Base description which applies to whole site

2.1.3 Plafondtoets Zorg

Tabel 2.1.5 Ontwikkeling deelplafond Zorg (in miljoenen euro, - is onderschrijding)
  

2021

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2021

76.410

2

Overboekingen met Rijksbegroting

‒ 54

3

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 26

4

Verwerking middellangetermijnverkenning (MLT) 2022-2025

4

5

Uitgavenplafond bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021 (= 1 t/m 4)

76.335

   

6

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2021

75.266

 

Uitgavenmutaties met plafondaanpassing

 

7

Overboekingen met Rijksbegroting

‒ 54

8

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 26

9

Verwerking MLT 2022-2025

4

   
 

Uitgavenmutaties met budgettair beslag

 

10

Actualisatie uitgaven Wet langdurige zorg (Wlz) (VJN)

‒ 63

11

Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen Zorgverzekeringswet (Zvw) (VJN)

50

12

Eigen bijdragen Wlz (VJN)

63

13

Nacalculatie overheveling geestelijke gezondheidszorg (ggz) naar Wlz (VJN en MN)

313

14

Middelen standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen (MN)

‒ 6

15

Wlz tegenvaller (MN)

157

16

Actualisatie Zvw o.b.v. Q3 (NJN)

220

17

Eigen risico (NJN)

23

18

Actualisatie Zvw o.b.v. Q4

114

19

Realisatie subsidies

‒ 38

20

Diversen

31

21

Reguliere uitgaven bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021 (= 6 t/m 20)

76.054

   

22

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2021 (= 6-1)

‒ 1.144

23

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021 (= 21-5)

‒ 281

24

Uitgavenniveau corona bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021

231

25

Totale uitgaven bij Financieel Jaarverslag Rijk 2021 (= 21+24)

76.285

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 laat een onderschrijding zien van het uitgavenplafond Zorg van 0,3 miljard euro. In de Miljoenennota 2021 werd een onderschrijding verwacht van 1,1 miljard euro. De uitgaven onder het deelplafond Zorg voor 2021 zijn 787 miljoen euro hoger dan geraamd in de Miljoennota 2021. De totale netto zorguitgaven bedragen 76,3 miljard euro, inclusief de corona-uitgaven.

Uitgavenmutaties met plafondaanpassingHet uitgavenplafond Zorg wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het uitgavenplafond Rijksbegroting. Ook wordt het plafond Zorg, volgens begrotingsregels, verlaagd op basis van de nieuwe CPB-raming van de loon- en prijsontwikkeling en de doorrekening van de nieuwe middellangetermijnraming.

Uitgavenmutaties met budgettair beslag

10. Actualisatie uitgaven Wet langdurige zorg (Wlz) (VJN)

Op basis van het februari-advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het Wlz-kader doet zich een incidentele meevaller voor van 58 miljoen euro in 2021. Daarnaast is in de tandheelkundige zorg sprake van een meevaller van 5 miljoen euro structureel.

11. Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen Zorgverzekeringswet (Zvw) (VJN)

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. Hierdoor is de raming met 50 miljoen euro structureel verhoogd.

12. Eigen bijdragen Wlz (VJN)

Dit gaat om de actualisering van de opbrengst eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

13. Nacalculatie overheveling geestelijke gezondheidszorg (ggz) naar Wlz (VJN en MN)

Dit is een verschuiving van ggz-cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wlz, waartoe besloten is in het Regeerakkoord 2017-2021. Dit wordt bij septembercirculaire verrekend met de Wmo, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Er is sprake van een tekort oplopend tot 296,6 miljoen euro vanaf 2026 (waarvan 310 miljoen euro uitgaven en 13,4 miljoen euro ontvangsten vanwege het effect op de eigen bijdragen).

14. Middelen standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen (MN)

Bij de begrotingsvoorbereiding 2020 is besloten in een aantal sectoren de inkoop- en verantwoordingseisen te standaardiseren. Hierdoor zijn zorgaanbieders minder tijd kwijt aan administratieve lasten. De besparing is verwerkt als taakstelling op de Zvw. Voor de voorbereiding en uitwerking is 7 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2021 en 2022. Omdat dit nog niet tot besteding is gekomen, wordt 6 miljoen euro uit 2021 en 1 miljoen euro uit 2022 doorgeschoven naar 2023.

15. Wlz-tegenvaller (MN)

De NZa raamt in haar augustusadvies over de benutting van het budgettair Wlz-kader extra uitgaven van 157 miljoen euro in 2021 en 478 miljoen euro vanaf 2022. Het gaat om extra uitgaven in de sectoren Verpleging en Verzorging, en de ggz in de Wlz. De overschrijding in de ggz wordt veroorzaakt door een fors hogere instroom dan verwacht, vanwege het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Het kader wordt opgehoord om te waarborgen dat zorgkantoren voldoende zorg kunnen blijven contracteren voor alle cliënten die daarop recht hebben volgens de Wlz.

16. Actualisatie Zvw op basis van Q3 (NJN)

Op basis van actuele ramingen van zorgverzekeraars zijn de Zvw-uitgaven 2021, inclusief de effecten van COVID-19, geactualiseerd. Deze cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2021, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2021.

17. Eigen risico (NJN)

Dit is een tegenvaller op de opbrengstenraming van het eigen risico naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers.

18. Actualisatie Zvw op basis van Q4

Op basis van actuele ramingen van zorgverzekeraars zijn de Zvw-uitgaven 2021, inclusief de effecten van COVID-19, geactualiseerd.

19. Realisatie subsidies

Op diverse subsidieregelingen die vallen onder het uitgavenplafond Zorg is sprake van onderuitputting (38 miljoen euro), onder meer bij de regelingen voor Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.

20. Diversen

Hieronder valt onder meer een bijstelling bij de ambulancezorg. Er komen meerkosten naar voren uit kostenonderzoek van de NZa voor de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer. Aangezien deze meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, is de raming voor deze sector met 12,5 miljoen euro verhoogd.

Licence