Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.662,90

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vaste schuld

‒ 81,3

Diversen

3,2

 

‒ 78,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 0,2

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Mutatie in rekening courant en deposito

56,3

Verstrekte leningen

358,8

Diversen

13,8

 

428,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

350,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

7.013,50

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

7.013,50

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

9.146,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vlottende schuld

‒ 67,4

Diversen

5,5

 

‒ 61,9

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Mutatie in rekening courant en deposito

1.255,70

Voortijdige beëindiging derivaten

3.523,60

Diversen

‒ 77,9

 

4.701,40

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

4.639,40

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

13.785,70

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

13.785,70

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Rente vaste schuld

De rentelasten op de vaste schuld zijn in 2020 81 miljoen euro lager uitgevallen. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De daadwerkelijke rentepercentages waren lager dan de rentepercentages die zijn gebruikt tijdens het opstellen van de begroting. Daarnaast zijn de rentelasten lager uitgevallen als gevolg van de hogere schulduitgifte op de kapitaalmarkt ten opzichte van het financieringsplan tegen negatieve rentepercentages. Tenslotte zijn de rentelasten lager uitgevallen als gevolg van vervroegde aflossingen tussen begin september 2019 en eind december 2019 na het opstellen van de begroting over 2020.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutatie

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Mutatie in rekening courant en deposito (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De eindstand van de rekeningen-courant van agentschappen is 56 miljoen euro lager uitgevallen. Dit betekent een uitstroom van middelen voor het Rijk.

Verstrekte leningen (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Er was een grotere vraag naar leningen dan bij de begroting werd geraamd. De agentschappen hebben voor 53 miljoen euro meer leningen afgesloten, de rechtspersonen met een wettelijke taak hebben voor 306 miljoen euro meer leningen afgesloten.

Diversen (niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De rentebaten op de vlottende schuld vallen lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente die minder negatief is dan de rente waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Mutatie in rekening courant en deposito (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De eindstanden van de rekeningen-courant van de RWT's, decentrale overheden en sociale fondsen zijn per saldo toegenomen met 1.255,7 miljoen euro. Een toename zorgt voor een instroom van middelen voor het Rijk.

Voortijdige beëindiging derivaten (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Het Agentschap heeft in de laatste maanden van 2018, na het opstellen van de begroting van 2019, nog rentederivaten voortijdig beëindigd. Dit is gedaan om het renterisico op de schuldportefeuille bij te sturen. Bij de voortijdige beëindiging van renteswaps wordt de netto contante waarde van de toekomstige rentestromen in één keer ontvangen. Als gevolg hiervan dalen de rentebaten op derivaten in latere jaren.

Diversen (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Diversen bestaat met name uit rentebaten op derivaten en aflossing op leningen. De rentebaten op derivaten zijn 51 miljoen euro lager uitgevallen als gevolg van de gerealiseerde rentepercentages op de variabele delen van de renteswaps en als gevolg van de voortijdige beëindiging van rentederivaten. In 2020 is 27 miljoen euro minder aan leningen afgelost dan in de begroting werd geraamd. Dit komt enerzijds omdat minder leningen zijn verstrekt dan bij het opstellen van de begroting van 2020 was voorzien. Anderzijds zijn aan het eind van 2019 ook meer leningen vervroegd afgelost dan was geraamd, waardoor een deel van de aflossingen die voor 2020 waren begroot reeds in 2019 zijn afgelost.

Licence