Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

42.656,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller artikel 11 uitgaven r

‒ 25

Meevaller studiefinancieringsraming ov (r)

‒ 54,9

Slotwetmutaties relevante uitgaven artikel 11

‒ 26,9

Tegenvaller nieuwkomersregeling

26,7

Diversen

‒ 32,8

 

‒ 112,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dekking tegenvaller ejm

‒ 94,1

Dekking tegenvaller niet uitgekeerde lpo

‒ 29

Eindejaarsmarge 2019

117,8

Kasschuif ov

200

Slotwetmutatie bekostiging po

29,7

Diversen

‒ 41,8

 

182,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Covid-19 eerste steunpakket cultuur

300

Covid-19 onderwijs ondersteuningsmaatregelen

280,1

Loonbijstelling tranche 2020

994,7

Prijsbijstelling tranche 2020

167,9

Diversen

180,3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller artikel 11 uitgaven nr

‒ 160

Prijsbijstelling (nr) tranche 2020

70,7

Studiefinancieringsraming rentelening nr

‒ 183,1

Diversen

22,1

 

1.672,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.742,30

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

44.398,30

Totaal Internationale samenwerking

63,2

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

44.461,50

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.364,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Renteontvangsten studiefinancieringsraming

‒ 30,3

Diversen

9,2

 

‒ 21,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 10,6

 

‒ 10,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

29,3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller artikel 11 ontvangsten nr

75

Studiefinancieringsraming terugontvangen lening (nr)

53,4

Diversen

29,2

 

186,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

155,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.519,50

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.519,50

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Meevaller Artikel 11 (Studiefinanciering) uitgaven r

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij Artikel 11 (Studiefinanciering) in de 2e suppletoire begroting.

Meevaller studiefinancieringsraming ov (r)

Op het OV als onderdeel van het studiefinancieringscontract is een meevaller. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere omzettingen van prestatiebeurs in gift en een lager bedrag aan prestatiebeurstoekenningen.

Slotwetmutaties relevante uitgaven Artikel 11 (Studiefinanciering)

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij Artikel 11 (Studiefinanciering) in de Slotwet.

Tegenvaller nieuwkomersregeling

Deze tegenvaller op de nieuwkomersregeling in het po en vo wordt veroorzaakt door de nieuwe CBS-bevolkingsprognose. Omdat er meer nieuwkomers zijn, ook in de onderwijs-plichtige leeftijdscategorieën, vinden er tegenvallers plaats op de aanvullende bekostigingsregelingen voor nieuwkomers/vreemdelingen in het po en vo.

Diversen (Mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Dekking tegenvaller ejm

Een deel van de eindejaarsmarge wordt ingezet als generale dekking.

Dekking tegenvaller niet uitgekeerde LPO

Een deel van de LPO over onder andere subsidies en opdrachten wordt ingezet als generale dekking.

Eindejaarsmarge 2019

De eindejaarsmarge 2019 is toegevoegd aan de OCW-begroting.

Kasschuif ov

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt van de verplichting aan de vervoerbedrijven voor de OV-studentenkaart in 2021 via een kasschuif 200 miljoen euro vooruitbetaald in 2020.

Slotwetmutatie bekostiging po

Er is meer uitgegeven dan was begroot op de hoofdbekostiging. Dit heeft incidentele en technische oorzaken.

Diversen (Beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen

Technische mutaties

Cultuurmaatregelen Covid-19

De liquiditeitsproblemen van instellingen in de culturele en creatieve sector vormen een probleem voor het voortbestaan van vitale onderdelen in de culturele en creatieve infrastructuur. Het kabinet voegt daarom 300 miljoen euro additionele middelen toe aan het bestaande instrumentarium om de vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden.

Onderwijs ondersteuningsmaatregelen Covid-19

Om leerachterstanden in het onderwijs in te halen zijn diverse inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet.

Loonbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling tranche 2020

De tranche 2020 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen (Technische mutaties)

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller Artikel 11 (Studiefinanciering) uitgaven nr

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij Artikel 11 (Studiefinanciering) in de 2e suppletoire begroting.

Prijsbijstelling (nr) tranche 2020

De tranche 2020 (niet-relevant) van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Studiefinancieringsraming rentelening nr

Deze post bestaat uit niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering. De meevaller wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het aantal leners daalt.

Diversen (Niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Renteontvangsten studiefinancieringsraming

De niet-relevante ontvangsten van terugbetaalde leningen zijn naar boven bijgesteld op grond van de realisatie in 2018.

Diversen (Mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen

Beleidsmatige mutaties

Diversen (Beleidsmatige mutaties)

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen (Technische mutaties)

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller Artikel 11 (Studiefinanciering) ontvangsten nr

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij Artikel 11 (Studiefinanciering) in de 2e suppletoire begroting.

Studiefinancieringsraming terugontvangen lening (nr)

Deze post bestaat uit niet-kaderrelevante ontvangsten voor studiefinanciering. Deze ontvangsten zijn iets omhoog bijgesteld omdat de extra ontvangsten bovenop de termijnbedragen wat hoger zijn.

Diversen (Niet-relevant voor het uitgavenplafond)

Deze post bestaat uit niet-relevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence