Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4.460,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Co investment venture capital

‒ 15,3

Fundamenteel onderzoek

‒ 30,1

Innovatiekrediet

‒ 16,7

Isde

‒ 15,6

Onderuitputting klimaatmiddelen verduurzaming industrie

‒ 16,7

Sde

‒ 92,4

Sde+

‒ 331,2

Sde+

349,1

Seed

‒ 30,8

Storting bmkb

16,9

Storting in begrotingsreserve duurzame energie

91,1

Storting in reserve duurzame energie aangemeld in de veegbrief

‒ 72,0

Terugbetaling acm-boete

45,6

Thematische technolgy transfer

‒ 15,9

Diversen

‒ 133,3

 

‒ 267,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dekking interne problematiek

‒ 40,2

Eindejaarsmarge toekomstfonds 2018

93,6

Eindejaarsmarge 2018

19,2

Interne problematiek

38,7

Lagere prognose uitgaven verduurzaming (groningen)

‒ 16,8

Resterende ruimte apparaat

‒ 16,5

Storting in reserve duurzame energie aangemeld in de veegbrief

72,0

Toename schadebetalingen (groningen)

71,8

Verlaging bijdrage aan npg

‒ 45,0

Diversen

‒ 28,5

 

148,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijdrage nam voor nationaal programma groningen

150,0

Bijdrage nam voor uitvoeringskosten rvo

58,2

E23 envelop klimaat

122,8

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

171,0

Overboeking bzk maatregelen voor co2-reductie

‒ 35,0

Overboeking reservering groningen

82,6

Reservering l108 groningen reeks van de aanvullende post .

44,4

Verlaging onttrekking begrotingsreserve maatregelen co2-reductie

‒ 55,2

Diversen

79,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Brutering vergoeding interim-akkoord

273,0

Nettobetaling nam conform interim-akkoord

90,0

Diversen

‒ 9,6

 

971,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

851,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

5.312,5

Totaal Internationale samenwerking

24,6

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

5.337,1

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

4.179,8

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Ontvangsten voor schadervergoedingen groningen

‒ 43,2

Diversen

23,7

 

‒ 19,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing raming volume aardgasbaten

‒ 30,0

Dekking interne problematiek

23,3

Lagere ontvangsten acm-boetes

‒ 24,2

Schadebetalingen (groningen)

35,9

Uitvoeringskosten groningen

‒ 36,8

Versnelde afbouw winning groningengas

‒ 80,0

Diversen

‒ 18,7

 

‒ 130,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing raming volume aardgasbaten

30,0

Bijdrage nam voor nationaal programma groningen

150,0

Bijdrage nam voor uitvoeringskosten rvo

58,2

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

171,0

Verlaging onttrekking begrotingsreserve maatregelen co2-reductie

‒ 55,2

Versnelde afbouw winning groningengas

80,0

Diversen

21,2

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

‒ 490,0

Aanpassing raming volume aardgasbaten

‒ 30,0

Aardgasbaten

‒ 202,3

Ets-ontvangsten

60,1

Meevaller ets-ontvangsten (niet-plafondrelevant)

80,0

Ode extra inkomsten na vr

132,5

Ontvangsten ode

‒ 230,5

Verhoging aardgasbaten interim-akkoord

150,0

Versnelde afbouw winning groningengas

‒ 80,0

Versterking eigen vermogen ebn

‒ 450,0

Diversen

29,7

 

‒ 575,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 725,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

3.454,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

3.454,6

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Co investment venture capital

Bij de start van het co-investeringsfonds is 10 mln aan voorschot verstrekt waarmee de eerste investeringen in ondernemingen konden worden gefinancierd. In 2019 is een tweede voorschot verstrekt van 5 miljoen euro. Dit ritme van uitfinanciering verloopt trager dan aanvankelijk bij de start van het fonds werd aangenomen, daarom bleef er 15 mln in 2019 onbenut.

Fundamenteel onderzoek

Betreft onderuitputting van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten 6,4 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro als gevolg van het niet kunnen inpassen van een kasschuif binnen de kaders van de Rijksbegroting. Het restant komt door vertraagde bevoorschotting. Voor Fundamenteel en toegepast onderzoek is 23,6 miljoen euro niet benut. Deze ruimte zal conform de fondsconstructie worden doorgeschoven naar 2020 voor een tweede tender in het kader van de regeling Thematische Technology Transfer.

Innovatiekrediet

De kasuitgaven op het Innovatiekrediet fluctueren jaarlijks door individuele uitbetalingsafspraken met bedrijven op basis van afgesproken mijlpalen. Daarnaast werden in 2018 en 2019 minder verplichtingen aangegaan dan de jaarlijks geraamd 70 miljoen euro. Dit heeft ook doorwerking gehad in de kasuitgaven.

Isde

Bij de in 2019 afgegeven beschikkingen voor de ISDE is sprake van vertraging in de uitbetaling van voorschotten, waardoor de realisatie lager is uitgevallen dan bij Najaarsnota gepland. Het overgebleven budget is in de reserve duurzame energie gestort. Het niet-uitgekeerde bedrag zal naar verwachting in 2020 alsnog uitbetaald worden.

Onderuitputting klimaatmiddelen verduurzaming industrie

Deze post bevat onderuitputting op de klimaatmiddelen Verduurzaming Industrie uit de klimaatenvelop 2019 en middelen voor Urgendadoelen (buiten de Begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie). De onderuitputting op de klimaatenveloppemiddelen is vooral ontstaan doordat deze middelen bij aanvang van het jaar slechts voor één jaar beschikbaar waren, de structurele middelen ingaande 2020 volgden pas na het afsluiten van het Klimaatakkoord. Dit impliceerde dat enkel eenjarige projecten gefinancierd konden worden en aan deze eis voldeden maar weinig projecten.

Sde/Sde+

Op het geheel van de subsidiecategorieën die onder de SDE en SDE+ vallen is in 2019 minder uitgegeven dan bij Najaarsnota was verwacht. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen uitval bij projecten, onder andere door de netproblematiek. Het overgebleven budget is in de reserve duurzame energie gestort.

Seed

Deze onderbenutting van het kasbudget werd onder andere veroorzaakt doordat er een lager dan begroot aantal toekenningen is gedaan voor de Seed Business Angels waardoor de kasrealisatie lager was dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast vindt de uitfinanciering van de verplichtingen plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de Seedfondsen. Dit kan van jaar op jaar fluctueren. Naast de onderbenutting in 2019 was er overlopende onderbenutting uit 2018 die niet verschoven kon worden naar de jaren waarin de uitgaven worden verwacht.

Storting in begrotingsreserve duurzame energie

Bij Najaarsnota werd nog verwacht dat er in totaal 902,6 miljoen euro in de reserve duurzame energie gestort zou worden aan onbenut gebleven begrotingsmiddelen voor de MEP, SDE, SDE+ (inclusief flankerend beleid en TenneT/aanleg net op zee), ISDE en HER. Vooral door additionele onderuitputting op de SDE en de ISDE valt de storting 91,1 miljoen euro hoger uit en komt uit op een bedrag van 993,7 miljoen euro.

Storting in reserve duurzame energie

Betreft de geplande storting in de reserve duurzame energie die in de Veegbrief is aangemeld.

Terugbetaling acm-boete

Door een uitspraak van het CBb heeft ACM begin juli 2019 een boete die eerder was ontvangen, inclusief rente moeten terugbetalen.

Thematische technolgy transfer

In 2019 kon dit budget vanwege de kaders van de Rijksbegroting niet meerjarig over de komende jaren worden verspreid conform het gewenste kasritme, daardoor bleef dit budget in 2019 onbenut.

Diversen

Deze post bestaat uit mee-en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Dekking interne problematiek

Met name op de DEI, TSE en uitkoopregeling is sprake van fors lagere realisatie op de kasbudgetten, alsmede op het RVO-budget voor de uitvoering van de MEP/SDE/SDE+ en op de bijdrage aan de NEa. Hier staan enkele grote tegenvallers tegenover, zoals de algemene bijdrage aan de uitvoeringskosten van RVO, netbeheersubsidies Caribisch Nederland en tekort op het SCAN-programma van EBN. Met deze mutatie worden alle tegenvallers met meevallers gedekt.

Eindejaarsmarge toekomstfonds 2018

Dit betreft het toevoegen van de onderuitputting en de hoger dan geraamde ontvangsten van het Toekomstfonds 2018 aan de begroting van EZK.

Eindejaarsmarge 2018

De eindejaarsmarge van EZK over 2018 bedraagt 19,2 miljoen euro. Deze is aan de begroting van EZK toegevoegd.

Interne problematiek

De interne problematiek bestond grotendeels uit de nog in te vullen taakstelling die op het artikel nominaal en onverdeeld stond. Deze taakstelling is nu ingevuld. Daarnaast is een aantal uitgaven (Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Verduurzaming Industrie, klimaatmiddelen) gedekt uit de eindejaarsmarge.

Lagere prognose uitgaven verduurzaming (groningen)

In 2019 is de versterking in Groningen nog onvoldoende op snelheid gekomen waardoor er nog zeer beperkt subsidieaanvragen zijn geweest voor de regeling duurzaamheid in combinatie met versterking. De uitgaven voor deze post zijn daarom naar beneden bijgesteld. Deze middelen blijven meerjarig beschikbaar.

Resterende ruimte apparaat

Op het apparaatsartikel 40 laten de prognoses ruimte zien. Deze ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door een restant van de eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstellingen.

Storting in reserve duurzame energie

Bij 2e suppletoire begroting 2019 is nog uitgegaan van een storting in 2019 van niet-bestede middelen voor de MEP, SDE, SDE+, HER en ISDE in de reserve duurzame energie van 903 miljoen. Op basis van de laatste prognoses zal dit bedrag naar verwachting 72 miljoen euro hoger uitvallen, waarmee de totale storting uitkomt op 975 miljoen euro. De daadwerkelijke storting is afhankelijk van de exacte omvang van de uitgaven duurzame energie die pas eind 2019 is vast te stellen.

Toename schadebetalingen (groningen)

De verwachte schadebetalingen worden bij Najaarsnota verhoogd voor Groningen. De verwachte stijging van de uitgaven komt voornamelijk door de stuwmeerregeling en versnellingen van de Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG).

Door de stuwmeerregeling worden de uitgaven voor schadebetalingen in 2019 hoger dan gepland.

Verlaging bijdrage aan npg

De bijdrage aan het Nationaal Programma Groningen kan in 2019 door de regio niet volledig omgezet worden in kansrijke projecten. Deze middelen blijven meerjarig beschikbaar voor het Nationaal Programma Groningen.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Bijdrage nam voor nationaal programma groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal 500 miljoen euro bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. Op verzoek heeft de NAM haar bijdrage 2018 verschoven naar 2019. Daardoor is in 2019 in totaal 150 miljoen euro gestort.

Bijdrage nam voor uitvoeringskosten rvo

Uitvoeringskosten RVO voor afwikkeling schadevergoedingen en declaratie van deze uitvoeringskosten bij de NAM. Later is dit verhoogd. Hogere uitvoerkosten RVO op basis van offerte, hier staan hogere inkomsten van de NAM tegenover.

E23 envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een envelop van 300 miljoen euro per jaar (2018-2030) opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Voor 2019 is er een bedrag van 122,8 miljoen euro overgeheveld naar de begroting van EZK.

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie wordt 495,4 miljoen euro aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 miljoen euro in 2019 en 324,5 miljoen euro in 2020. Dit budget is vervolgens met een aparte mutatie verdeeld over resp. art. 2 en art. 4 van de EZK-begroting en de begrotingen van I&W, BZK en LNV.

Overboeking bzk maatregelen voor co2-reductie

Deze mutatie betreft de overheveling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie van de EZK-begroting naar de begroting van BZK.

Overboeking reservering groningen

Dit betreft een overboeking vanuit de aanvullende post voor Groningen. Het betreft onder andere organisatiekosten voor de NCG en het kerndepartement, werkbudget, bijdragen aan provincie en gemeenten en een bijdrage van 42 miljoen euro aan batch 1588.

Reservering l108 groningen reeks van de aanvullende post

Deze mutatie betreft middelen die zijn overgeheveld naar het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Verlaging onttrekking begrotingsreserve maatregelen co2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie is 495,5 miljoen euro aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 miljoen euro voor 2019 en 324,5 miljoen euro voor 2020. Dit budget is vervolgens verdeeld over de begrotingen van EZK, IenW, BZK en LNV (Kamerstuk 32 813, nr. 340). Op basis van de prognose van deze ministeries zal een deel van deze budgetten in 2019 niet worden besteed. In totaal bedraagt dit 55,2 miljoen euro: 15,1 miljoen euro voor EZK, 12,5 miljoen euro voor LNV en 27,6 miljoen euro voor BZK. Om de onbestede middelen wel beschikbaar te houden voor volgend jaar, vloeien deze terug naar de begrotingsreserve op de EZK-begroting. Als gevolg hiervan wordt de geraamde onttrekking aan de Begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie met 55,2 miljoen euro verlaagd.

Diversen – technische mutaties

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Ontvangsten voor schadevergoedingen groningen

De NAM heeft aangegeven dat de Stuwmeerregeling à 45 miljoen euro niet valt onder de reguliere schade-overeenkomst en is daarom in 2019 door NAM niet betaald. EZK is in gesprek met NAM hierover. Naar verwachting worden deze middelen in 2020 alsnog overgemaakt.

Diversen– mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit mee-en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing raming volume aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet relevant voor het uitgavenplafond, niet- belastingontvangsten

De ministerraad heeft op 8 februari jl. besloten tot versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. Deze beleidsmatige beslissing wordt nu conform begrotingsregels in de aardgasbaten verwerkt. Dit volume-effect is relevant voor het uitgavenplafond en wordt generaal behandeld.

Dekking interne problematiek

Deze post bevat een deel van de dekking voor de interne problematiek van EZK. Dekking voor de interne problematiek komt uit de eindejaarsmarge 2018, nagekomen ontvangsten, een kleiner voorschot voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), enkele ramingsbijstellingen van ontvangsten en onverdeelde middelen op het artikel voor nominaal en onvoorzien.

Lagere ontvangsten acm-boetes

De ontvangsten van de ACM-boetes worden naar beneden bijgesteld. Door onzekerheid over gerechtelijke uitspraken en het moment waarop dit in de tijd plaatsvindt, fluctueert het saldo van de door ACM ontvangen en terugbetaalde boetes. Op dit moment verwacht de ACM 24,2 miljoen euro minder aan boetes te ontvangen.

Schadebetalingen (groningen)

Op 13 juni 2019 is de stuwmeerregeling opengesteld door de TCMG. De uitgaven voor de schadebetalingen die vallen onder de stuwmeerregeling waren niet eerder begroot. Daardoor worden de uitgaven voor schadebetalingen in 2019 hoger dan gepland. Daar staan ook hogere ontvangsten van NAM tegenover.

Uitvoeringskosten groningen

De uitvoeringskosten voor de schadebetalingen die samenhangen met de stuwmeerregeling zijn lager in vergelijking met de reguliere schadeafhandeling. Daarnaast waren de uitvoeringskosten in 2018 lager dan gepland waardoor er nog een bedrag beschikbaar was uit 2018 wat ingezet is voor de uitvoeringskosten in 2019. In totaal vallen daardoor in 2019 de uitvoeringskosten voor RVO ter ondersteuning van de TCMG lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Daar staan ook lagere ontvangsten van NAM tegenover.

Versnelde afbouw winning Groningengas – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet relevant voor het uitgavenplafond, niet- belastingontvangsten

Deze mutatie betreft het terugbrengen van de gaswinning onder de 12 BCM in het gasjaar 2019-2020.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Bijdrage nam voor nationaal programma Groningen

In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal 500 miljoen euro bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen.

Bijdrage NAM voor uitvoeringskosten rvo

Conform het schadeprotocol is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet en voert RVO.nl de schadeafhandeling uit. De uitvoeringskosten van RVO.nl voor de schadeafwikkeling worden achteraf door EZK gedeclareerd bij de NAM

Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor co2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie wordt 495,4 miljoen euro aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 miljoen euro in 2019 en 324,5 miljoen euro in 2020. Dit budget is vervolgens met een aparte mutatie verdeeld over resp. art. 2 en art. 4 van de EZK-begroting en de begrotingen van I&W, BZK en LNV.

Verlaging onttrekking Begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie

Op basis van de interdepartementaal afgesproken verdeling van de middelen in de reserve Maatregelen CO2-reductie is 495,5 miljoen euro aan middelen onttrokken aan de reserve, waarvan 171 miljoen euro voor 2019 en 324,5 miljoen euro voor 2020. Dit budget is vervolgens verdeeld over de begrotingen van EZK, IenW, BZK en LNV (Kamerstuk 32 813, nr. 340). Op basis van de prognose van deze ministeries zal een deel van deze budgetten in 2019 niet worden besteed. In totaal bedraagt dit 55,2 miljoen euro: 15,1 miljoen euro voor EZK, 12,5 miljoen euro voor LNV en 27,6 miljoen euro voor BZK. Om de onbestede middelen wel beschikbaar te houden voor volgend jaar, vloeien deze terug naar de begrotingsreserve op de EZK-begroting. Als gevolg hiervan wordt de geraamde onttrekking aan de Begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie met 55,2 miljoen euro verlaagd.

Diversen - technische mutaties

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

Deze post betreft het bijstellen van de aardgasbaten naar aanleiding van de lagere gasprijs (prijseffect).

Aardgasbaten

Bij de veegbrief is een tegenvaller gemeld ten opzichte van Najaarsnota van 220 miljoen euro Het betreft tegenvallende gasbaten door verminderde gaswinning en aardbevingsgerelateerde kosten.

Ets-ontvangsten

De ETS-ontvangsten zijn bij Voorjaarsnota geraamd op basis van een verwacht ETS-prijspad door het PBL. De gemiddelde prijs gedurende het jaar is hoger gebleken dan de verwachting van het PBL. Daardoor zijn de daadwerkelijke opbrengsten hoger dan de raming.

Meevaller ets-ontvangsten (niet-plafondrelevant)

Zie de toelichting bij de ETS-ontvangsten.

Ode inkomsten na vr

Dit betreft de laatste tranche van de ODE-ontvangsten in 2019. Deze gegevens waren pas bekend nadat de mutaties voor de Voorlopige Rekening waren aangeleverd.

Ontvangsten ode

De inkomsten uit de ODE zijn achtergebleven bij de in de begroting geraamde inkomsten. Bij de bepaling van de ODE-tarieven dienen vooraf inschattingen te worden gemaakt voor o.a. het elektriciteits- en gasverbruik. Aangezien het gerealiseerde verbruik daarvan kan afwijken, zullen de daadwerkelijke opbrengsten in het algemeen afwijken van de geraamde ontvangsten.

Verhoging aardgasbaten interim-akkoord

Deze mutatie bestaat uit de hogere winstafdrachten van EBN (90 miljoen euro) en NAM (60 miljoen euro) in het kader van het interim-akkoord met Shell en Exxon over de snellere beëindiging van de Groninger gaswinning.

Versnelde afbouw winning groningengas

Deze mutatie betreft het terugbrengen van de gaswinning onder de 12 BCM in het gasjaar 2019-2020.

Versterking eigen vermogen ebn

Het eigen vermogen van EBN wordt in 2019 eenmalig met 450 miljoen euro versterkt. Dit vindt plaats door een lagere dividendafdracht aan de Staat.

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bestaat uit niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence