Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.402,80

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen budget nog onverdeeld

‒ 172,5

Bijstellen uitgaven, ontvangsten en verplichtingenstand voorlopige rek

‒ 53,4

Diversen

16,6

 

‒ 209,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

16

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

Budget t.b.v. veteranen

30

Convenant met bz voor inzet kmar voor beveiliging in het buitenland

25,2

Eindejaarsmarge defensiebegroting

53,4

Eindejaarsmarge dmf

166,5

Naheffing belastingdienst loonheffingen vanaf 2016

57,3

Diversen

‒ 5,3

 

403,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

Digitale veiligheid

45

Loonbijstelling

120,7

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

Diversen

89,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

0

 

315,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

509,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

11.912,20

Totaal Internationale samenwerking

182,6

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

12.094,80

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

158,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,3

 

4,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,5

 

‒ 2,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 25,3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

25,9

 

0,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

2,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

161,1

Totaal Internationale samenwerking

5,5

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

166,5

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Bijstellen budget nog onverdeeld

Het budget betreft onder andere loonbijstelling voor het jaar 2021. Het arbeidsvoorwaardenakkoord is op 31 december 2020 verlopen. In 2021 hebben sociale partners echter geen overeenstemming over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kunnen bereiken. De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen over het jaar 2021 en verder zijn door sociale partners weer opgestart.

Bijstellen uitgaven, ontvangsten en verplichtingenstand voorlopige rekening

Dit budget betreft o.a. het naar beneden bijstellen van de uitgaven voor Nationaal Fonds Ereschuld als gevolg van een latere start van het uitdelen van de vergoedingen dan beoogd (11,3 miljoen). Daarnaast betreft het lagere exploitatiekosten van de NAVO als gevolg van COVID-19 (3,8 miljoen). Wegens COVID-19 zijn ook de personele exploitatiekosten (9,2 miljoen) lager uitgevallen door o.a. minder dienstreizen en opleidingen. Verder betreft dit lagere materiële exploitatie (7,7 miljoen). en late leveringen van bestellingen bij buitenlandse leveranciers.

Diversen

Dit betreft met name hogere uitgaven bij het Defensie Ondersteuningscommando voor o.a. water en energie (2,5 miljoen), schoonmaakkosten (2,1 miljoen) en transportkosten (2 miljoen).

Beleidsmatige mutaties

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

De uitgaven bij de luchtmacht zijn 16 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht wegens inlopen van achterstallige Foreign Military Sales (FMS) facturering. Daarnaast zijn de kosten voor inhuur hoger uitgevallen dan geraamd.

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Er zijn extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen beschikbaar gesteld. Dit leidt tot een toename van de gereedheid van Defensie.

Budget t.b.v. veteranen

Er is structureel geïnvesteerd in de zorg voor veteranen en geoefendheid van militairen door het beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor het Nationaal Fonds Ereschuld voor veteranen, die als gevolg van missies fysieke of mentale schade hebben opgelopen.

Convenant met BZ voor inzet KMar voor beveiliging in het buitenland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 25,2 miljoen euro over naar het ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Eindejaarsmarge Defensiebegroting

De eindejaarsmarge 2020 is bij de Voorjaarsnota 2021 toegevoegd aan de defensiebegroting.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft het toevoegen van de eindejaarsmarge (EJM) van het DMF. De EJM is op het voedingsartikel van H10 toegevoegd, en vervolgens overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Naheffing belastingdienst loonheffingen vanaf 2016

Dit betreft een nagekomen en niet begrote naheffing van de Belastingdienst voor de werkkostenregeling (WKR) voor de periode vanaf 2016.

Diversen

De post diversen is het saldo van diverse mutaties, waaronder een kasschuif voor de Invictus Games (5 miljoen) van 2021 naar 2022, omdat deze spelen als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn verplaatst naar 2022.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau leidt tot een meevaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond. Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden vanuit het DMF wordt deze geboekt op het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting, en het ontvangstenartikel van het DMF.

Digitale veiligheid

Aan de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. De middelen worden via het voedingsartikel toegevoegd aan het DMF.

Loonbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling (defensiematerieelbegrotingsfonds)

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via het voedingsartikel is deze prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Het gaat o.a. om de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021 defensiebegroting (23,1 miljoen). Ook betreft deze post een bijdrage voor de incidentele nood- en steunmaatregelen voor Defensie als gevolg van COVID-19 (40,4 miljoen) en incidenteel 7 miljoen voor de tijdelijke werkgarantieregeling voor technisch personeel. Verder betreft deze post de doorverdeling van de valutategenvaller als gevolg van duurdere Zweedse Kronen van 13,5 miljoen (zie hiervoor ook de uitgaven en ontvangsten van het DMF). Daarnaast betreft deze post een bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. het Bredere Offensief Tegen Georganiseerde Criminaliteit (8,9 miljoen) en de eerste tranche voor het Multidisciplinair Interventie Team (12 miljoen).

Niet-belastingontvangsten

Mee en tegenvallers

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties waaronder hogere ontvangsten bij de marine wegens het inlopen van achterstallige rekeningen voor onderhoud van Portugese schepen (2 miljoen). Ook betreft dit hogere ontvangsten bij inzet als gevolg van o.a. VN ontvangsten voor Minusma (1,2 miljoen) en terugbetaling van de Real Life NATO Support and Procurement Agency aan Defensie t.b.v. de missie Resolute Support.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van meerdere mutaties waaronder de herschikking van een deel van de ontvangsten van het de landmacht. De ontvangsten worden overgeheveld naar het DMF vanuit de Defensiebegroting omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden.

Technische mutaties

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties waaronder het naar beneden bijstellen van de ontvangsten met 12,6 miljoen euro als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren naar verwachting alsnog binnenkomen. Ook de ontvangsten voor zorgkosten zijn met 7 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Vanwege COVID-19 heeft de niet-spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet konden plaatsvinden en dus niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Verder betreft dit het naar beneden bijstellen van de ontvangsten bij DMO en de doorwerking hiervan bij de uitgaven als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten en van een lagere olieprijs. Het saldo van de ontvangsten wordt daarnaast verklaard door de vergoeding voor het medegebruik van o.a. kazernes door andere overheidsinstanties zoals gemeenten voor bijvoorbeeld het opvangen van asielzoekers.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Aflossing en rente ABP 2017

Deze post betreft o.a. de terugbetaling van een lening aan het ABP. Voor de overgang van een omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel heeft het ministerie van Defensie in het verleden een financieringsconstructie met het ABP gesloten. Deze financieringsconstructie bestond uit een aantal leningen en de laatste lening is in 2021 door het ministerie van Defensie afgelost.

Licence