Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.374,50

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting regeling sanering varkenhouderij

‒ 17,9

Storting begrotingsreserve borgstelling

58,1

Storting borgstellingsfonds jonge boerenfonds

‒ 25

Diversen

‒ 72,1

 

‒ 56,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

‒ 80

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80

Generale kasschuif srv

‒ 57

Kasschuif nvwa iv en ict actieplan bvm

‒ 22,4

Kasschuif subsidiebudget srv

‒ 118,2

Kasschuif subsidiemodules brongerichte verduurzaming (sbv) bvm2020

‒ 19,8

Onderuitputting verliesdeclaraties borgstellingfaciliteit,storting bcf

‒ 31,1

Storting begrotingsreserve stikstof

109,8

Storting begrotingsreserve stikstof gerichte opkoop

‒ 99,5

Diversen

‒ 36,8

 

‒ 275

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80

Geraamde njn onderuitputting op covid noodsteun pa

‒ 35

Interbestuurlijk programma, naar een vitaal platt

40

Onderuitputting steunmaatregel corona: tuinbouw

‒ 83,5

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

60

Ruimingskosten nertsen

75

Steunmaatregel corona (fritesaardappelsector)

49,6

Steunmaatregel corona: tuinbouwsector

‒ 350

Steunmaatregel corona (tuinbouwsector)

595,5

Stikstof - warme sanering varkenshouderijen van ap

75

Veenweide impuls

50

3e termijn regio deal brainport eindhoven

‒ 30,2

3e tranche regio deal

89,8

Diversen

88,3

 

704,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

372,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.747,20

Totaal Internationale samenwerking

28,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.776,00

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

90,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

2,6

 

2,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,1

 

‒ 4,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

80

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

60

Diversen

63,7

 

203,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

202,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

292,3

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

292,4

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Onderuitputting regeling sanering varkenshouderij

Het grote aantal aanvragen voor de regeling en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan.

Storting begrotingsreserve borgstelling

Dit betreft een storting in de begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit. In deze begrotingsreserve worden onder andere de volgende bedragen gestort: 25 miljoen euro voor het jonge boerenfonds en 31,1 miljoen euro voor de verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit MKB-corona.

Storting borgstellingsfonds jonge boerenfonds

De bijdrage aan het borgstellingfonds vermogensversterkende kredieten (VVK) ten behoeve van jonge boeren is via de Borgstellingreserve MKB Landbouw gelopen. De geplande realisatie heeft derhalve niet in het borgstellingfonds vermogensversterkende kredieten plaatsgevonden en daarom is het budget met 25 miljoen euro verlaagd.

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. Zo is de bijdrage aan RVO.nl (4,5 miljoen euro) lager uitgevallen en zijn enkele subsidieregelingen niet volledig tot uitputting gekomen. Daarnaast valt onder deze post de technische verwerking van stortingen in de begrotingsreserves.

Beleidsmatige mutaties

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

De desaldering betreft middelen uit de begrotingsreserve Stikstof die gereserveerd zijn voor de Gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden.

Generale kasschuif SRV

Het grote aantal aanvragen voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Het betreft een schatting dat dit jaar circa 57 miljoen euro niet tot uitbetaling komt. Deze middelen blijven behouden voor de aanpak stikstof om stikstofemissiereductie te bereiken; alternatieve aanwending moet dus bijdragen aan het behalen van de programmadoelen.

Kasschuif NVWA IV en ICT actieplan

Op aanwijzing van de Algemene Rekenkamer mogen bedrijfsvoeringskosten niet meer op de balans van de NVWA staan. Met deze kasschuif worden de gereserveerde middelen voor het IV/ICT actieplan van de NVWA geschoven naar de jaren waarin deze uitgegeven worden

Kasschuif subsidiebudget srv

Begin 2020 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gesloten. Het grote aantal aanvragen voor de regeling en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft geleid tot vertraging in de uitvoering van de regeling. Hierdoor zullen de betalingen van de subsidievoorschotten grotendeels in 2021 plaatsvinden. Met deze kasschuif wordt een deel van het subsidiebudget doorgeschoven naar 2021.

Kasschuif subsidiemodules brongerichte verduurzaming (sbv)

In het Regeerakkoord en in het Klimaatakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stallen en managementafspraken (Sbv). Door de systematiek van bevoorschotten, vindt de uitfinanciering van de subsidies plaats in 2025. Deze kasschuif zorgt ervoor dat het kasritme en het verwachte uitfinancieringsritme gelijk lopen.

Onderuitputting verliesdeclaraties borgstellingfaciliteit

Dit betreft onderuitputting op de verliesdeclaraties van de borgstellingfaciliteit. Dit bedrag wordt gestort in de begrotingsreserve.

Storting begrotingsreserve stikstof

Dit betreft de storting van verschillende posten in de begrotingsreserve stikstof. Het gaat o.a. om 99,5 miljoen euro voor de gerichte opkoop, 0,2 miljoen euro voor uitvoeringskosten natuurbank en 10 miljoen euro voor het omschakelprogramma.

Storting begrotingsreserve stikstof gerichte opkoop

De middelen voor de regeling gerichte opkoop (99,5 miljoen euro) zijn in 2020 niet tot uitputting gekomen. Dit bedrag wordt gestort in de begrotingsreserve stikstof.

Diversen

Onder de diversenpost valt onder andere het invullen van een taakstelling op artikel 51 voor uitvoeringskosten van de stoppersregeling nertsenhouderijen (10 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post enkele kasschuiven en de mutaties voor onderbesteding op verschillende kennisbudgetten (6,7 miljoen euro.

Technische mutaties

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

De desaldering betreft middelen uit de begrotingsreserve Stikstof die gereserveerd zijn voor de Gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden.

Geraamde NJN onderuitputting op COVID-19 noodsteun

Dit betreft een afboeking uitgevoerd op de regeling tegemoetkoming land-en tuinbouwondernemers COVID-19 naar aanleiding van een ramingsbijstelling. De middelen die niet tot besteding komen vloeien terug naar het generale beeld.

Interbestuurlijk programma, naar een vitaal platteland

Dit betreft een overboeking van middelen van de Aanvullende Post uit de Natuur & Waterkwaliteit enveloppe in het kader van het Interbestuurlijk Programma Naar een vitaal platteland (IBP). Het programma beoogt om de samenwerking tussen de vier overheden te verbeteren op vraagstukken als stikstof aanpak en klimaatreductie-opgaven.

Onderuitputting steunmaatregel corona: tuinbouw

Dit betreft onderuitputting op de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De middelen die niet tot besteding komen vloeien terug naar het generale beeld.

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

Dit betreft een onttrekking van middelen voor natuurherstelmaatregelen van de begrotingsreserve stikstof naar de begroting van LNV. Deze natuurherstelmaatregelen dienen als impuls voor het versnellen van natuurherstel. De maatregelen sluiten aan op het natuurpakket van 3 miljard euro uit de structurele aanpak stikstof.

Ruimingskosten nertsen

Er is 37 miljoen euro toegevoegd aan de begroting van LNV voor de kosten die samenhangen met de ruiming van de met COVID-19 besmette nertsenfokkerijen. Het gaat om 35,6 miljoen euro voor de ruiming van besmette nertsenfokkerijen en 1,4 miljoen euro voor aanvullend onderzoek.

Steunmaatregel corona (fritesaardappelsector)

Deze overboeking betreft middelen voor de compensatieregeling omtrent de fritesaardappelsector naar aanleiding van de coronacrisis. De regeling kent een kasplafond van 50 miljoen euro inclusief uitvoeringskosten. Alle gerechtigde aanmeldingen zullen onder dit kasplafond gebracht worden. Indien het totaalbedrag van het beroep op de regeling het kasplafond overstijgt zal er evenredig gekort worden op de subsidievergoeding per aanvrager.

Steunmaatregel corona (tuinbouwsector)

Deze overboeking betreft middelen voor de compensatieregeling omtrent de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw naar aanleiding van de coronacrisis. De regeling heeft een kasplafond van 600 miljoen euro.

Steunmaatregel corona: (tuinbouwsector)

Dit betreft een afboeking uitgevoerd op de Regeling tegemoetkoming landen tuinbouwondernemers COVID-19 naar aanleiding van een ramingsbijstelling. Naar verwachting is het budgettaire beslag op de Corona compensatieregeling lager, waardoor het budget naar beneden is bijgesteld ten behoeve van het generale beeld.

Veenweide impuls

In het klimaatakkoord is 276 miljoen euro beschikbaar gesteld voor emissie reductie in veenweidegebieden. Het doel is om een transitie in de veenweiden te realiseren die leidt tot een CO2-reductie van 1 megaton in 2030. Deze mutatie betreft de middelen voor de impuls. De middelen worden besteed aan de opkoop van bedrijven en gronden, inzet van het landinrichtingsinstrument kavelruil, het vergoeden van af te waarderen gronden, inzet van opgekochte gronden voor extensivering van de landbouw en natuur, en uitvoering met een mix van peilverhogende maatregelen.

Stikstof - warme sanering varkenshouderijen van AP

Dit betreft een overboeking van extra middelen voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (srv) van de Aanvullende Post (AP) naar de begroting van LNV ten behoeve van de structurele aanpak stikstof. Met de extra middelen kunnen alle subsidieaanvragen worden gehonoreerd, mits aan de gestelde vereisten wordt voldaan. Daarnaast worden hiermee de bijkomende uitvoeringskosten gedekt.

3e termijn regio deal brainport eindhoven

Het Regeerakkoord stelt een budget van 130 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. Met deze overboeking wordt de 3e termijn van de middelen van de regio-enveloppe via de begroting van LNV doorgezet naar het Gemeentefonds.

3e tranche regio deal

Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de 3e tranche Regio Deals (89,9 miljoen euro).

Diversen

Onder de diversenpost vallen onder andere mutaties voor de structurele aanpak stikstof en middelen ten behoeve van de klimaatenveloppe. Daarnaast zijn middelen overgeboekt voor de vervolgtermijnen van de 1e (39,1 miljoen euro) en 2e tranche regio deals (63,9 miljoen euro). Verder vallen de toekenning van de loon- en prijsbijstelling en de corona-gerelateerde uitgaven, zoals extra kosten door een verhoging in het aantal verliesdeclaraties op garantieregelingen, onder deze verzamelpost.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een verzamelpost van ontvangsten mee- en tegenvallers. Deze post bestaat onder andere uit diverse ramingsbijstellingen op de ontvangsten.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit desalderingen van ontvangstenmeevallers die ingezet zijn ter dekking van interne problematiek.

Technische mutaties

Desaldering begrotingsreserve gerichte opkoop

De desaldering betreft middelen uit de begrotingsreserve Stikstof die gereserveerd zijn voor de Gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden.

Onttrekking reserve stikstof tbv natuurmaatregelen

Dit betreft een onttrekking van middelen voor natuurherstelmaatregelen van de begrotingsreserve stikstof naar de begroting van LNV. Deze natuurherstelmaatregelen dienen als impuls voor het versnellen van natuurherstel. De maatregelen sluiten aan op het natuurpakket van 3 miljard euro uit de structurele aanpak stikstof.

Diversen

Deze diversenpost bestaat onder andere uit verhoogde ontvangsten door een overschrijding van het CO2-emmissieplafond voor de glastuinbouw (4,5 miljoen). Ook de afronding van het fosfaatreductieplan levert hogere ontvangsten op (2,3 miljoen).

Licence