Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

25.879,50

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Correcties op de realisaties

109

Realisatie apparaat

‒ 33,6

Realisatie opdrachten

‒ 63

Diversen

17

Zorg

 

Correcties op de realisaties

29,3

Realisatie subsidies

‒ 38,3

Diversen

‒ 1,9

 

18,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstelling maatschappelijke diensttijd

‒ 25

Bijstellingen vws-breed

‒ 32,1

De doorbraakaanpak en de pilots vereenvoudiging jeugdbescherming

15

Inkoop griepvaccins

25,6

Inzet prijsbijstelling

‒ 16,4

Kasschuif maatschappelijke diensttijd

‒ 45,3

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

20

Kasschuif planontwikkelfase stimuleringsregeling wonen en zorg

‒ 20,8

Kasschuif sectorplanplus

‒ 156

Kasschuiven voorjaarsbesluitvorming

‒ 122,4

Kleinere leefgroepen door passend maken van accommodaties

50

Korting op beleidsartikelen

‒ 36

Pgb 2.0 en beheer

33,5

Tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit

50

Diversen

97,5

Zorg

 

Diversen

‒ 12,4

 

‒ 174,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanschaf anti-lichamen uitgaven (covid-19)

40

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)

93

Aanschaf en distributie sneltests (covid-19)

652

Aanschaf vaccins (covid-19)

‒ 328

Amateursport en ijsbanen/zwembanen (covid-19)

340

Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021 (covid-19)

64,4

Beveiliging vaccins (covid-19)

38,7

Bijstelling bonusgelden pgb (covid-19)

‒ 73

Bonus zorgpersoneel (covid-19)

126

Brede aanpak dak- en thuislozen extra middelen 2021

‒ 45,5

Brede inzet coronatoegangsbewijzen (covid-19)

452,4

Compensatie meerkosten sociaal domein (covid-19)

‒ 136,1

Correcties op de realisaties

‒ 109

Dienst testen (covid-19)

162,3

Entvergoedingen algemeen (covid-19)

‒ 124,5

Ggd ghor bron en contactonderzoek (covid-19)

260,5

Ggd ghor (covid-19)

546,3

Ggd ghor: landelijk serviceloket teststraten (covid-19)

76,7

Ggd meerkosten (covid-19)

1.024,70

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

60

Ic-bedden en klinische bedden (covid-19)

40,3

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen lch (covid-19)

71

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen vws (covid-19)

60,5

Kasschuif zonmw onderzoekprogramma (covid-19)

‒ 31,9

Kosten cibg inzake lch (covid-19)

40,3

Leveringszekerheid (covid-19)

‒ 46,2

Loonbijstelling

65,4

Medische noodvoorraden (resceu) (covid-19)

56,5

Meerkosten ggd'en spoor 1 (covid-19)

332,8

Meerkosten sociaal domein (covid-19)

141

Ondersteuning sport-sector (covid-19)

60

Ophogen budget vaccins (covid-19)

430

Opleidingen ic-capaciteit (covid-19)

‒ 33,4

Overloop 2020-2021 (covid-19)

187,2

Realisatie covid-19

‒ 2.642,20

Realisatie digitale ondersteuning (covid-19)

32,7

Rivm programma (covid-19)

54

Ruimte tegemoetkomingsregelingen sport taso (covid-19)

‒ 85

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (covid-19)

63

Testcapaciteit (covid-19)

‒ 1.049,10

Testen (covid-19)

2.594,20

Testen via werkgevers (spoor 2) (covid-19)

544,5

Testen via werkgevers (spoor 2b) (covid-19)

‒ 379,5

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 1 (covid-19)

71,4

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 2 (covid-19)

151,6

Testen voor toegang: spoor 2a (covid-19)

‒ 176,2

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3b en 3c (covid-19)

216,7

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3d en 3e (covid-19)

200,9

Testen voor toegang: toegangstesten fase 3a (covid-19)

107,8

Tijdelijke extra banen ondersteunende functie (covid-19)

80

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19)

264

Vaccinimplementatie (covid-19)

1.041,40

Vaccinontwikkeling (covid-19)

335

Verlengen steun caribisch nederland (covid-19)

33

Diversen

353,8

Zorg

 

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

‒ 60

Diversen

‒ 8,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Bikk wlz

62,5

Realisatie zorgtoeslag

35

Rijksbijdrage wlz

700

Zorgtoeslag

320,8

Diversen

25,6

 

7.381,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

7.225,60

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

33.105,20

Totaal Internationale samenwerking

7,4

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

33.112,60

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

204,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie ontvangsten

38,9

Diversen

2

 

40,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Afrekening spuk

63

Bijstellingen vws-breed

16,9

Diversen

16,7

 

96,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Medische noodvoorraden (resceu) (covid-19)

47

Ontvangsten bevoorschotting lch (covid-19)

165

Realisatie ontvangsten (covid-19)

‒ 222,5

Diversen

10

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Zorgtoeslag

460

Diversen

‒ 16,9

 

442,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

580,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

784,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

784,8

 

444,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

578,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

782,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

782,8

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Correcties op de realisaties (109 miljoen euro)

Naar aanleiding van gesprekken met de ADR en het doorgronden van de realisatiecijfers hebben correcties plaatsgevonden tussen de covid en de reguliere realisatiemutaties.

Realisatie apparaat (-33,6 miljoen euro)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op apparaatsartikel. Per saldo is er 32,9 miljoen euro onderuitputting. Het betreft onderuitputting bij diversen afdelingen op het kerndepartement en buitendiensten van VWS.

Realisatie opdrachten (-63 miljoen euro)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op financieel instrument opdracht. Per saldo is er 63 miljoen euro onderuitputting, onder meer op het terrein van maatschappelijke ondersteuning (15,8 miljoen euro), publieke gezondheid (13,5 miljoen euro) en informatiebeleid (6,1 miljoen euro).

Diversen- Rijksbegroting (17 miljoen euro)

Deze post is onder meer opgebouwd uit de realisaties van de overige financieel instrumenten zoals de bijdrage aan agentschappen (13,1 miljoen euro), de bijdrage aan ZBO’s (-7,8 miljoen euro) en subsidies (13,6 miljoen euro).

Realisatie subsidies - Zorg (-38,3 miljoen euro)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op financieel instrument subsidies op het deelplafond Zorg. Per saldo is er 38,3 miljoen euro onderuitputting. Deze is voornamelijk het gevolg van het feit dat uitgaven voor innovatieve stages (13 miljoen euro) op een ander budget zijn gedaan en dat een taakstellende korting (16 miljoen euro) op een ander budget was geplaatst.

Diversen – Zorg (-1,9 miljoen euro)

Dit betreft 1,9 miljoen euro onderuitputting op het budget voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland.

Beleidsmatige mutaties

Bijstelling maatschappelijke diensttijd (- 25 miljoen euro)

Een deel van het budget voor de maatschappelijke diensttijd wordt niet uitgegeven dit jaar, onder andere doordat vanwege Covid-19 niet zoveel trajecten konden starten als voorzien.

Bijstellingen vws-breed (-32,1 miljoen euro)

Het ministerie van VWS voert diverse ramingsbijstellingen door, waaronder een bijstelling op de subsidieregeling veelbelovende zorg (-25 miljoen euro in 2021) en een incidentele bijstelling op de subsidie onverzekerde (verwarde) personen (- 4 miljoen euro).

De doorbraakaanpak en de pilots vereenvoudiging jeugdbescherming (15 miljoen euro)

Het Rijk stelde in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen eurois beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS-begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz, zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoen euro voor de verbreding en regionale uitrol van de doorbraak-aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Inkoop griepvaccins (25,6 miljoen euro)

Het ministerie van VWS heeft om een tekort te voorkomen voor 25,6 miljoen euro extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De verwachting is dat ook in 2021 de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan in voorgaande jaren.

Inzet prijsbijstelling (-16,4 miljoen euro)

De prijsbijstelling is ingezet om de problematiek op de begroting van het ministerie van VWS te dekken.

Kasschuif maatschappelijke diensttijd (-45,3 miljoen euro)

In verband met het kasritme van de subsidie voor maatschappelijke diensttijd vinden de kasuitgaven (trajecten gestart in 2021) deels plaats in 2022. Derhalve is een schuif toegepast.

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg (20 miljoen euro)

In het voorjaar van 2019 is afgesproken om 20 miljoen euro bij de Jeugd­autoriteit toe te wijzen voor de periode 2019-2021. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeitssteun aan jeugdzorgaanbieders toe te kennen, als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. Deze afspraak was onderdeel van de totaaldeal die in het voorjaar van 2019 is gemaakt met de VNG. In 2019 en 2020 bleken deze middelen niet benodigd. Middels een kasschuif bleven deze middelen ook voor 2021 beschikbaar .

Kasschuif planontwikkelfase stimuleringsregeling wonen en zorg (-20,8 miljoen euro)

De middelen voor de plan- en ontwikkelfase van de stimuleringsregeling wonen en zorgzijn middels deze kasschuif in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif sectorplanplus (-156 miljoen euro)

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie die beschikbaar is in de periode 2017-2022. Regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Door middel van deze kasschuif zijn de middelen in het juiste kasritme gezet, zodat dit aansluit bij de liquiditeitsbehoefte van individuele zorginstellingen waarvoor RegioPlus de aanvragen en verantwoording verzorgt.

Kasschuiven voorjaarsbesluitvorming (-122,4 miljoen euro)

Op de VWS-begroting zijn meerdere kasschuiven ingepast. Zo vindt een herschikking plaats bij de (subsidieregeling) wijkverpleging. Ook zijn middelen voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie naar achteren geschoven. Verder zijn kasschuiven voor Pallas, Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie, amendement 50+ Mantelzorg/dementie, Collectieve Erkenning Indisch-Molukse Gemeenschap en voor de subsidieregeling Online Patiëntinzage in de Eerstelijns Zorg (OPEN) ingepast.

Tabel 1 Kasschuiven voorjaarsbesluitvorming (bedragen in mln. euro's)
 

2021

2022

2023

2024

2025

Kasschuif wijkverpleging

‒ 40

0

30

10

0

Kasschuif Inhaalcampagne HPV-vaccinatie

‒ 40

1

24

0

15

Kasschuif Pallas

‒ 25

25

0

0

0

Kasschuif VIPP Farmacie

‒ 8

‒ 4

1

11

0

Kasschuif amendement 50+ Mantelzorg/dementie

‒ 5

5

0

0

0

Collectieve Erkenning Indisch-Molukse Gemeenschap

‒ 3

3

0

0

0

Kasschuif OPEN

‒ 2

2

0

0

0

Totaal

‒ 122

31

55

21

15

Kleinere leefgroepen door passend maken van accommodaties (50 miljoen euro)

Het Rijk stelde in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen eurois beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS-begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz, zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoen euro voor de verbreding en regionale uitrol van de doorbraak-aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Korting op beleidsartikelen (-36 miljoen euro)

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen.

Pgb 2.0 en beheer (33,5 miljoen euro)

Deze post bestaat uit meerdere onderdelen die samenhangen met de implementatie van PGB 2.0 en het structureel beheer hiervan. De kosten voor implementatie PGB 2.0 zijn hoger dan geraamd. Het merendeel van de extra middelen voor 2021 en 2022 betreft de (door)ontwikkelingskosten van PGB 2.0. Het resterende deel van de middelen voor 2021 en 2022 betreft subsidies voor gemeenten en zorgverleners ten behoeve van de implementatie van PGB 2.0 en tijdelijke extra inzet voor de doorontwikkeling en implementatie van PGB 2.0. Voor het structureel beheer komen middelen beschikbaar vanaf 2023 voor de eigen regie-organisatie en voor opdrachten aan uitvoerders van het structureel beheer.

Tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit (50 miljoen euro)

Het Rijk stelde in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen euro is beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS- begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz, zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoeneuro voor de verbreding en regionale uitrol van de doorbraak- aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Diversen – Rijksbegroting (97,5 miljoen euro)

Er zijn onder meer middelen beschikbaar gesteld voor de herfinanciering Basis Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM (13,6 miljoen euro structureel vanaf 2022), stimuleringsregeling wonen en zorg (14,3 miljoen euro), de regeling onverzekerbare vreemdelingen (12,3 miljoen euro in 2021), Programma toegang voor Toegangs Verleningsservice (TVS) (8 miljoen euro in 2021 en 7,5 miljoen euro in 2022). TVS faciliteert de digitale dienstverlening voor de identificatie en authenticatie van patiënten. Verder is er een tegenvaller bij Centraal Administratie Kantoor (CAK) van 6,4 miljoen euro, 5 miljoen euro voor informatiehuishouding VWS, aanvulling regeling kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID) (3,5 miljoen euro structureel), centrum indicatiestelling zorg (CIZ) jeugdigen onder de 18 jaar (3,5 miljoen euro in 2021 en 3,9 miljoen euro in 2022), hogere kosten implementatie Romero (ICT) (2,8 miljoen euro in 2021) en voor de herziening subsidie stichting nationaal programma grieppreventie (SNPG) 2020/2021 (4,3 miljoen euro in 2021). Daarnaast zijn er hogere kosten voor de pneumokokkenvaccinatie omdat de deelname hoger is dan verwacht (10,7 miljoen euro), onderuitputting bij het personeelsbudget van de inspectie gezondheidszorg (-5,2 miljoen euro), onderuitputting bij diversen regelingen voor opleidingen en arbeidsmarkt (-13 miljoen euro) en op diverse sportbudgetten (-13,6 miljoen euro). Tenslotte is 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen opgenomen (onderdeel van de incidentele jeugdmiddelen).

Diversen – Zorg (-12,4 miljoen euro)

Er is onder meer een herverdeling geweest tussen plafond R en Z (10,4 miljoen euro) bij de eerder ingeboekte taakstellende onderuitputting.

Technische mutaties

Aanschaf anti-lichamen uitgaven (covid-19)(40 miljoen euro)

De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa 40 miljoen euro. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markt toelating. De overheid draagt het financiële risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars 30 miljoen euro in 2021 en 10 miljoen euro in 2022.

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)(93 miljoen euro)

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontving in 2021 aanvullende bevoorschotting van 93 miljoen euro om voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021. De realisatie staat onder de algemene post ‘covid- realisatie’.

Aanschaf en distributie sneltests (covid-19)( 652 miljoen euro)

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontving in 2021 additionele bevoorschotting vanuit VWS om voldoende (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2021 een bedrag van 652 miljoen euro voor (snel)testen. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021.De realisatie staat onder de algemene post ‘covid- realisatie’.

Aanschaf vaccins (covid-19)(-328 miljoen euro)

De raming voor de aankoop van vaccins is geactualiseerd in de zevende incidentele suppletoire begroting. Daarin zijn de aanvullende afspraken verwerkt zoals die zijn gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins en waarover uw Kamer is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/2021, 25295 nr. 1179 en 2595nr. 1183). Deze afspraken sluiten aan bij de vaccinbehoefte. Tevens is, in overeenstemming met de verwachte leveringen, het kasritme hierop aangepast voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Tot deze incidentele suppletoire begroting waren alleen kasmiddelen 2020 beschikbaar, terwijl leveringen ook in de komende jaren zullen plaatsvinden en dan tot betaling leiden. Met deze 625 miljoen euro kan aan de aangegane verplichtingen worden voldaan en is in de afronding van bedragen en mogelijke behoefte in de latere jaren enige ruimte meegenomen voor eventuele afspraken volgend uit nieuwe onderhandelingen. Daarnaast is vanwege de leveringen van de vaccins een neerwaartse bijstelling verwerkt van 128 miljoen euro. Betaling geschiedt pas wanneer de vaccins zijn geleverd. De realisatie staat onder de algemene post ‘covid- realisatie’.

Amateursport en ijsbanen/zwembanen (covid-19)( 340 miljoen euro)

Het steunpakket voor amateursportverenigingen (TASO) is voortgezet in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 91,4 miljoen euro beschikbaar. Tevens is het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) doorgetrokken in het eerste half jaar van 2021 (28,8 miljoen euro). Ook is het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties verlengd in het eerste half jaar van 2021 (39,8 miljoen euro). Tot slot is de steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen gecontinueerd in 2021 (180 miljoen euro).

Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021 (covid-19) (64,4 miljoen euro)

Alle aanvragen voor de subsidieregeling bonus zorgprofessionals in 2020 zijn behandeld en - indien voldaan aan de voorwaarden - uitbetaald. Een beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee de uitgaven in 2021.

Beveiliging vaccins (covid-19) (38, 7 miljoen euro)

Er zijn middelen beschikbaar gesteld om de opslag en distributie van vaccins te beveiligen (38,7 miljoen euro).

Bijstelling bonusgelden pgb (covid-19) (-73 miljoen euro)

In 2021 is op het bonusbudget sprake van een onderschrijding, omdat budgethouders persoonsgebondenbudget (PGB) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht. De regeling voor Zvw-pgb-houders wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Bonus zorgpersoneel (covid-19) (126 miljoen euro)

De zorgbonus 2020 (een netto-uitkering van 1.000 euro) is ook voor zorgverleners van pgb-budgethouders beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze specifieke regeling is geraamd op 126 miljoen euro in 2021. De met deze regeling geraamde kosten zijn naar 2021 verschoven vanuit de in 2020 beschikbaar gestelde 1,44 miljard euro.

Brede aanpak dak- en thuislozen extra middelen 2021 (-45,5 miljoen euro)

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.

Brede inzet coronatoegangsbewijzen (covid-19) (454,4 miljoen euro)

Om een open house constructie te starten via Stichting Open Nederland is in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met 630,1 miljoen euro voor het Testen voor Toegang. Het kasbeslag van deze verplichting is bij de twaalfde incidentele suppletoire begroting verwerkt. Als gevolg van de lagere prijzen per test in de open house constructie en een dubbeltelling voor de maand oktober, is het kasbeslag lager dan de destijds opgenomen verplichting. De uitgaven en verplichtingen voor de open house constructie via de Stichting Open Nederland zijn daarmee bijgesteld naar 452,5 miljoen euro.

Compensatie meerkosten sociaal domein (covid-19) (-136,1 miljoen euro)

Dit betreffen de meerkosten als gevolg van Covid-19 in 2021 om gemeenten tegemoet te komen. Dit wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Correcties op de realisaties (-109 miljoen euro)

Naar aanleiding van gesprekken met de ADR en het doorgronden van de realisatiecijfers hebben correcties plaatsgevonden tussen de covid en de reguliere realisatiemutaties.

Dienst testen (covid-19) (162,3 miljoen euro)

De middelen 2021 bestaan uit de verwachte verschuldigde BTW op de eerder begrote inkoop van testen in Q4 (gezien de afschaffing van het nultarief in Q4). De middelen 2021 zijn tevens gecorrigeerd voor een dubbel­ telling in eerder toegekende middelen.

Entvergoedingen algemeen (covid-19) (-124,5 miljoen euro)

In eerdere incidentele suppletoire begrotingen zijn middelen beschikbaar gesteld voor entvergoedingen (899 miljoen euro). Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden worden. De vaccinatiecampagne is meer naar de GGD’en geschoven, waardoor kosten zijn gemaakt bij de GGD-meerkosten en niet bij de entvergoedingen. Het budget voor de entvergoedingen is naar beneden bijgesteld (124,5 miljoen euro).

Ggd ghor bron en contactonderzoek (covid-19) (260,5 miljoen euro)

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) ontvangen middelen voor bron- en contactonderzoek ter bestrijding van het coronavirus. Deze middelen zijn toegevoegd bij de vierde incidentele suppletoire begroting (143,8 miljoen euro) en bij de zesde incidentele suppletoire begroting (116,7 miljoen euro).

Ggd ghor (covid-19)(546,3 miljoen euro)

In de negende incidentele suppletoire begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor de GGD-GHOR in 2021. Het gaat onder andere om de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden en bron- en contactonderzoek en kosten die horen bij het inplannen van vaccinaties.

Ggd ghor: landelijk serviceloket teststraten (covid-19)( 76,7 miljoen euro)

Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGD’en ondersteund worden en is het mogelijk gemaakt om mobiele test units in te blijven zetten (76,7 miljoen euro).

Ggd meerkosten (covid-19) (1 miljard euro)

De GGD’en maken meerkosten voor o.a. het opzetten van teststraten en bemensing 

hiervan, bron- en contactonderzoek en het vaccineren. 

Herschikking subsidies Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (60 miljoen euro)

Op artikel 4 is zowel sprake van budgetten vallend onder het plafond Zorg als budgetten vallend onder het plafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budget-neutrale herschikking plaats (60 miljoen euro).

IC-bedden en klinische bedden (covid-19) (40,3 miljoen euro)

Op basis van het opschalingplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zijn middelen gereserveerd in 2021 en 2022 voor de opschaling van ic-bedden en klinische bedden. Deze mutatie betreft de bijstelling van het budget (40 miljoen euro in 2021 en 134 miljoen euro in 2022) ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde budget (94 miljoen euro in 2021). In totaal is daarmee 134 miljoen euro beschikbaar in beide jaren voor de opschaling van ic-bedden en klinische bedden (exclusief opleidingen, dit budget van 39,6 miljoen euro is separaat verwerkt).

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH (covid-19) (71 miljoen euro)

Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 71 miljoen euro nodig. Met de verkregen voorschotten kan het LCH onder meer de additionele inkoop van FFP2-maskers, de afwikkeling van inkooporders uit 2020 en inkopen vanuit ProductieNL voortzetten.

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS (covid-19) (60,5 miljoen euro)

Een aanvullend budget van 60,5 miljoen euro is nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen van de eerdere inkoop van medische mondmaskers door het ministerie van VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, die tot betaling en levering leiden in 2021.

Kasschuif ZonMw onderzoekprogramma (covid-19) (-31,9 miljoen euro)

Voor de ZonMw-onderzoeken naar de verbetering van de preventieve/profy- lactische behandeling ter voorkoming van COVID-19, de therapeutische behandeling van COVID-19 patiënten, en vaccins is 31,9 miljoen euro herverdeeld over de aankomende jaren.

Kosten CIBG inzake LCH (covid-19) (40,3 miljoen euro)

Dit betreft de kosten voor het projectbureau landelijk consortium hulpmiddelen (LCH) binnen het CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het (LCH).

Leveringszekerheid (covid-19) (-46,2 miljoen euro)

Voor het beheer en afbouw van de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG zijn extra middelen benodigd.

Loonbijstelling (60,5 miljoen euro)

De tranche 2021 van de loonbijstelling is toegevoegd aan de begroting van VWS.

Medische noodvoorraden (rescEU) (covid-19) (56,5 miljoen euro)

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend om als onderdeel van het rescEU-programma een medische noodvoorraad aan te trekken ter waarde van 47 miljoen euro. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Deze vergoeding van de Europese Commissie staat geboekt bij de ontvangsten. Aan de uitgavenkant is het bedrag van 47 miljoen euro geboekt en de nationale bijdrage van 9,5 miljoen euro, dat is toegevoegd aan de VWS- begroting om deze kosten te vergoeden. In totaliteit was 56,5 miljoen euro beschikbaar.

Meerkosten ggd'en spoor 1 (covid-19) (332,8 miljoen euro)

Voor de meerkosten voor GGD’en zijn in de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om 332,8 miljoen euro voor het laatste kwartaal van 2021.

Meerkosten sociaal domein (covid-19)(141 miljoen euro)

In 2021 is de staande afspraak dat meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM- maatregelen door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. Deze post betreft meerkosten vanuit de Jeugdweten de Wmo 2015. In 2021 waren meerkosten verwacht van 141 miljoen euro. Bij najaarsnota 2021 is de definitieve compensatie voor de meerkosten in het sociaal domein vastgesteld op basis van een onderzoek. Vervolgens zijn de middelen overgeheveld naar het gemeentefonds.

Ondersteuning sportsector (covid-19)( 60 miljoen euro)

Voor de amateursport is een ondersteuningsregeling getroffen waarbij een deel van de omzet derving is gecompenseerd. Er is besloten om deze regeling ook voor de laatste maanden van 2020 open te stellen. Uitvoering vond plaats in 2021 (37,8 miljoen euro). Ook konden verhuurders van sport accommodaties gebruik maken van een regeling om de huursom gecompenseerd te krijgen. Er was besloten om de compensatie voort te zetten met een nieuwe regeling. Uitvoering van deze regeling, die betrekking heeft op 2020, vond plaats in 2021 (22,2 miljoen euro).

Ophogen budget vaccins (covid-19) (430 miljoen euro)

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins. Met deze 430 miljoen euro is aan de aangegane verplichtingen en eventuele afspraken volgend uit lopende onderhandelingen voldaan.

Opleidingen ic-capaciteit (covid-19) (-33,4 miljoen euro)

De kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de ic- en klinische bedden in 2021 vallen lager uit dan eerder geraamd.

Overloop 2020-2021 (covid-19) (187,2 miljoen euro)

Dit betreft onder meer de vergoeding aan GGD’en voor de meerkosten van 157 miljoen euro voor bron- en contactonderzoek en bemonstering. Deze kosten zijn in 2020 gemaakt, maar betaling heeft in 2021 plaatsgevonden.

Realisatie covid (-2,6 miljard euro)

Dit betreft de realisatie op de covid-budgetten. De grootste onderuitputting doet zich voor op de uitgaven aan testen (1,1 miljard euro waarvan 545 miljoen euro aan testen in spoor 1, 345 miljoen euro voor testen voor toegang, 60 miljoen euro aan testen via werkgevers en 190 miljoen aan overig testbeleid). De uitgaven aan het vaccinbeleid zijn 920 miljoen lager uitgevallen doordat leveringen van vaccins vertraagd waren en de uitvoeringskosten lager zijn uitgevallen

Realisatie digitale ondersteuning (covid-19) (32,7 miljoen euro)

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronaviruszijn middelen beschikbaar gesteld. Het budget is onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en in beheername van de CoronaMelder, de realisatie en in beheername van GGDContact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en in beheername van de invoerapplicatie Beveiligde Registraties Bijzondere Assets (BRBA).

RIVM programma (covid-19) ( 54 miljoen euro)

Het RIVM heeft een aanvullende bijdrage ontvangen om uitvoering te geven aan hun taken in het kader van de bestrijding van COVID-19 (54 miljoen euro).

Ruimte tegemoetkomingsregelingen sport taso (covid-19) (-85 miljoen euro)

Dit betreft de onderuitputting op diverse regelingen voor sportorganisaties (TASO – Tegemoetkoming amateursportorganisaties, TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten en SPUK – Regeling specifieke uitkering stimulering sport).

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (covid-19) (63 miljoen euro)

Het kabinet heeft in 2021 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Hiervan loopt 63 miljoen euro via de VWS-begroting, 117 miljoen euro via het Gemeentefonds, 10 miljoen euro via de OCW-begroting, 5 miljoen euro via de SZW-begroting en 5 miljoen euro is gereserveerd voor EZK.

Testcapaciteit (covid-19) (-1 miljard euro)

Voor de eerste maanden van 2021 is 405,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Later is het budget voor de testcapaciteit bij de GGD’en naar beneden bijgesteld (1,5 miljard euro), omdat de testvraag lager is dan eerder werd verwacht op basis van maximaal gecontracteerde aantallen.

Testen (covid-19) (2,6 miljard euro)

Het grootschalig testen is met deze middelen mogelijk gemaakt (2,6 miljard euro). Met deze middelen is laboratoriumcapaciteit voor PCR- testanalyses beschikbaar gesteld en is de inkoop van antigeen sneltesten, PCR-afname swaps, ademtesten en andere testen labdisposables door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen mogelijk.

Testen via werkgevers (spoor 2)(covid-19) (544,5 miljoen euro)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instel­ lingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomloca­cties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt.

Testen via werkgevers (spoor 2b) (covid-19) (-379,5 miljoen euro)

Dit betreft een bijstelling voor het testen via werkgevers. De uitgaven vallen lager uit dan eerder verwacht (-379,5 miljoen euro).

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 1 & 2 (covid-19) (71,4 miljoen euro)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instel­ lingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomloca­ties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (223 miljoen euro). Dit betreft fase 1 en 2 van spoor 2a.

Testen voor toegang: spoor 2a (covid-19) (-176,2 miljoen euro)

Dit betreft een bijstelling voor het testen voor toegang. De uitgaven vallen lager uit dan eerder verwacht (-176,2 miljoen euro) in de periode tot en met september 2021.

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3b en 3c (covid-19) (216,7 miljoen euro)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (216,7 miljoen euro). Het betreft hier fase 3b en 3c van testen spoor 2a.

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3d en 3e (covid-19) (200,9 miljoen euro)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (118,4 miljoen euro). Dit betreft de maand september in spoor 2a. In de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS is dit budget opgehoogd (82,5 miljoen euro), omdat laagdrempelig testenis doorgezet in oktober.

Testen voor toegang: toegangstesten fase 3a (covid-19) (107,8 miljoen euro)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt. In fase 3a is de capaciteit opgeschaald (107,8 miljoen euro).

Tijdelijke extra banen ondersteunende functie (covid-19) (80 miljoen euro)

Via een subsidieregeling stelt het kabinet 80 miljoen euro beschikbaar om werkgevers in de zorg in staat te stellen om boven op de bestaande initiatieven ongeveer 5.000 voltijds fte aan extra tijdelijke banen in ondersteunende functies te creëren. In de zorgsector wordt voor de financiering aangesloten bij door de zorgbranche zelfbepaalde ondersteunende functies die ontwikkeld zijn vanuit de Nationale Zorgklas, zoals voor de functies van crisishulp en de functie van gastvrouw/gastheer. De subsidieregeling is zodanig ingericht dat deze dubbele bekostiging voorkomt en een doelmatige uitvoering borgt.

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19) (264 miljoen euro)

De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk is in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen vervolgens snel te testen. Het gaat om 264 miljoen euro in 2021. Het betreft hier een raming voor de periode tot en met juni 2021.

Vaccinimplementatie (covid-19) (1 miljard euro)

Er zijn additionele middelen beschikbaar gesteld voor de vaccinimplementatie-entvergoedingen. De middelen voor entvergoedingen die het ministerie van VWS uitkeert aan uitvoerders zoals de GGD-GHOR en huisartsen zijn verhoogd met 184,7 miljoen euro bovenop de 714 miljoen euro die VWS heeft ontvangen voor de uitvoerders die zorgdragen voor de vaccinimplementatie. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de effectiviteit van vaccins en aanschaf van spuiten en naalden (59,2 miljoen euro). Tot slot ontving het RIVM middelen voor de vaccinimplementatie (totaal 103 miljoen euro, waarvan 19,5 miljoen onder de post Diversen valt). Voor de vaccinimplementatie zijn in de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS extra middelen beschikbaar gesteld (134 miljoen euro in 2022). Het betreft middelen voor het voortzetten van het huidige vaccinatiebeleid. De kosten van een eventuele derde prik zijn hierin nog niet meegenomen, maar deze zijn gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën.

Vaccinontwikkeling (covid-19) (335 miljoen euro)_

De reeds beschikbaar gestelde 700 miljoen euro voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Daarom is in de vierde incidentele suppletoire begroting 335 miljoen euro van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budgetis benut om de financiële verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EC afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten.

Verlengen steun Caribisch Nederland (covid-19) (33 miljoen euro)

Er is 33 miljoen euro beschikbaar gesteld om zorg in verband met COVID-19 te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland.

Diversen (353,8 miljoen euro)

Er zijn diverse bijstellingen geweest op eerder beschikbaar gesteld corona-budget. Onder meer hogere uitgaven voor Covid-zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk (18,5 miljoen euro). Daarnaast zijn lagere uitgaven op de regeling SectopPlanplus (-22,5 miljoen euro) en digitale oplossingen voor Covid-19 (-8,5 miljoen euro).

Zorg

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (-60 miljoen euro)

Op artikel 4 is zowel sprake van budgetten vallend onder het plafond Zorg als budgetten vallend onder het plafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budget-neutrale herschikking plaats (60 miljoen euro).

Diversen - Zorg (21 miljoen euro)

Er zijn diverse bijstellingen geweest. Zoals een neerwaartse bijstelling van bevolkingsonderzoek in Caribisch Nederland (-2 miljoen euro), het overboeken van coronabudget naar plafond Rijksbegroting (-12,9 miljoen euro) in 2021 en 29,9 miljoen euro voor de PGB niet-geleverde zorg en de loon- en prijsbijstelling.

Rijksbijdrage 18-, Bijdrage Kosten korting (BIKK) Wlz, Rijksbijdrage Wlz, Zorgtoeslag

De ramingen van de Rijksbijdrage 18-, BIKK Wlz, Rijksbijdrage Wlz en de Zorgtoeslag zijn aangepast op basis van de MEV-raming van het CPB.

Diversen (25,6 miljoen euro)

Er is een bijstelling geweest op de raming voor de zorgtoeslag als gevolg van de doorwerking van de verhoging van de zorgsalarissen (5,9 miljoen euro). De zorgtoeslag van januari 2022 is namelijk uitbetaald in december 2021. Daarnaast bestaat de diversenpost uit 7 miljoen euro hogere uitgaven aan de zorgtoeslag, in verband met het kwijtschelden van schulden van gedupeerde ouders en een structurele ophoging van het budget tegemoet­ koming specifieke zorgkosten (13,5 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Realisatie ontvangsten (36,8 miljoen euro)

Er zijn hogere ontvangsten dan eerder geraamd. Dit betreft onder meer hogere boeteontvangsten van 12,5 miljoen euro bij de Warenwet en hogere boetes voor de Tabaks- en Rookwarenwet (o.a. verkoopbonussen en overtredingen reclameverbod). Ook is 5,2 miljoen euro ontvangen voor de verkoop van een pand, waarin eerder een jeugdzorginstelling gehuisvest was.

Beleidsmatige mutaties

Afrekening SPUK (63 miljoen euro)

De SPUK Stimulering Sport uit 2019 is definitief vastgesteld. In 2021 zijn de terugontvangsten hiervan 63 miljoen euro. Verder is vanaf 2022 een structurele ramingsbijstelling van 15 miljoen euro op de ontvangsten verwerkt. De regeling blijft van kracht met behoud van evaluatie van de uitkeringsvorm na drie vaststellingsjaren.

Bijstellingen VWS-breed (16,9 miljoen euro)

Het ministerie van VWS voert diverse ramingsbijstellingen door op ontvangsten (17 miljoen euro structureel).

Diversen (16,7 miljoen euro)

Dit betreft onder meer de afroming van het overschot op het eigenvermogen van CIBG (2,2 miljoen euro) en betreft een terugontvangst van het CIBG n.a.v. de eindafrekening dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 (2,2 miljoen euro). Daarnaast zijn er diverse bijstellingen geweest bij NJN. Zoals hogere ontvangsten bij de subsidieregeling Publieke Gezondheid (14,8 miljoen euro). Ook zijn er enkele neerwaartse bijstellingen zoals een correctie op de ontvangsten ontvangstenbudget voor de resterende middelen van de Transitie-autoriteit Jeugd (TAJ)-regeling (7,1 miljoen euro) en lagere ontvangsten bij de Zvw wanbetalersregeling (7,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Medische noodvoorraden (rescEU) (covid-19) (47 miljoen euro)

Nederland heeft in 2021 een bijdrage van 47 miljoen euro ontvangen van de Europese Commissie voor een medische noodvoorraad. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop,opslag en het beheer van de medische producten.

Ontvangsten bevoorschotting LCH (covid-19) (165 miljoen euro)

Er is in de bevoorschotting en afrekening met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) rekening gehouden met de verkoop opbrengsten van de (snel)testen)aan de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk. In totaal is in 2021 165 miljoen euro geraamd. De realisaties staan onder de algemene reeks ‘Realisatie ontvangsten (covid-19)’.

Realisatie ontvangsten (covid-19) (-222,5 miljoen euro)

Door vertraging van de EMA registratie kunnen de kosten voor de aanschaf van de anti-lichamen niet door de zorgverzekeraars worden vergoed. Dit leidt tot een tegenvaller bij de ontvangsten van 30 miljoen euro. Daarnaast zijn de lagere ontvangsten veroorzaakt doordat de reguliere leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen sneller dan verwacht weer konden leveren en zorginstellingen daardoor minder dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de centraal ingekochte middelen.

Diversen (12 miljoen euro)

Er zijn diverse bijstellingen geweest. Waaronder een desaldering voor de afrekening met het RIVM (2,7 miljoen euro) en een desaldering voor rescEU (-16,6 miljoen euro). Bij een desaldering worden de uitgaven en niet-belastingontvangsten gelijktijdig verhoogd. Ook is de raming voor Remdesivir naar beneden bijgesteld met 24,5 miljoen naar 9,3 miljoen euro. De realisaties staan onder de algemene reeks 'Realisatie ontvangsten (covid-19)'.

Realisatie zorgtoeslag (35 miljoen euro)

Bij de veegbrief is op basis van inschattingen van de Belastingdienst/Toeslagen zowel de uitgavenraming als de ontvangstenraming van de zorgtoeslag met 460 miljoen euro verhoogd. Ten opzichte van die ramingsbijstelling is de uitgavenrealisatie 35 miljoen euro hoger.

Zorgtoeslag (460 miljoen euro)

Om aan te sluiten bij de ramingen van het Centraal Planbureau worden in de VWS-begroting de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven. Dat wil zeggen de uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de terugvorderingen en ontvangsten. Bij Slotwet/Jaarverslag worden de uitgaven en de ontvangsten daarentegen afzonderlijk gepresenteerd. Vooruitlopend op deze desaldering is een technische bijstelling gedaan aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag, zodat de bijstelling bij Slotwet beperkt kan blijven. De totale netto-uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft een opwaartse bijstelling van 460 miljoen euro ten opzichte van de tweede suppletoire wet aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van 460 miljoen euro aan de ontvangstenkant. Dit bedrag is een raming op basis van de gerealiseerde ontvangsten zorgtoeslag tot en met oktober.

Licence