Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Sociale Verzekeringen

SOCIALE VERZEKERINGEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

58.424,0

Mee- en tegenvallers

 

Sociale zekerheid

 

Aow

‒ 87,3

Wazo

50,5

Ziektewet

114,0

Diversen

‒ 57,0

 

20,2

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Herijking light model

‒ 36,8

Diversen

‒ 13,2

 

‒ 50,0

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Nominale ontwikkeling

‒ 93,3

Ww

190,7

Diversen

‒ 24,5

 

72,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

43,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

58.467,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

58.467,1

SOCIALE VERZEKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

310,3

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Ww

‒ 54,1

Diversen

3,8

 

‒ 50,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 50,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

260,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

260,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

AOW (Algemene Ouderdomswet)

Het aantal AOW’ers viel iets lager uit dan verwacht, doordat de sterfte in 2018 hoger uitviel dan verwacht. Dit werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW’ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2019 werd verwacht.

Wazo

De WAZO laat een tegenvaller zien ten opzichte van de verwachting bij Miljoenennota 2019. Voor 2019 liggen de uitgaven aan zwangerschapsverlof voornamelijk hoger vanwege een hoger gebruik van de ZEZ-compensatieregeling (regeling voor zwangere zelfstandigen) dan eerder geraamd.

Ziektewet (ZW) 

De ZW-uitkeringslasten zijn hoger dan werd begroot. Dit komt omdat het aantal uitkeringen meer is toegenomen dan waarmee rekening werd gehouden. Vooral het aantal ZW-uitkeringen bij flexkrachten en in verband met ziekte bij zwangerschap is hoger uitgevallen. De gemiddelde hoogte van de jaaruitkering is juist minder hoog dan waarvan uit werd gegaan. Dit doet een deel van de hogere uitkeringslasten teniet.

Diversen

Hieronder vallen verschillende mee- en tegenvallers waaronder meevallers op de WAO en WGA en een tegenvaller op de IVA. De ontwikkelingen in de IVA en WGA hangen deels samen, voortkomend uit een hoger dan verwachte doorstroom van WGA naar IVA.

Beleidsmatige mutaties

Herijking light model

Elk jaar wordt het bekostigingsmodel van het UWV (Light model) herijkt. Deze herijking leidt ieder jaar tot een budgettair neutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten.

Diversen

Aan de hand van uitvoeringsinformatie van het UWV is het premiegefinancierde re-integratiebudget voor 2019 naar beneden bijgesteld. Hieronder vallen tevens de kasschuiven voor plafond Sociale Zekerheid, waaronder voor de uitvoeringskosten van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Technische mutaties

Nominale ontwikkeling

Deze mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid als gevolg van CEP 2019-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de sociale zekerheid.

WW

De uitkeringslasten van de Werkloosheidswet (WW) zijn opwaarts bijgesteld. Met name het volume valt hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat het aandeel WW-uitkeringen waar geen betaling tegenover staat (nuluitkeringen) lager lag. Ook de gemiddelde jaaruitkering in de WW valt hoger uit dan verwacht. In de begrotingsregels is afgesproken dat het SZ-plafond hiervoor wordt aangepast.

Diversen

Hieronder vallen bruteringseffecten (-25 mln). Bruteringen houden verband met de koppeling van diverse uitkeringen aan het nettominimumloon. Een brutering komt voor als de bruto uitkering meer verandert dan de netto uitkering, bijvoorbeeld door wijzigingen in de fiscaliteit. Hierdoor kunnen de uitgaven van SZW stijgen of dalen terwijl de belastinginkomsten één-op-één meebewegen. Een brutering heeft geen effect op het saldo van de overheid. Om deze reden wordt het uitgavenplafond Sociale Zekerheid gecorrigeerd voor bruteringen. Dit is daarmee een technische mutatie waar het uitgavenplafond Sociale Zekerheid voor gecorrigeerd wordt.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

WW

De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. UWV verhaalt de uitkeringslasten op overheidswerkgevers. Deze lasten staan als ontvangsten op de begroting. Het verhaal is in 2019 lager uitgevallen dan geraamd.

Licence