Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

16.446,70

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting klimaat

‒ 15,6

Diversen

‒ 82,3

 

‒ 97,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Doorschuiven budget urgenda/klimaat 2020

44,5

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

16,2

Eindejaarsmarge 2020

19

Generale kasschuif deltafonds

169

Generale kasschuif hxii

‒ 54,2

Generale kasschuif mf

768

Kosten rijkswaterstaat en prorail door hoogwater limburg

26,6

Diversen

‒ 0,2

 

988,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Beschikbaarheidsvergoeding ov q1 t/m q3

1.110,00

Beschikbaarheidsvergoeding ov q4

370

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2020

521,2

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

‒ 42

Bvov 2020 ns hrn

‒ 190,9

Compensatiepakket zeeland - aanvullende post

46

Covid-gerelateerde meerkosten cbr en rws

51

Covid19 testen reizen

173,1

Loon- en prijsbijstelling 2021

224,4

Onderuitputting testen voor reizigers

‒ 60

Overheveling aanvullende post

36,5

Saldo 2021 subsidies

‒ 37,4

Vrijval bvov 2020

‒ 243

Vrijval bvov 2021

‒ 410

Diversen

‒ 7,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Omvorming prorail naar zbo

‒ 7.147,00

 

‒ 5.605,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 4.714,60

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

11.732,10

Totaal Internationale samenwerking

29,2

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

11.761,30

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

19,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

8,1

 

8,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,4

 

‒ 1,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

9

 

9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

15,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

35,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

35,4

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Onderuitputting klimaat

Op de klimaatsubsidieregelingen (voornamelijk subsidie voor bestelauto’s) is sprake van onderuitputting, onder andere vanwege een chiptekort.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Doorschuiven budget Urgenda/Klimaat 2020

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Klimaat- en Urgendadoelen tot besteding gekomen in 2020. Omdat met deze middelen, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO2-reductie kan worden bewerkstelligd in 2021, zijn zij in 2021 toegevoegd aan de IenW-begroting HXII. Het gaat in totaal om 44,5 miljoen euro.

Eindejaarsmarge regeringsvliegtuig

De reservering voor het regeringsvliegtuig (16,2 miljoen euro) is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting. Omdat de inklaringskosten in 2020 niet tot betaling zijn gekomen, zijn deze middelen doorgeschoven naar 2021.

Eindejaarsmarge 2020

De eindejaarsmarge 2020 is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting.

Generale kasschuif Deltafonds

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is een kasschuif verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul.

Generale kasschuif HXII

Op de IenW-begroting Hoofdstuk XII zijn diverse kasschuiven verwerkt. Het betreft per saldo een schuif van 2021 en 2022 naar latere jaren. De belangrijkste onderdelen zijn vertragingen op de bedrijvenregeling bodemsanering en het naar achteren schuiven van Klimaatakkoord-middelen ter aansluiting op bestedingsplannen en op de prognoses van subsidieverstrekking door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier tegenover staat onder andere een schuif naar voren voor contributies van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI) aan de Europese Organisatie voor de ontwikkeling van weersatellieten (EUMETSAT).

Generale kasschuif Infrastructuurfonds

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is een kasschuif verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul.

Kosten Rijkswaterstaat en ProRail door hoogwater Limburg

Rijkwaterstaat en ProRail worden in 2021 gecompenseerd voor de gemaakte kosten als het gevolg van het hoogwater in Limburg.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Beschikbaarheidsvergoeding ov Q1 t/m Q3

Dit betreft een overboeking van de aanvullende post voor verlenging van de Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) tot en met het derde kwartaal van 2021. De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie in Nederland. Deze verlenging is verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Beschikbaarheidsvergoeding ov Q4

Dit betreft de middelen die beschikbaar worden gesteld voor het ongewijzigd doortrekken van de Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (ov) naar het vierde kwartaal van 2021. Deze verlenging is verwerkt in de vierde incidentele suppletoire begroting voor de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2020

Bij Najaarsnota is de Kamer geïnformeerd dat circa 500 miljoen euro van de beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer niet in 2020 maar in 2021 tot betaling komt omdat een deel van de vergoeding achteraf wordt uitgekeerd. In 2020 is het uitgavenplafond voor dat bedrag verlaagd. Bij Voorjaarsnota is het uitgavenplafond met hetzelfde bedrag verhoogd.

Btw afdracht A4-A44 Rijnlandroute

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds voor het project A4-A44 Rijnlandroute.

Beschikbaarheidsvergoeding ov 2020 ns

Dit betreft de verwerking van het Kabinetsbesluit tot het ongewijzigd doortrekken van de beschikbaarheidsvergoeding OV naar 2022. Op basis van de ramingen van passagiersaantallen en 20% nacalculatie is 112 miljoen euro in 2022 en 28 miljoen euro in 2023 gereserveerd.

Compensatiepakket Zeeland - Aanvullende Post

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket Wind in de Zeilen in totaal 50 miljoen euro geraamd . Hiervan was reeds 5 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende 46 miljoen euro (inclusief prijsindexatie 2021 van 1 miljoen euro.) overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Covid-gerelateerde meerkosten CBR en RWS

Rijkswaterstaat (RWS) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben in 2020 en 2021 corona-gerelateerde tegenvallers voor onder meer preventieve maatregelen bij uitvoering van projecten en gemiste inkomsten uit examens. Hiervoor is bij Voorjaarsnota 22,5 miljoen euro voor RWS en 28,5 miljoen euro voor het CBR beschikbaar gesteld.

Covid-19 testen reizen

Dit betreft de verwerking voor de regeling voor het aanbieden van gratis coronatesten voor reizigers via de reisbranche en OpenHouse voor de periode 1 juli tot en met 31 augustus 2021.

Loon- en prijsbijstelling 2021

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting van IenW.

Onderuitputting testen voor reizigers

De raming voor testen voor reizigers kende een grote onzekerheidsmarge. Het aantal afgenomen testen voor reizigers is uiteindelijk lager uitgevallen dan geraamd, waardoor 60 miljoen euro vrijvalt.

Overheveling aanvullende post

Bij Voorjaarsnota worden reserveringen op de aanvullende post voor onder andere de Wet Open Overheid en informatiehuishouding (in totaal ruim 37 miljoen euro), compensatie van de vuurwerkbranche (27,5 miljoen euro), de stikstof-maatregel walstroom zeevaart (in totaal 12 miljoen euro) en compensatie Zeeland (5 miljoen euro) overgeheveld naar de IenW begroting.

Saldo 2021 subsidies

Op het budget voor de beschikbaarheidsvergoeding OV is sprake van een autonome meevaller.

Vrijval bvov 2020

De uitgaven aan de beschikbaarheidsvergoeding hangen sterk samen met de reizigersaantallen in het openbaar vervoer. De raming kende, vanwege het onzekere verloop van COVID-19, een grote onzekerheidsmarge. Uiteindelijk bleven meer reizigers dan geraamd het openbaar vervoer gebruiken. Het benodigde bedrag voor 2020 is daarom lager uitgevallen. In 2021 valt 243 miljoen euro vrij.

Vrijval bvov 2021

Het benodigde bedrag voor de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV voor 2021 valt waarschijnlijk ook lager uit dan geraamd. Hierdoor valt in 2021 140 miljoen euro vrij. Een deel van de vergoeding wordt nog in 2022 uitbetaald. Daarom is 270 miljoen euro doorgeschoven naar 2022 via een NvW op de begroting 2022.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Omvorming ProRail naar ZBO

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Aangezien de omvorming controversieel is verklaard is het streven dat de wet in 2022 in werking treedt. In plaats van in 2021 leidt dit in 2022 incidenteel tot uitgaven voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Voor alle kostenverhogingen of verlagingen die als gevolg van deze genoemde fiscale effecten optreden, geldt dat even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten ontstaan, waarmee deze kosten niet relevant zijn voor het uitgavenplafond. De Omvorming zorgt vanaf 2022 voor lagere uitgaven die wel relevant zijn voor het uitgavenplafond.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence