten wordt verhoogd met 11,3 miljoen euro. Dit hangt samen met het aangaan van een meerjarige verplichting met betrekking tot het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit volgende jaren naar voren gehaald. Abusievelijk is het verplichtingenbudget voor dit onderdeel bij tweede suppletoire niet verhoogd. Wel is deze verhoging conform de Rijksbegrotingsvoorschriften aan beide kamers gemeld in de Veegbrief.

Regio Deals (subsidies)

Het was gebruikelijk om de regiodeals als decentrale uitkeringen (DU’s) via een storting in het provinciefonds over te maken. Dit was gelijk aan kas=verplichting. De Algemene Rekenkamer (ARK) gaf in zijn verantwoordingsonderzoek 2018 aan dat het gebruik van het instrument decentralisatie uitkering (DU), voor Regio Deals zoals toegepast in de eerste tranche Regio Deals niet rechtmatig is. Afspraken hierin zouden de beleids- en bestedingsvrijheid beperken. LNV is met EZK en de fondsbeheerders (BZK en FIN) en de regio in gesprek gegaan over het aanpassen van de Regio Deals. Er is een toetsingskader opgesteld t.b.v. een DU. Hierna is voor de bestaande deals het toetsingskader toegepast om te beoordelen of de DU kon worden aangepast of dat deze moest worden omgezet in een specifieke uitkering (SPUK). Het toetsingskader is pas opgesteld en toegepast na de 2e suppletoire begroting waardoor deze mutatie pas na de 2e suppletoire begroting aan de Kamers is gemeld in de Veegbrief.

In overleg met de regio Rotterdam Zuid is de deal omgezet in een SPUK. Het gevolg is dat de deals nu via de begroting art. 12 lopen en er dus verplichtingenruimte gecreëerd diende te worden , ook voor 2020 en 2021.

Extra toelichting mutaties Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de VWS-begroting betreffen de beleidsmatige mutaties na Najaarsnota voornamelijk verplichtingenmutaties. Een deel van de verplichtingenstanden op de VWS-begroting is dit jaar na Najaarsnota geactualiseerd, doordat informatie niet tijdig beschikbaar was. Deze mutaties zijn gemeld in de zgn. Veegbrief. De inzet is om de komende jaren de aanpassingen van verplichtingenstanden waar mogelijk eerder te actualiseren, om het aantal beleidsmatige mutaties na Najaarsnota te verkleinen.

Verhoging verplichtingenbudget voor Nationaal Preventieprogramma

Voor het uitvoeren van het Nationaal Preventieprogramma is het verplichtingenbudget verhoogd ten laste van het verplichtingenbudget 2020, omdat het programma een meerjarig kasritme kent en er in 2019 verplichtingen aan zijn gegaan voor 2020 en latere jaren.

Verhoging verplichtingenbudget voor opdrachtverlening aan het RIVM

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd ten behoeve van de opdrachtverlening 2020 aan het RIVM voor de programma's Sport, Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie, Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Beleid en Volksgezondheid en Zorg.

Verhoging verplichtingenbudget voor opdrachtverlening aan de NVWA

Het verplichtingenbudget op het instrument bijdragen agentschappen is met 9,1 mln. euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met de opdrachtverlening aan de NVWA voor het jaar 2020 en betreft een technische administratieve begrotingswijziging op het verplichtingenniveau.

Verplichtingenruimte subsidies programma Gezondheidsbevordering

Binnen het programma Gezondheidsbevordering worden meerjarige subsidies aangegaan op het gebied van preventie van schadelijk middelen gebruik, voeding en letsel. Om de verplichtingen aan te kunnen gaan is het verplichtingenbudget verhoogd ten laste van het verplichtingenbudget 2020 voor preventie van schadelijk middelen gebruik, voeding en letsel.

Verplichtingenruimte pgb 2.0

De verplichtingenruimte voor de uitvoeringskosten trekkingsrecht PGB 2020 2,7 miljoen euro is naar voren gehaald in verband met de doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem.

Verplichtingenruimte subsidies en opdrachten

In verband met verplichtingen die in 2019 worden aangegaan voor diverse subsidies en opdrachten wordt verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 geschoven.

Verplichtingenruimte van 2019 naar 2020 voor subsidieverlening CIZ

Dit betreft het naar voren halen van verplichtingenruimte uit 2020 voor de subsidieverlening aan het CIZ

Verplichtingenruimte BIKK Wlz van 2020 naar 2019

Voor het aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op 2020 is er voor 118,8 miljoen euro aan verplichtingenruimte uit 2020 naar 2019 geschoven voor de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) in de Wlz.

Verplichtingen 2020 Rijksbijdrage Wlz

Dit betreft het naar voren halen van verplichtingenruimte uit 2020 voor de subsidieverlening aan het CIZ.

Verhoging verplichtingenbudget RVO voor Stimuleringsregeling e-Health

Om de verplichting aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling e-Health te kunnen registreren is er 40 miljoen euro verplichtingenbudget overgeboekt van 2020 naar 2019.

Verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft gedurende het jaar aanvullende middelen ingezet voor onderzoeken, bijvoorbeeld voor de totstandkoming van pakketadviezen en onderzoeken in het kader van het traject ‘Zinnige Zorg’. Om in 2020 gelijk verder te kunnen gaan is er verplichtingruimte van 4,8 miljoen euro naar voren gehaald.

Verhoging verplichtenruimte SOV-regeling

Voor de uitvoering van de subsidie regeling onverzekerden SOV-regeling is er voor het CAK voor 24,8 miljoen euro aan verplichtingen ruimte uit 2020 naar voren gehaald.

Verplichtingenruimte zorgbreed beleid

In verband met verplichtingen die in 2019 worden aangegaan op het artikel zorgbreed beleid, wordt verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 geschoven.

Verplichtingenraming ZonMw

Het verplichtingenbudget is aangepast voor onder andere de vastlegging van toezeggingen voor de meerjarige programma’s Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (47 miljoen euro), Leefstijlgeneeskunde (4 miljoen euro), Weer thuis (6 miljoen euro) en Initiatieven eenzaamheid (2,5 miljoen euro).

Verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 Caribisch Nederland

Er wordt 73 miljoen euro aan verplichtingen naar voren gehaald voor het betalen van zorgcontracten op Caribisch Nederland.

Verplichtingenruimte opdrachten

In verband met verplichtingen die in 2019 worden aangegaan voor diverse opdrachten wordt verplichtingenruimte van 2020 naar 2019 geschoven.

Verplichtingenruimte opleidingen

Deze mutatie hangt samen met het eerder aangaan van verplichtingen van diverse subsidies voor opleidingen, subsidies voor het Stagefonds Zorg en de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. Ook ten aanzien van regionaal arbeidsmarktbeleid wordt het verplichtingenbudget verhoogd.

Verhoging verplichtingenruimte subsidies stichting SBOH

Voor subsidies aan de stichting SBOH voor artsen in opleiding wordt de verplichtingruimte met 25 miljoen euro verhoogd.

Verplichtingen van 2020 naar 2019 subsidies

Het verplichtingenbudget voor subsidies is met 10 miljoen euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het vastleggen van subsidies voor 2020.

Verhoging verplichtingenbudget inkomensoverdrachten

Het verplichtingenbudget voor de inkomensoverdrachten is met 211,7 miljoen euro verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het tijdig vastleggen van uitkeringen voor 2020.

Zorgtoeslag

In tegenstelling tot voorafgaande jaren is besloten om vooruitlopend op de Slotwet/Jaarverslag reeds een technische bijstelling te doen aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag. De totale uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft een opwaartse bijstelling van 700 miljoen euro ten opzichte van de tweede suppletoire wet aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van 700 miljoen euro aan de ontvangstenkant.

Bijdragen derden hoofdvaarwegen

Bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen treden mogelijk meer risico’s op dan nu geraamd. Om deze reden heeft Vlaanderen besloten de risicoreservering te verhogen middels een extra bijdrage. Deze extra bijdrage is nog in 2019 ontvangen.

Licence