Base description which applies to whole site
+

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

852,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 35,2

 

‒ 35,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Begrotingsreserve stikstof

500,0

Interne problematiek lnv

17,2

Problematiek landbouwbeleid (glb, nvwa en fosfaat)

25,5

Ramingsbijstelling njn

17,0

Diversen

‒ 12,1

 

547,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijdrage regio envelop uit de ap

146,0

E23 envelop klimaat

32,4

F30 enveloppe agrarische bedrijfsopvolging

50,0

L105 overboeking regionale knelpunten vanaf ap 2019

59,9

Regiodeal 2019 brainport eindhoven

‒ 41,6

Verzamelboeking 2e tranche regiodeals provincie

‒ 67,2

Diversen

‒ 40,2

 

139,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

651,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

1.504,0

Totaal Internationale samenwerking

30,2

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

1.534,2

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

88,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

9,1

 

9,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,3

 

7,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

19,1

 

19,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

35,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

124,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

124,1

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. Zo is de bijdrage aan RVO.nl (4,5 miljoen euro) lager uitgevallen en zijn enkele subsidieregelingen niet volledig tot uitputting gekomen. Daarnaast valt onder deze post de technische verwerking van de stortingen in de begrotingsreserves.

Beleidsmatige mutaties

Begrotingsreserve Stikstof

Bij de Najaarsnota is besloten een begrotingsreserve stikstof op te richten. Randvoorwaardelijk voor aanwending van deze middelen is dat eerst in kaart wordt gebracht welke (kostenefficiënte)stikstofmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze opleveren qua vermindering van stikstofdepositie en wat de budgettaire gevolgen van de maatregelen zijn.

Interne Problematiek LNV

Deze verzamelpost bestaat uit een aantal tegenvallers die LNV dekt middels meevallers en ombuigingen. De tegenvallers bestaan o.a. uit betalingen aan de kustwacht, meerwerk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de versterkte handhavingsstrategie voor mestbeleid.

Problematiek Landbouwbeleid (GLB, NVWA, Fosfaat)

LNV heeft een aantal tegenvallers op haar begroting, zoals de gevolgen van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over retributies bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en extra kosten bij de RVO door de vele procedures die voortkomen uit de wet- en regelgeving omtrent het fosfaatrechtensysteem. Daarnaast zijn er implementatiekosten voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Ramingsbijstelling NJN

Dit betreft een verzamelpost met diverse ramingsbijstellingen, waaronder middelen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (4,6 miljoen euro), een bijdrage aan gemeente Almere ten behoeve van de Floriade (2,5 miljoen euro) en een storting in de reserve apurement (5,0 miljoen euro).

Diversen

Deze post bestaat uit het saldo van diverse mutaties, waaronder de vrijval van aan de NVWA beschikbaar gestelde Brexit middelen (6 miljoen euro), doorverdelingen van diverse budgetten binnen de LNV-begroting en kasschuiven.

Technische mutaties

Bijdrage regio envelop uit de AP

Naast de middelen voor Eindhoven, Zeeland en de BES-eilanden zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor de 2e tranche van de regio-envelop. Het betreft twaalf projecten waarmee meervoudige knelpunten in verschillende regio’s kunnen worden verholpen. Dit gebeurt in samenwerking met de andere overheden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds. Bij deze overboekingen is sprake van een btw-compensatiefonds afdracht (BCF).

E23 Envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 miljoen euro per jaar (2018-2030) opgenomen op de Aanvullende Post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Voor 2019 is er met een Nota van Wijziging een bedrag van 32,4 miljoen euro overgeheveld naar de begroting van LNV.

F30 Fonds bedrijfsopvolging agragrische sector

Dit betreft de overboeking van middelen voor bedrijfsopvolging in de agrarische sector van de Aanvullende Post naar de begroting van LNV. In het Regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames.

L105 Overboeking regionale knelpunten vanaf AP 2019

Deze overboeking betreft middelen vanuit de regio-envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds.

Regiodeal 2019 Brainport Eindhoven

Met deze overboeking worden middelen van de regio-envelop via de begroting van LNV doorgezet naar het Gemeentefonds.

Verzamelboeking 2e tranche regiodeals provincie

Deze mutatie betreft de overboeking van de middelen die beschikbaar zijn gesteld van de LNV-begroting naar het provinciefonds, zodat de regio’s aan de slag kunnen met het verhelpen van de regionale knelpunten.

Diversen

Onder deze post vallen onder andere de uitkeringen uit de regio envelop, zoals de regiodeals Zeeland (9,2 miljoen euro), Zeehaven Saba (12,5 miljoen euro), ZaanIJ (3,8 miljoen euro) en overige regiodeals van de 2e tranche. Verder betreft deze post de uitkering van de loon- en prijsbijstelling over de relevante onderdelen van de LNV-begroting en andere technische mutaties, zoals een desaldering met betrekking tot de identificatie en registratie van dieren door RVO (5,2 miljoen euro) .

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een verzamelpost van ontvangsten mee- en tegenvallers. Deze post bestaat onder andere uit diverse ramingsbijstellingen op de ontvangsten.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit desalderingen van ontvangstenmeevallers die ingezet zijn ter dekking van interne problematiek.

Technische mutaties

Diversen

Hieronder vallen desalderingen, waaronder een declaratie van RVO bij de EU ten behoeve van uitgaven voor de Rijksrederij en het EFMZV (7,3 miljoen euro) en een desaldering met betrekking tot identificatie en registratie van dieren door RVO (5,2 miljoen euro).

Licence