Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.884,50

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 ejm regeringsvliegtuig

‒ 16,2

Diversen

‒ 37,1

 

‒ 53,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eindejaarsmarge middelen laadinfra

15

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

16,2

Eindejaarsmarge 2019

17,3

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

Lagere uitgaven dei-regeling/urgenda

‒ 24

Diversen

‒ 23,5

 

‒ 260,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov

1.321,10

Dbfm contract a9 baho

‒ 143,1

Loonbijstelling 2020

57,3

Plafondcorrectie beschikbaarheidsvergoeding 2020

‒ 500

Prijsbijstelling 2020

128,9

Diversen

‒ 2,8

 

861,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

547,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

9.432,40

Totaal Internationale samenwerking

28,2

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

9.460,60

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

15,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,5

 

‒ 4,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

15,3

 

15,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

10,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

26,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

26,3

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Saldo 2020 ejm Regeringsvliegtuig

Een deel van de kosten (16,2 miljoen euro) voor de aankoop van het regeringsvliegtuig is in 2019 niet tot betaling gekomen, en daarom via de Eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting voor 2020. In 2020 zijn de kosten ook niet tot betaling gekomen. Het gaat voornamelijk om inklaringskosten.

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende kleinere posten, waarvan de voornaamste lagere kosten voor o.a. huisvesting, projecten en SSC ICT voor agentschappen (samen ‒ 24,2 miljoen euro) en lagere uitgaven in het kader van de Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI (-8,8 miljoen euro) zijn. Die laatste komt bovenop de onderuitputting op de DEI+ regeling die al bij Najaarsnota verwerkt is (zie hieronder).

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge middelen Laadinfra

Middelen uit het Klimaatakkoord (15 miljoen euro) voor laadinfrastructuur, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing hiervan, zijn in 2019 niet tot besteding gekomen. Via een uitgebreide Eindejaarsmarge zijn deze middelen aan de begroting van 2020 toegevoegd.

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

In 2016 is een reservering getroffen van 90 miljoen euro op de IenW-begroting voor de vervanging van het regeringsvliegtuig. In 2017 is het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig getekend en is het oude regeringsvliegtuig verkocht. Het niet-bestede deel (28,3 miljoen euro) van de reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2019 is toegevoegd aan de IenW-begroting 2020. Dit omdat één van de betalingen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig pas later plaatsvindt. Eind 2020 was het niet-bestede deel nog 16,2 miljoen euro, zie toelichting onder 'Saldo 2020 ejm Regeringsvliegtuig' hierboven.

Eindejaarsmarge 2019

De eindejaarsmarge 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de IenW-begroting.

Generale Kasschuif Infrastructuurfonds en Deltafonds

Nieuwe uitvoeringsinformatie op zowel het Infrastructuurfonds als het Deltafonds en behoefte tot extra overprogrammering op het Infrastructuurfonds enerzijds, en een versnelling op het programma instandhouding en de opbouw van capaciteit bij RWS anderzijds, hebben geleid tot een kasschuif over de gehele looptijd op beide fondsen. Per saldo is circa 0,5 miljard euro verschoven op het IF en het DF uit de meerjarenperiode naar latere jaren.

Lagere uitgaven DEI-regeling/Urgenda

De uitgaven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de uitvoering van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) vallen lager uit in 2020, waardoor 24 miljoen euro doorschuift naar 2021. Deze middelen waren bestemd voor projecten die onder de DEI +-regeling vallen en tevens bijdragen aan een Circulaire Economie. De middelen zullen in 2021 voor hetzelfde doel worden ingezet.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit een aantal uitgaven die lager uit zijn gevallen dan geraamd. Dit komt o.a. doordat er minder klimaatmiddelen zijn uitgegeven dan voorzien (-9,5 miljoen euro), lagere uitgaven aan het programma Retrofit (-4 miljoen euro) en een overboeking naar het ministerie van LNV voor de financiering van het Noordzee Akkoord (-4,3 miljoen euro).

Technische mutaties

Beschikbaarheidsvergoeding OV

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie. De vergoeding past bij het verzoek van het kabinet aan vervoerders om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen en de inkomsten nog beperkt zijn door toedoen van Corona.

DBFM contract a9 Baho

De aanleg- en beheer en onderhoudbudgetten voor het DBFM-project A9 Badhoevedorp Holendrecht zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Loon- en prijsbijstelling 2020

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Plafondcorrectie beschikbaarheidsvergoeding 2020

Omdat een deel van de beschikbaarheidsvergoeding achteraf wordt uitgekeerd, was de inschatting bij najaarsnota dat een bedrag van ca. 500 miljoen euro in 2020 niet tot betaling zou komen. Dit bedrag is bij Najaarsnota middels een plafondcorrectie afgeboekt. De middelen zullen in 2021, opnieuw via een plafondcorrectie, worden toegevoegd aan de begroting van IenW.

Diversen

De post bestaat uit verschillende positieve en negatieve bedragen die grotendeels tegen elkaar wegvallen. Het gaat onder andere om enkele afdrachten aan het BTW-compensatiefonds (BCF) (-12,1 miljoen euro), een overboeking naar BZK voor dienstverlening FM Haaglanden (-10 miljoen euro), de bijdrage aan maatregelen scheepvaartveiligheid van EZK (+5,8 miljoen euro), extra budget voor de Innovatieregeling Bouw Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) (+5 miljoen euro), een overboeking naar EZK voor brandstofopslag Bonaire (-5 miljoen euro) en enkele overboekingen van de AP t.b.v. het Klimaatakkoord (samen +33 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit lagere realisaties dan voorzien, waarvan de grootste samenhangt met lagere ontvangsten op bestuurlijke boetes (-2,6 miljoen euro). Ook zijn de ontvangsten op het apparaatsartikel per saldo lager dan geraamd (-1,4 miljoen euro). Daartegenover staat een hogere ontvangst (2,5 miljoen euro) van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) als gevolg van een afrekening over eerdere jaren tot en met 2017.

Technische mutaties

Diversen

Onder deze post vallen onder andere de bijdrage van het ministerie van Buitenlandse zaken (2,9 miljoen in 2020) en Rijkswaterstaat (RWS) (2,2 miljoen in 2020) aan het beheer van het IT-systeem SAP, hogere ontvangsten t.b.v. sanering verkeerslawaai (1,9 miljoen euro) en de aanvulling van het onderzoeksbudget van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vanwege opdrachten van de Europese Commissie. (1,8 miljoen euro). Daarnaast nog een aantal mutaties <1 miljoen euro.

Licence