Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.105,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 41

 

‒ 41

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019

38,6

Diversen

0,7

 

39,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet

52,1

Diversen

18,9

 

‒ 23,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 25,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.079,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.079,40

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.105,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,2

 

7,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,7

 

‒ 4,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Generale kasschuif deltafonds

‒ 94,9

Diversen

17,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Voordelig saldo 2019

44

 

‒ 33,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 30,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.074,20

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.074,20

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Op het Deltafonds is bij Slotwet ruim 40 miljoen euro aan lagere realisaties gemeld. De belangrijkste oorzaken zijn kasmatige vertragingen die optreden bij aanlegprojecten waterveiligheid (-19 miljoen euro), investeringen en studiekosten zoetwater (-9,9 miljoen euro) projecten waterkwaliteit (-10 miljoen euro) en vervanging en renovatie door RWS (-1,5 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019

Het voordelig saldo over 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2019 bedraagt 38,6 miljoen euro op de uitgaven en ‒ 5,4 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 44 miljoen euro.

Diversen

Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn de actualisaties van alle projectbudgetten op het Deltafonds doorgevoerd. Vanwege de relatief geringe omvang van deze mutaties (<15 miljoen euro) vallen deze onder diversen.

Technische mutaties

Generale Kasschuif Deltafonds - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft een actualisatie van de middelen om aan te sluiten op het programma van het Deltafonds over de jaren heen. Per saldo is er binnen de meerjarenperiode 0,6 miljard euro uit latere jaren naar voren geschoven.

Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet

Op het artikel experimenteren cf art III Deltawet vond een tegenvaller plaats op het project Afsluitdijk, als gevolg van een probleem rond de Hydraulische Randvoorwaarden. Volgens de reguliere fondssystematiek loopt deze overschrijding mee in het saldo van het Deltafonds.

Diversen - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post betreft het saldo van verschillende technische mutaties, waaronder met name desalderingen vallen. De grootste drie zijn de loon- en prijsbijstelling 2020 (13,2 miljoen euro), de terugbetaling voor compenserende maatregelen bij het project Haringvliet de Kier waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was (6,9 miljoen euro in 2020) en het saldo investeren in waterveiligheid (25,1 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat vrijwel volledig uit hogere gerealiseerde ontvangsten op waterveiligheid-projecten (7,5 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Onder deze post gaat het saldo over 2019 aan de ontvangstenkant schuil (zie de toelichting onder 'saldo 2019').

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit is het saldo 2019 dat in 2020 is toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.

Licence