Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

10.825,10

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen instandhouding vastgoed agv geleverde diensten

15,3

Bijstellen personele exploitatie door zorgdeclaraties en opleidingen

‒ 24,6

Correctie covid uitgaven

17,4

Materiele exploitatie

‒ 15,9

Uitgaven voorlopige rekening

‒ 264

Diversen

‒ 20

 

‒ 291,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen inkomensoverdrachten voor veteranen

17

Bijstellen instandhouding van de landmacht o.b.v. eindrealisatie

27

Compensatie zeeland

‒ 40,9

Convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

25,2

Eindejaarsmarge 2019

136,4

Kasschuif chroom 6

‒ 17

Diversen

26,6

 

174,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Covid middelen

60

Loonbijstelling tranche 2020

170,3

Prijsbijstelling tranche 2020

92,3

Diversen

9,3

 

331,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

214,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

11.039,50

Totaal Internationale samenwerking

151

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

263,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aflossing en rente lening abp 2017

33,6

 

39

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

39

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

302,2

Totaal Internationale samenwerking

6,2

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Bijstellen instandhouding vastgoed agv geleverde diensten

Het budget voor vastgoed is met 15,3 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht ten tijde van de tweede suppletoire begroting. Dit is het gevolg van het inhalen van achterstallig onderhoud aan vastgoed en infrastructuur, met name aan de legeringsgebouwen.

Bijstellen personele exploitatie door zorgdeclaraties en opleidingen

Dit betreft o.a. de uitgaven voor overige personele exploitatie die lager zijn uitgevallen als gevolg van de werkkostenregeling (WKR) (3,8 miljoen euro) wegens het uitvallen van o.a. personeelsreizen en recepties. Ook is er wegens COVID-19 minder uitgegeven aan opleidingen (3,5 miljoen euro) en dienstreizen (2,9 miljoen euro).

Correctie COVID uitgaven

De realisatie van de COVID middelen laat een onderrealisatie zien. Dit komt o.a. door lagere uitgaven aan persoonlijke beschermingsmiddelen en omdat een deel van de betalingen in 2021 plaatsvindt.

Materiele exploitatie

Deze mutatie wordt grotendeels verklaard door een herwaardering van 15,5 miljoen euro van de voorraad termijnvaluta.

Uitgaven voorlopige rekening

Dit is het saldo van diverse mutaties die leiden tot lagere uitgaven dan voorzien o.a. als gevolg van vertragingen op een aantal projecten (Midlife Update Chinook, Unmanned Aerial Vehicle, het project Defensie Beveiligings en Bewakingssytemen).

Diversen

Dit is het saldo van diverse mutaties waaronder lagere uitgaven dan begroot voor de uitkeringen voor chroom 6 vanwege een ander betalingsritme dan verwacht, en lagere dan verwachtte uitgaven aan pensioenen en uitkeringen.

Beleidsmatige mutaties

Bijstellen inkomensoverdrachten voor veteranen

In de laatste maanden van 2020 zijn de uitkeringen aan veteranen eerder toegekend dan geraamd waardoor sprake is van 17 miljoen hogere uitgaven op het budget Nationaal Fonds Ereschuld. 

Bijstellen instandhouding van de Landmacht o.b.v. eindrealisatie

Op het instandhoudingsbudget is 27 miljoen euro meer uitgegeven dan geraamd als gevolg van hogere kosten voor het onderhoud van de infanteriegevechtsvoertuig CV90. Wegens achterstallig onderhoud is een aantal onderdelen zoals de motoren en versnellingsbakken vervangen.

Compensatie Zeeland

Vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Zeeland heeft het kabinet een compensatiepakket voor Zeeland opgesteld. Dit is erop gericht de sociaaleconomische structuur van Zeeland te versterken en het vestigingsklimaat te bevorderen. Defensie heeft middelen vrijgemaakt om bij te dragen aan het compensatiepakket.

Convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 25,2 miljoen euro overgeheveld naar het ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Eindejaarmarge 2019

De eindejaarsmarge is toegevoegd aan de begroting van Defensie, waarvan 103,8 miljoen euro op het investeringsartikel en 32,6 miljoen euro op de overige artikelen.

Kasschuif chroom 6

De verwerking van de chroom 6 claims gaf aanleiding voor een aangepast kasritme. Hierdoor is er besloten tot een kasschuif van 17 miljoen euro naar de jaren 2022, 2023 en 2024.

Diversen

Dit betreft o.a. het naar boven bijstellen van de instandhoudingskosten IT bij Defensie Materieel Organisatie (10 miljoen) door het eerder dan gepland inkopen van een simulatiesysteem en softwarelicenties.

Technische mutaties

Covid middelen

Defensie heeft 60 miljoen t.b.v. Covid maatregelen ontvangen. Deze middelen zijn gebruikt voor o.a. de dekking van de Zr.Ms. Karel Doorman, het Nationaal Crisis Centrum, lagere ontvangsten van zorgkosten en het aanschaffen van beschermingsmiddelen.

Loonbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties waaronder een bijdrage 9,1 miljoen van het ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. het Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), een bijdrage van 3,2 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de ontwikkeling van het Maritiem Operations Centre (MOC).

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling voor de doorbelasting van het Militaire Huis voor 2020 van het ministerie van Defensie naar het ministerie van Algemene Zaken.

Technische mutaties

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties waaronder het naar beneden bijstellen van de ontvangsten met 12,6 miljoen euro als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren naar verwachting alsnog binnenkomen. Ook de ontvangsten voor zorgkosten zijn met 7 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Vanwege COVID-19 heeft de niet-spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet konden plaatsvinden en dus niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Verder betreft dit het naar beneden bijstellen van de ontvangsten bij DMO en de doorwerking hiervan bij de uitgaven als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten en van een lagere olieprijs. Het saldo van de ontvangsten wordt daarnaast verklaard door de vergoeding voor het medegebruik van o.a. kazernes door andere overheidsinstanties zoals gemeenten voor bijvoorbeeld het opvangen van asielzoekers.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Aflossing en rente ABP 2017

In de financieringsconstructie van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel was voldoende saldo om de op één na laatste lening van het ABP aan de staat af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid waren met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. Hierna resteert er nog één lening die moet worden afgelost.

Licence