Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

31.826,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop au 2020

‒ 136

Diversen

‒ 10,1

Sociale zekerheid

 

Diversen

0

 

‒ 146,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

34,5

Wijziging betalingsverloop decen.-uitkeringen 2019

51,9

Diversen

0,7

 

87,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanvullend pakket re-integratie covid 19

39,3

Bcf afrekening 2019

31,6

Brede aanpak dak-en thuisloosheid

73

Buurtsportcoaches 2020-2022 vws

62,3

Continuïteit van zorg au (covid-19)

46

Continuïteit van zorg du (covid-19)

98

Incidenteel schrappen opschalingskorting covid-19

70

Lokale culturele voorzieningen (covid-19)

60

Lokale cultuur (covid-19)

60

Perspectief op werk

35

Regionale opgaven: brainport eindhoven

30,2

Sociale werkbedrijven (covid-19)

140

Toeristen-en parkeerbelasting (covid-19)

225

Toezicht en handhaving (covid-19)

50

Uitvoeringskosten inburgering (voi)

34,4

Veilig thuis (duvo)

38,6

Voorlopige afrekening bcf 2020

96,5

Diversen

351

Sociale zekerheid

 

Loonbijstelling 2020 participatie

63,3

Diversen

0,1

Zorg

 

Overheveling loon- en prijsontwikkeling wmo bw

59

Diversen

5,6

 

1.668,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.610,00

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

33.436,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

33.436,40

GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen – mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen – beleidsmatig

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Aanvullend Pakket Re-integratie covid 19 

Het Kabinet heeft vanwege de coronacrisis extra middelen beschikbaar gesteld voor re-integratie in 2020. Hiervoor zijn eerst middelen toegevoegd aan de SZW begroting. Daarna zijn deze middelen overgeboekt naar het gemeentefonds.

Afrekening bcf 2019

Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er geld overblijft in het BCF, dan wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Bij Miljoenennota 2020 heeft hiervoor een voorlopige afrekening plaatsgevonden. Uiteindelijk bleek het overgebleven bedrag bij de realisatie hoger te zijn dan verwacht, waardoor er nu een verrekening over 2019 plaatsvindt van 31,6 miljoen euro.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid stelt VWS een financiële impuls beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021.

Buurtsportcoaches 2020-2022 VWS

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties maakt VWS voor 2020 tot 2022 62,3 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Continuïteit van Zorg - AU en DU (Covid-19)

Door toedoen van de coronacrisis hebben gemeenten te maken met inhaalzorg en meerkosten in de zorg. Voor inhaalzorg voegt VWS 34,3 miljoen euro toe aan het cluster Jeugd (Jeugdhulp) en 11,7 miljoen voor het cluster Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015 begeleiding). De overige 98 miljoen betreft een voorschot voor meerkosten, waarvan 91 miljoen voor maatschappelijke opvang en 7 miljoen voor vrouwenopvang (DUVO).

Incidenteel schrappen opschalingskorting covid 19

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de opschalingskorting incidenteel te schrappen voor de jaren 2020 en 2021.

Lokale cultuur (Covid-19)

Voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur in de coronacrisis stelt BZK 60 miljoen euro ter beschikking.

Lokale culturele voorzieningen (Covid-19)

Betreft de maatregel voor de lokale culturele voorzieningen uit het tweede pakket met coronamaatregelen voor mede overheden.

Perspectief op Werk

In 2019 hebben 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s een impulsfinanciering van 1 miljoen euro ontvangen voor hun actieplan voor Perspectief op Werk. In 2020 ontvangen alle 35 centrumgemeenten het tweede (en laatste) miljoen van de impulsfinanciering voor de uitvoering van de actieplannen.

Regionale opgaven: Brainport Eindhoven

De gemeente Eindhoven ontvangt de derde tranche voor de regiodeal Brainport Eindhoven.

Sociale werkbedrijven (Covid-19)

Als gevolg van het coronavirus zijn de sociale werkbedrijven geheel of gedeeltelijke gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers worden gefinancierd. SZW stelt 90 miljoen euro ter beschikking ter compensatie van een deel van de loonkosten.

Toeristen- en parkeerbelasting (Covid-19)

Het Rijk compenseert gemeenten voor gederfde inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting in de periode 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 door toedoen van de coronacrisis.

Toezicht en handhaving (Covid-19)

Betreft de maatregel toezicht en handhaving uit het tweede pakket met coronamaatregelen ter compensatie van mede overheden.

Uitvoeringskosten inburgering (VOI)

Gemeenten ontvangen middelen voor de uitvoeringskosten voor de veranderopgave inburgering (VOI). Op termijn wordt dit toegevoegd aan de algemene uitkering.

Veilig Thuis (DUVO)

VWS stelt structureel 38,6 miljoen euro beschikbaar voor het project Veilig Thuis, als onderdeel van de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Voorlopige afrekening BCF 2020

Betreft de toedeling van de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) in 2020 voor gemeenten.

Diversen (Rijksbegroting)

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen, met name decentralisatie uitkeringen. Daarnaast is het accres afgerekend voor 2019 en bijgesteld ten opzichte van de raming ten tijde van de Miljoenennota 2020. Deze bedragen vallen onder de ondergrens.

Loonbijstelling 2020 - participatie

De loonbijstelling van de integratie uitkering sociaal domein - participatiebudget wordt toegevoegd.

Diversen (Sociale zekerheid)

Dit betreft de prijsbijstelling van de integratie uitkering sociaal domein – participatiebudget. Deze valt onder de ondergrens.

Loon- en prijsbijstelling 2020 – WMO

De loon- en prijsontwikkeling van de integratie uitkering beschermd wonen wordt toegevoegd.

Diversen (Zorg)

Dit betreft de prijsbijstelling van de integratie uitkering sociaal domein – participatiebudget. Deze valt onder de ondergrens.

Licence