Base description which applies to whole site

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

39.696,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Slotwet

‒ 38,5

Tweede voortgangsrapportage kerndepartement szw

‒ 40,4

Diversen

‒ 0,3

Sociale zekerheid

 

Ioaw

‒ 19,2

Kot

96,2

Remigratiewet en leenstelsel duo

‒ 23

Toeslagenwet

26

Wkb

‒ 219,4

Wtl

‒ 69,2

Diversen

‒ 33,6

 

‒ 321,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Kasschuif slimbudget

‒ 47

Voi

16

Diversen

19,3

Sociale zekerheid

 

Amendement 16/17-jarigen akw

32,4

Doorwerking wkb amendement 16/17-jarigen akw

25

Invullen taakstelling

19

Kasschuif breed offensief

‒ 23,7

Kot verdelen nominaal

66

Participatiewet verdelen nominaal

118,6

Taakstellende onderuitputting

‒ 19

Uitvoeringskosten uwv (corona)

‒ 105

Voi

‒ 63,2

Wajong verdelen nominaal

82,8

Wkb verdelen nominaal

60

Wkb-herstelactie

133,2

Diversen

‒ 34,3

 

280,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dienstverlening bijstandsgerechtigde (3e noodpakket)

40

Naar gemeentefonds: du perspectief op werk 2020 2e tranche

‒ 35

Overboekingen gemeentefonds

‒ 76,9

Diversen

109,3

Sociale zekerheid

 

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang (corona)

313,3

Naar gemeentefonds: uitvoeringskosten voi

‒ 34,4

Now 1 (corona)

8.337,60

Now 2 (corona)

4.433,30

Now 3 (corona)

976,2

Participatiewet

139,6

Tozo 1 (corona)

1.815,10

Tozo 2 (corona)

650,4

Tozo 3 (corona)

395,6

Tozo-1 bk: s naar n (s)

‒ 125,1

Tozo-2 bk: s naar n (s)

‒ 40,4

Uitvoeringskosten now 1 en 2: afboeken restant

‒ 260

Uitvoeringskosten uwv now meerjarig verdelen

‒ 130

Diversen

‒ 43,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds

3.263,80

Tozo 1 (corona)

236,5

Tozo 2 (corona)

74

Tozo-1 bk: s naar n (n)

125,1

Tozo-2 bk: s naar n (n)

40,4

Diversen

41,4

 

20.246,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

20.205,30

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

59.901,90

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

59.902,40

  

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.923,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,2

Sociale zekerheid

 

Kot

‒ 53,9

Wkb

‒ 26,4

Diversen

‒ 6,3

 

‒ 90,8

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Afrekening uwv 2019

22,3

Kot pauzering dwanginvorderingen

‒ 16,8

Diversen

6,6

 

12,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,7

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kot

‒ 43

Diversen

0,4

 

‒ 41,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 120,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.802,80

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.802,80

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.923,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,2

Sociale zekerheid

 

Kot

‒ 53,9

Wkb

‒ 26,4

Diversen

‒ 6,3

 

‒ 90,8

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Afrekening uwv 2019

22,3

Kot pauzering dwanginvorderingen

‒ 16,8

Diversen

6,6

 

12,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,7

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kot

‒ 43

Diversen

0,4

 

‒ 41,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 120,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.802,80

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.802,80

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Rijksbegroting

Slotwet

Bij de voorlopige rekening doet zich een onderuitputting voor op de apparaatsbudgetten en de beleidsondersteunende budgetten (subsidies en opdrachten). De oorzaak bij de apparaatsbudgetten is vooral coronagerelateerd. Bij de beleidsondersteunende budgetten is er een vertraging in de uitvoering van subsidies.

Tweede Voortgangsrapportage kerndepartement SZW

In de tweede voortgangsrapportage van het kerndepartement SZW is een onderuitputting gemeld op de apparaatsbudgetten en de beleidsondersteunende budgetten (subsidies en opdrachten). De oorzaak van deze onderuitputting is voor een belangrijk deel coronagerelateerd. Deze onderuitputting wordt deels ingezet voor invulling van de taakstelling op de SZW-begroting. Het restant leidt tot een meevaller op de rijksbegroting.

Diversen

Dit betreft een beperkte meevaller op maatschappelijke begeleiding en een kleine tegenvaller op de uitvoeringskosten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) binnen SZW.

Sociale zekerheid

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De uitgaven voor de IOAW vielen in 2020 19 miljoen lager uit dan verwacht. Dat is het saldo van de verwerking van lagere realisaties 2019 en een groter dan verwachte doorstroom vanuit de Werkloosheidswet (WW) naar de IOAW.

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De uitgaven aan kinderopvangtoeslag (KOT) in 2020 kwamen hoger uit dan bij het opstellen van de Miljoenennota 2020 was geraamd. Ondanks de verslechterde conjunctuur in 2020 is het gebruik van kinderopvang sterker gestegen dan verwacht. Met name het gemiddelde aantal uren dat kinderen naar de opvang gaan kwam hoger uit. Daarnaast was er in 2020 een beter dan verwachte aansluiting van de voorschotbetalingen bij de vastgestelde hoogte van de KOT. Dit heeft een neerwaarts effect op de kasuitgaven. Per saldo zijn de uitgaven hoger uitgekomen.

Remigratiewet en Leenstelsel DUO

Deze uitgaven vallen lager uit op basis van realisatiegegevens van DUO en SVB. De lagere uitgaven zijn volume gerelateerd.

Toeslagenwet (TW)

De uitgaven voor de Toeslagenwet (TW) komen hoger uit als gevolg van de coronacrisis. Door de coronacrisis zijn er meer WW-uitkeringen verstrekt waardoor ook het aantal TW-aanvullingen hierop is toegenomen. Daarentegen is de gemiddelde uitkeringshoogte in de TW iets lager uit gevallen dan geraamd.

Wet Kindgebonden Budget (WKB)

De uitkeringslasten voor de WKB zijn lager uitgekomen dan verwacht bij de Begroting 2020. De inkomenspositie van huishoudens is, ondanks de coronacrisis, positiever dan destijds verwacht.

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

De definitieve realisatiecijfers van de Wtl over 2019 (uitbetaling in 2020) laten zien dat de uitgaven op de loonkostenvoordelen (LKV) lager zijn dan verwacht, op het lage-inkomensvoordeel (LIV) hoger zijn dan verwacht en op het jeugd-LIV lager zijn dan verwacht. Op basis van deze realisaties zijn de verwachte uitgaven aan de LKV meerjarig verlaagd.

Diversen

Deze post bevat diverse kleinere mee- en tegenvallers onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Er zijn lager dan verwachte uitgaven op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) en Wajong en hoger dan verwachte uitgaven op de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) en CSE-regeling (deze regeling voorziet in een eenmalige schadevergoeding voor werknemers die door het verrichten van arbeid lijden aan de schildersziekte). Daarnaast bevat deze post ook de nabetaling aan het UWV over begrotingsgefinancierde regelingen UWV over 2019.

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Kasschuif slimbudget

Om beter bij het verwachte kasritme van de subsidieregeling Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen aan te sluiten, is een kasschuif gedaan van 2020 naar de jaren 2021 tot en met 2025.

Veranderopgave Inburgering (VOI)

Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van de middelen binnen artikel 13 voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast zijn bij Voorjaarsnota binnen de SZW-begroting aanvullende middelen vrijgemaakt om tegemoet te komen aan hogere uitvoeringskosten bij gemeenten.

Diversen

Betreft diverse beleidsmatige mutaties onder uitgavenplafond Rijksbegroting, waaronder meerdere eindejaarsmargeclaims (in totaal 20 miljoen), eenmalige kosten die gepaard gaan met de verhuizing van het forensisch deel van de ICT-omgeving van de Inspectie SZW naar de Belastingdienst en de verwerking van meerdere amendementen in de begroting van SZW. Daarnaast bevat het diverse kleine kasschuiven op onder andere subsidies en campagnes en mutaties die samenhangen met het pakket aan flankerend sociaal beleid, zoals mutaties voor van werk naar werk begeleiding (VWNW).

Sociale zekerheid

Amendement 16/17-jarigen kinderbijslag (AKW)

De uitzonderingspositie bij de AKW voor ouders met kinderen die in het hoger onderwijs studeren en recht op studiefinanciering hebben, is opgeheven. De uitzondering betrof verlies van het recht wanneer het kind ging studeren aan het hoger onderwijs. Ook voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar die een salaris of stagevergoeding boven de bijverdiengrens ontvangen vervalt de uitzonderingspositie in de AKW. Vanaf 1 januari 2020 hebben de inkomsten van 16- en 17-jarigen geen invloed meer op de kinderbijslag. Hierdoor hebben meer ouders recht op AKW, wat leidt meerjarig tot hogere verwachte uitgaven van 32,4 miljoen euro.

Doorwerking kindgebonden budget (WKB) amendement 16/17-jarigen kinderbijslag (AKW)

Het recht op AKW is een voorwaarde voor het recht op kindgebonden budget (WKB). Door het afschaffen van de uitzonderingen voor 16- en 17- jarigen in de AKW hebben hierdoor ook meer ouders recht op WKB. Dit leidt meerjarig tot hogere verwachte uitgaven van de WKB met 25 miljoen euro.

Invullen taakstelling

De taakstelling op de SZW-begroting die bij Miljoenennota 2020 is ingeboekt, wordt ingevuld met de gemelde meevaller op de apparaats- en beleidsondersteunende budgetten (zie ook Tweede Voortgangsrapportage kerndepartement SZW).

Kasschuif breed offensief

Het wetsvoorstel Breed Offensief is vertraagd en zal daarmee later in werking treden. Hierdoor schuift ook de implementatie van de maatregelen door. Middels deze kasschuif wordt het resterende budget dat hiervoor in 2020 gereserveerd stond, doorgeschoven naar 2021. Aanvullend zijn de maatregelen «uniformering loonwaardebepaling» en «instrumentengidsen» verder uitgewerkt. Een deel van deze middelen is benodigd in 2022. Met deze kasschuif zijn de middelen in het juiste kasritme geplaatst.

Kinderopvangtoeslag (KOT) verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de KOT op het prijspeil van 2020 gebracht.

Participatiewet verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Participatiewet op het prijspeil van 2020 gebracht.

Taakstellende onderuitputting

Als gevolg van de coronacrisis en de daardoor oplopende werkloosheid laat de SZW-begroting cumulatief een tegenvaller zien na het verwerken van zowel uitvoeringsinformatie van UWV en Belastingdienst als de ramingen van het CPB. Om de tegenvaller te verkleinen is onder andere een taakstelling geboekt op de SZW-begroting.

Uitvoeringskosten UWV (als gevolg van corona)

De grote stijging van de WW heeft geleid tot veel extra werkzaamheden bij het UWV waarvoor UWV volgens de reguliere systematiek geen compensatie ontvangt. Om UWV tegemoet te komen in de gemaakte kosten in 2020 voor extra werkzaamheden en frictiekosten als gevolg van corona wordt budget beschikbaar gesteld. Dit wordt aan de premiezijde beschikbaar gesteld.

Veranderopgave Inburgering (VOI)

Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van de middelen binnen artikel 13 voor het nieuwe inburgeringsstelsel, waarbij een deel van het budget schuift van plafond Sociale zekerheid naar plafond Rijksbegroting.

Wajong verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de Wajong op het prijspeil van 2020 gebracht.

Wet Kindgebonden budget (WKB) verdelen nominaal

Dit betreft de mutaties als gevolg van de toegekende loon- en prijsindexatie. Hiermee wordt de WKB op het prijspeil van 2020 gebracht.

Wkb-herstelactie

2020 was het tweede jaar van de WKB-herstelactie. De uitgaven in 2020 zijn hoger uitgevallen dan eerder geraamd. Door vertraging in 2019 zijn er meer uitgaven gedaan in 2020. Daarnaast is een extra groep in aanmerking gekomen voor herstel.

Diversen

Betreft diverse beleidsmatige mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid, waaronder een aantal kasschuiven en de verwerking van twee Wajong-amendementen (Stoffer/Baudet en Renkema), de budgettaire gevolgen van de vertraging van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en de gevolgen van kortetermijnmaatregelen in de KOT en de WKB n.a.v. de kabinetsreactie op het rapport Donner en IBO-toeslagen. Daarnaast zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong in de Eerste Kamer een aantal toezeggingen gedaan. Omwille van motie Ester gaat de maatregel dat studeren geen uitsluitingsgrond meer is in de Wajong2015 al per september 2020 in. Dekking van motie Ester komt uit het re-integratiebudget Wajong. Daarnaast bevat deze post mutaties die samenhangen met het verdelen van het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket, zoals mobiliteitsteams en crisisdienstverlening. Daarnaast is er een neerwaartse bijstelling van 13 miljoen euro op de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB).

Technische mutaties

Rijksbegroting

Dienstverlening bijstandsgerechtigden (3e noodpakket)

Het re-integratiebudget van gemeenten wordt tijdelijk verhoogd in lijn met de verwachte verhoogde instroom in de bijstand. Gemeenten gebruiken dit budget om bijstandsgerechtigden te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. De middelen zijn, na afdracht aan het Btw-compensatiefonds, toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Naar gemeentefonds: decentralisatie-uitkering (DU) perspectief op werk 2020 2e tranche

In 2019 en 2020 is er in het kader van Perspectief op Werk (PoW) voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s een impulsfinanciering van 1 miljoen beschikbaar. In 2020 hebben alle 35 centrumgemeenten via de meicirculaire het tweede (en laatste) miljoen van deze impulsfinanciering ontvangen.

Overboekingen gemeentefonds

Deze mutatie bevat de overboekingen naar het gemeentefonds. Dit betreft onder andere middelen voor onderdelen van het steun- en herstelpakket, waaronder bijzondere bijstand (5 miljoen euro), gemeentelijke schuldhulpverlening (15 miljoen euro), crisisdienstverlening, ondersteuning zelfstandigen en aanpak jeugdwerkloosheid (16 miljoen euro) en de re-integratiedienstverlening van gemeenten (39 miljoen euro).

Diversen

Deze post bevat diverse technische mutaties onder uitgavenplafond Rijksbegroting. Het betreft voornamelijk overboekingen met andere departementen en naar het Gemeentefonds, zoals een bijdrage voor maatschappelijke begeleiding (ca. 17 miljoen). Daarnaast bevat deze post middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid (15 miljoen), het bestrijden van jeugdwerkloosheid (8,5 miljoen) en ondersteuning van scholing via de subsidieregeling NL leert door (30 miljoen) als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Verder bevat deze categorie enkele overboekingen over de ijklijn tussen uitgavenplafond Sociale Zekerheid en uitgavenplafond Rijksbegroting, bijvoorbeeld het overboeken van de loonkostensubsidie Caribisch Nederland van het uitgavenplafond Sociale Zekerheid naar het uitgavenplafond Rijksbegroting (25 miljoen). Ook de prijsbijstelling van het uitgavenplafond Rijksbegroting (in enge zin) valt onder deze post. Tot slot bevat het ook een deel van de meerjarige verdeling van de uitvoeringskosten NOW op het juiste begrotingsartikel.

Sociale zekerheid

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang (corona)

De tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO (coronamaatregel) biedt ouders een vergoeding voor de doorbetaalde eigen bijdrage kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020. De tegemoetkoming voor de 2e sluitingsperiode (waarvan een gedeelte (16 t/m 31 december) betrekking heeft op 2020) wordt uitgekeerd in 2021. Dit is omdat de sluiting over de jaargrens gaat, het tijd kost om de regeling vorm te geven en om de regeling uit te keren.

Naar gemeentefonds: uitvoeringskosten Veranderopgave Inburgering (VOI)

Dit betreft de uitkering aan het Gemeentefonds ten behoeve van de implementatiekosten van het nieuwe inburgeringsstelsel (VOI) bij gemeenten. Voor deze uitkering is ook een bijdrage gedaan aan het BTW-compensatiefonds.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 1 (NOW) (corona)

Voor de eerste tranche van de NOW (maart tot en met mei) worden de totale subsidie-uitgaven ingeschat op 8,8 miljard euro. Dit is exclusief de uitvoeringskosten en uitgaven aan de tijdelijke subsidie compensatie loonkosten en inkomensvoorziening ten behoeve van Caribisch Nederland. Ten opzichte van de eerdere ramingen in de incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket Banen en Economie (Kamerstuk 2019-2020, 35 415, nr. 1) zijn de uitgaven met 0,7 miljard euro verlaagd. Dat komt omdat bedrijven meer subsidie hebben aangevraagd dan waar zij voor in aanmerking komen, op basis van de daadwerkelijke omzetdaling en loonsomdaling.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2 (NOW) (corona)

De totale subsidie-uitgaven voor de tweede tranche van de NOW (juni tot en met september) worden geschat op 5,4 miljard euro. Ten opzichte van de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie 2.0 (Kamerstuk 2019-2020, 35473, nr. 6) zijn de verwachte uitgaven met 7,2 miljard euro verlaagd. Dat komt omdat het gebruik een stuk lager ligt dan waarmee rekening werd gehouden, omdat het achteraf economisch relatief veel beter ging in het derde kwartaal dan van tevoren werd verwacht.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3 (NOW) (corona)

De totale subsidie-uitgaven voor de derde tranche van de NOW (oktober-december) worden geschat op 3,4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro in 2020 als voorschot is verstrekt aan werkgevers en het restant in 2021 tot uitbetaling komt. Ten opzichte van de Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket (Kamerstukken 2019-2020, 35542, nr. 2) zijn de verwachte uitgaven met 0,6 miljard euro verhoogd. Door de tweede golf en de daarbij genomen contact beperkende maatregelen is het gebruik hoger uitgekomen dan van tevoren werd verwacht. Vanwege de strengere lockdown heeft het kabinet besloten het loket voor aanvragen van de derde tranche NOW langer open te stellen van 15 t/m 27 december 2020.

Participatiewet

De uitgaven voor de bijstand zijn hoger uitgevallen dan verwacht als gevolg van de verwerking van de werkloosheidscijfers van het CPB in het macrobudget en de door Corona veroorzaakte bovengemiddelde instroom van werklozen in de bijstand (304 miljoen in 2020). Daarnaast heeft de verwerking van realisatiegegevens over 2019 geleid tot lagere uitgaven (-165 miljoen in 2020).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 1 (Tozo) (corona)

Als onderdeel van het Noodpakket banen en economie is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingericht. Dit betreft de verwachte uitgaven voor de eerste drie maanden van de regeling. Op basis van een inschatting van het aantal aanvragen is de initiële raming ter hoogte van 3,8 miljard verlaagd naar 2,1 miljard. Hiervan is 237 miljoen niet relevant voor het uitgavenplafond. Deze middelen staan daarom niet geboekt op het uitgavenplafond Sociale Zekerheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo) (corona)

Dit betreft de verwachte uitgaven door de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling is verlengd tot en met 30 september 2020. Anders dan bij de Tozo-1, bevat de Tozo-2 een partnertoets. Op basis van een inschatting van het aantal aanvragen is de initiële raming ter hoogte van 1,5 miljard verlaagd naar 724 miljoen. Hiervan is 74 miljoen niet relevant voor het uitgavenplafond. Deze middelen staan daarom niet geboekt op het uitgavenplafond Sociale Zekerheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (corona)

Dit betreft de verwachte uitgaven door de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling is verlengd tot en met 30 juni 2021. Op basis van een inschatting van het aantal aanvragen is de initiële raming ter hoogte van 370 miljoen verlaagd naar 424 miljoen. Van deze middelen is 28 miljoen niet relevant voor het uitgavenplafond. Deze middelen staan daarom niet geboekt op het uitgavenplafond Sociale Zekerheid.

Uitvoeringskosten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1 en 2: afboeken restant

Een deel van de reservering voor de uitvoering van NOW 1 en NOW 2 voor UWV en SZW komt niet tot besteding en wordt daarom afgeboekt.

Uitvoeringskosten UWV Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) meerjarig verdelen

De reservering van de uitvoeringskosten voor het UWV ten behoeve van NOW 1 en NOW 2 wordt via een kasschuif in het juiste kasritme gezet.

Diversen

Deze post bevat diverse technische mutaties onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid, waaronder overboekingen over de ijklijn tussen uitgavenplafond Sociale Zekerheid en uitgavenplafond Rijksbegroting, het deel van de loonbijstelling dat onder plafond Sociale Zekerheid valt. Ook het overboeken van de loonkostensubsidie Caribisch Nederland van het uitgavenplafond Sociale Zekerheid naar het uitgavenplafond Rijksbegroting (zie ook diversen technische mutaties plafond Rijksbegroting), de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) met uitvoeringskosten en de Tijdelijke Tegemoetkoming Kinderopvang (TTKO) vallen hieronder.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

De rijksbijdrage is bedoeld om het geraamde vermogenstekort van het Ouderdomsfonds aan te vullen. De rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds is hoger uitgevallen dan in de begroting werd geraamd. Dat komt voornamelijk doordat de premie-inkomsten lager uitgevallen zijn. Daarnaast wordt de rijksbijdrage gedurende het jaar aangepast aan het gerealiseerde tekort of overschot in het Ouderdomsfonds in het voorgaande jaar. Dit jaar zorgde dat voor een hogere rijksbijdrage.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 1 (Tozo) (corona)

Leningen voor bedrijfskapitaal die zijn verstrekt in het kader van de Tozo worden gedeeltelijk terugverwacht. Het deel van de lening dat wordt terugverwacht, is niet-relevant voor het EMU-saldo. Derhalve zijn de bedragen die gemoeid gaan met deze leningen gedeeltelijk afgeboekt van het uitgavenplafond SZA en gelabeld als niet-relevant voor het uitgavenplafond (kader N).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2 (Tozo) (corona)

Leningen voor bedrijfskapitaal die zijn verstrekt in het kader van de Tozo worden gedeeltelijk terugverwacht. Het deel van de lening dat wordt terugverwacht, is niet-relevant voor het EMU-saldo. Derhalve zijn de bedragen die gemoeid gaan met deze leningen gedeeltelijk afgeboekt van het uitgavenplafond SZA en gelabeld als niet-relevant voor het uitgavenplafond (kader N).

Diversen

Bevat kleine bijstellingen die niet relevant zijn voor het uitgavenplafond, zijnde bijstellingen op de rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO) en op de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Ook de leningen voor bedrijfskapitaal die zijn verstrekt in het kader van Tozo 3 vallen hieronder.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rijksbegroting

Diversen

Deze post bevat diverse kleine mee- en tegenvallers onder het plafond Rijksbegroting, die samenhangen met de tweede voortgangsrapportage van het kerndepartement SZW.

Sociale Zekerheid

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De terugontvangsten Kinderopvangtoeslag vallen lager uit dan verwacht. Dit is vooral het gevolg van lagere ontvangsten uit de toeslagjaren 2018 en 2019. De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen aan te laten sluiten bij hun rechten. Dit effect blijkt sterker te zijn dan verwacht. Hierdoor hoeft er minder teruggevorderd te worden en daardoor nemen de ontvangsten af.

Wet Kindgebonden Budget (WKB)

De voorschotten WKB sluiten beter aan bij de beschikkingen (het recht) dan eerder geraamd. Dit heeft tot gevolg dat er minder wordt teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg. Daarnaast gaan de ontvangsten omlaag als gevolg van de lagere raming van de beschikkingen.

Diversen

Deze post bevat kleine mee- en tegenvallers onder het plafond Sociale Zekerheid. Het betreft het saldo van lagere boeteontvangsten van de Inspectie SZW (ca. 15 miljoen), lagere ontvangsten op de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) en de afrekening van de SVB over de uitgaven Kinderbijslag (deze vielen over 2019 lager uit dan SZW aan de SVB had bevoorschot, het verschil komt in 2020 terug).

Beleidsmatige mutaties

Sociale Zekerheid

Afrekening UWV 2019

Op basis van het jaarverslag 2019 van het UWV, heeft UWV de te veel ontvangen middelen voor de begrotingsgefinancierde regelingen (waaronder Wajong) over 2019 in 2020 teruggeboekt naar SZW.

Kinderopvangtoeslag (KOT) pauzering dwanginvorderingen

Als gevolg van de tijdelijke opschorting van de dwanginvorderingen (corona-maatregel) zijn er lagere ontvangsten op de kinderopvangtoeslag in 2020.

Diversen

Hieronder valt onder andere de afrekening 2019 van de Toeslagenwet (TW) en het tijdelijk opschorten van de dwanginvordering WKB. Als gevolg van de tijdelijke opschorting van de dwanginvorderingen (coronamaatregel) vallen de WKB-ontvangsten in 2020 lager uit dan verwacht.

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

Dit betreft de nieuwe begroting van de Rijksschoonmaakorganisatie die is aangepast aan de dienstverlening, de prijsindexatie en het aansluitschema van de departementen. Daarnaast bevat deze post een desaldering van het inkoopvoordeel.

Sociale zekerheid

Diversen

Deze post bevat de verlaging van de invorderingsrente door de Belastingdienst (als onderdeel van de coronamaatregelen). Dit heeft geleid tot minder ontvangsten op de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) en op de Kinderopvangtoeslag (KOT).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Ramingsbijstelling werkgeversbijdrage Kinderopgvangtoeslag (KOT)

De kinderopvangtoeslag kent ook een werkgeversbijdrage, dit betreft een vast percentage van de totale loonsom. Deze ontvangsten zijn lager uitgekomen doordat de loonsom in 2020 lager is uitgekomen dan was voorzien.

Diversen

Dit betreft een bijstelling van de werkgeversbijdrage Kinderopvangtoeslag (KOT) en van de Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO).

Licence