Base description which applies to whole site
+

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019

5.308,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

De realisatie van crisisbeheersingsoperaties is uitgekomen op een bedrag

‒ 69,8

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

44,9

Overig armoedebeleid

22,0

Diversen

‒ 93,0

 

‒ 95,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Asiel

‒ 19,4

Asiel: oda-toerekening

‒ 150,9

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

‒ 31,4

Budget convenant brigade spec. beveiligingsopdrachten (bsb)

‒ 15,3

Dekking intensiveringen os/oda

‒ 78,9

Eindejaarsmarge apparaat

19,0

Eindejaarsmarge bz

‒ 58,0

Eindejaarsmarge (ida)

145,4

Eindejaarsmarge non-oda

25,5

Herijking asiel

149,1

Hgis-bijstelling

‒ 62,6

Ida

‒ 145,4

Kasschuif ida (wereldbank)

179,9

Kasschuif vredespaleis

‒ 53,0

Multilaterale samenwerking

21,6

Nog onverdeeld (hgis)

‒ 23,4

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

59,1

Onderwijs

15,0

Reservering vredespaleis

50,0

Veiligheid en rechtstaatontwikkeling

‒ 15,5

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

18,1

Diversen

2,7

 

31,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

41,2

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

3,4

 

44,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 19,5

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

5.288,8

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019

147,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Ontvangsten os

‒ 18,8

Diversen

‒ 5,6

 

‒ 24,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Middelenafspraak huisvesting

19,2

Diversen

3,5

 

22,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

34,8

 

34,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

33,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

180,6

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Asiel

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (officialdevelopment assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is cf. reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt.

Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden toegerekend aan het budget voor Official Development Assistance (ODA). De herziene MPP-raming voor de instroom van asielzoekers leidt tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening. Daarnaast vindt de nacalculatie over 2018 plaats. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van BHOS en JenV.

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

Deze mutatie bestaat uit een aantal onderliggende mutaties die samen leiden tot een neerwaartse bijstelling van ca. 27 miljoen euro. Ten eerste wordt de contributiebijdrage aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties met ca. 15miljoen euro naar beneden bijgesteld als gevolg van een lagere realisatie. Een deel van deze middelen wordt aangewend voor het opvangen van negatieve koerseffecten op de BZ begroting. Het ODA-deel komt ten goede aan de begroting van BHOS. Het overige deel wordt via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020. Verder wordt het budget van het Stabiliteitsfonds met 8 miljoen euro naar beneden bijgesteld omdat minder aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht en wordt 5 miljoen euro ingezet voor contra-terrorisme, mensenrechten en internationale rechtsorde.

Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ 15,3 miljoen euro over naar Defensie.

Dekking intensivering OS/ODA

Dit betreft de dekking van verschillende intensiveringen van budgetten binnen de BHOS-begroting vanaf artikel 5.4. «Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen», waarvan de grootste multilaterale samenwerking (27 miljoen euro), onderwijs (15 miljoen euro) en private sector ontwikkeling (12,9 miljoen euro) zijn.

Eindejaarsmarge apparaat, BZ en non-ODA

Dit betreft een deel van de doorverdeling van de HGIS-eindejaarsmarge.

Eindejaarsmarge (ida)

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Deze mutatie ging ten koste van de HGIS-eindejaarsmarge. Het budget voor 2019 is door Financiën teruggeboekt naar BZ en binnen de HGIS doorverdeeld ter compensatie van de eindejaarsmarge.

Herijking asiel

De toerekening aan ODA van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. De per saldo lagere toerekening wordt éénmalig structureel generaal gedekt.

HGIS-bijstelling

Conform de reguliere systematiek is het HGIS-budget bijgesteld op basis van de economische groeiverwachting van het Centraal Planbureau.

Ida

Deze mutatie betreft de verrekening van de bij het jaarverslag 2018 (Kamerstuk 34 776, nr. 4) gemelde betaling door Financiën aan de Wereldbank, die gepland was voor 2019. Het budget voor 2019 is teruggeboekt naar BZ.

Kasschuif ida (wereldbank)

Het betaalritme van betalingen aan de Wereldbank (IDA) is op de begroting van Financiën IXB herzien.

Kasschuif (vredespaleis)

De middelen die bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd aan de aanvullende post ten behoeve van de renovatie van het Vredespaleis worden doorgeschoven naar 2022, omdat deze naar verwachting niet eerder tot besteding komen. Ook de resterende 3 miljoen euro van de RA-middelen van OCW (reeks G43) bestemd voor de renovatie zijn doorgeschoven naar 2022.

Multilaterale samenwerking

Het budget voor multilaterale samenwerking is bij Voorjaarsnota meerjarig verhoogd. Dit komt door de verhoging van de jaarlijkse bijdrages aan UNICEF, UNDP, speciale multilaterale activiteiten en een verwachte kapitaalverhoging bij de African Development Bank in 2020.

Nog onverdeeld (hgis)

Deze post bestaat uit een som van verschillende mutaties (onderuitputting) binnen de HGIS die via de eindejaarsmarge meegenomen worden naar 2020. De mutaties zijn toegelicht in de Najaarsnota.

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen bni en/of toerekeningen

Op het ODA-budget wordt gewerkt met overprogrammering, om het budget zo volledig mogelijk uit te putten. Dit betekent dat een minstand in de begroting gedurende het jaar wordt ingelopen met onderuitputting op het ODA-budget (vnl. op de begrotingen van BZ en BHOS). De ervaring leert namelijk dat bij ODA altijd minder uitgegeven kan worden dan geraamd door onvoorspelbare factoren in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld politieke instabiliteit).

Deze mutatie is een optelsom van verschillende plussen en minnen (onderuitputting) binnen het ODA-budget op de begrotingen van BZ en BHOS en resulteerde bij Najaarsnota in een stand van 45 miljoen euro op artikel 5.4. De minstand is aan het einde van het jaar weggewerkt.

Onderwijs

Het budget voor onderwijs wordt conform de prioriteiten uit de BHOS-nota verhoogd met 15 miljoen euro, waaronder met 5 miljoen euro voor het Orange Knowledge Programme (OKP).

Reservering Vredespaleis

Voor de renovatie van het Vredespaleis is 50 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post uit de generale middelen.

Veiligheid en rechtstaatontwikkeling

Het budget voor veiligheid en rechtstaatontwikkeling is per saldo met 15,5 miljoen euro verlaagd. Dit is met name veroorzaakt door lagere uitgaven door de post in Kaboel (10,5 miljoen euro). Daarnaast is op verschillende posten, waaronder Kampala (1,8 miljoen euro) en Juba (1 miljoen euro), sprake van onderuitputting op programma’s op het gebied van veiligheid en rechtstaatontwikkeling.

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

Het artikel voor versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden is verhoogd ten behoeve van onder andere ondernemingsklimaat, financiële sectorontwikkeling en duurzame productie en handel.

Diversen

De post diversen bestaat uit een saldo van diverse kleine mutaties binnen de HGIS.

Technische mutaties

Diversen

Deze post betreft enkele desalderingen op de begrotingen van BZ en Defensie en overhevelingen tussen verschillende departementen van HGIS naar niet-HGIS (en vice versa). Daarnaast bevat de post diverse niet plafondrelevante mutaties voor de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Ontvangsten OS

De OS-ontvangsten zijn lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat de restfondsen van afgeronde activiteiten van tevoren moeilijk te voorspellen zijn.

Diversen

De raming voor de ontvangsten van de internationale financiële instellingen op de begroting van Financiën is neerwaarts bijgesteld.

Beleidsmatige mutaties

Middelenafspraak huisvesting

Deze mutatie betreft ontvangsten uit verkoop van onroerend goed in Khartoem en Londen. Een deel van deze opbrengsten (totaal 21,2 miljoen euro) is dit jaar opnieuw geïnvesteerd. Het overige deel (19,2 miljoen euro) is meegenomen naar 2020 waarbij de middelenafspraak huisvesting geldig is. Deze afspraak houdt in dat BZ opbrengsten uit verkoop van vastgoed kan inzetten ten behoeve van rationalisering en versobering van de eigen vastgoedportefeuille.

Diversen – beleidsmatige en technische mutaties, ontvangsten

De ontvangsten van de Internationale Financiële Instellingen waren voor een klein deel geen onderdeel van de HGIS. Deze zijn nu volledig omgelabeld van niet-HGIS naar HGIS-middelen. De technische mutaties bestaan hoofdzakelijk uit enkele desalderingen, waarvan de grootste (20 miljoen euro) wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten uit de verkoop van vastgoed door BZ.

Licence