Base description which applies to whole site

Zorg

ZORG: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021

80.606,50

Mee- en tegenvallers

 

Zorg

 

Actualisatie q2 zvw

‒ 124,4

Actualisatie q3 zvw

219,7

Actualisatie q4 zvw

113,6

Actualisatie wlz-uitgaven

‒ 58,7

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen zvw

50

Compensatie flz voor niet geleverde pgb-zorg

29,3

Realisatie subsidies

‒ 38,3

Diversen

‒ 7,2

 

184

Beleidsmatige mutaties

 

Zorg

 

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

324

Tegenvaller wlz

157

Diversen

‒ 3,5

 

477,5

Technische mutaties

 

Zorg

 

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

‒ 60

Meerkosten wlz

150

Diversen

‒ 3,9

 

86,1

  

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

747,6

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

81.354,10

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021

5.282,30

Mee- en tegenvallers

 

Zorg

 

Eigen bijdragen wlz

‒ 63,2

Raming eigen risico

‒ 126,3

Diversen

‒ 24

 

‒ 213,5

Beleidsmatige mutaties

 

Zorg

 

Diversen

12

 

12

Technische mutaties

 

Zorg

 

Diversen

‒ 11,4

 

‒ 11,4

  

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 212,9

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

5.069,50

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Actualisatie q2 zvw

Dit betreft de bijstelling op basis van tweedekwartaalcijfers van zorgverzekeraars over de verwachte Zvw-uitgaven.

Actualisatie q3 zvw

Dit betreft de bijstelling op basis van derdekwartaalcijfers van zorgverzekeraars over de verwachte Zvw-uitgaven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2021, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2021.

Actualisatie q4 zvw

Op basis van actuele ramingen van zorgverzekeraars zijn de Zvw-uitgaven 2021, inclusief de effecten van COVID-19, geactualiseerd.

Actualisatie wlz-uitgaven

Op basis van het februari-advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het Wlz-kader doet zich een incidentele meevaller voor van 58 miljoen euro in 2021. Daarnaast is in de tandheelkundige zorg sprake van een meevaller van 5 miljoen euro structureel.

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen zvw

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. Als gevolg hiervan wordt de raming met 50 miljoen euro structureel verhoogd.

Compensatie flz voor niet geleverde pgb-zorg

Het Fonds langdurige zorg wordt voor 29,3 miljoen euro gecompenseerd. Deze compensatie heeft betrekking op de regeling niet-geleverde zorg Pgb.

Realisatie subsidies

Op diverse subsidieregelingen die vallen onder het uitgavenplafond Zorg is sprake van onderuitputting, onder meer bij de regelingen voor Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (38 miljoen euro).

Diversen

Dit betreft de realisatie op het beleidsartikel Zorgbreed beleid (-1,9 miljoen euro) en de vrijval op het artikel nominaal en onverdeeld (-5,3 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe besloten is in het Regeerakkoord 2017-2021. De verrekening met de Wmo heeft plaatsgevonden bij septembercirculaire. Er is sprake van een tekort oplopend tot 296,6 miljoen euro vanaf 2026 (waarvan 310 miljoen euro uitgaven en 13,4 miljoen euro ontvangsten vanwege het effect op de eigen bijdragen).

Tegenvaller wlz

De NZa raamt in haar augustusadvies over de benutting van het budgettair Wlz-kader extra uitgaven van 157 miljoen euro in 2021 en 478 miljoen euro vanaf 2022. Het gaat om extra uitgaven in de sectoren Verpleging en Verzorging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de Wlz. De overschrijding in de ggz wordt veroorzaakt door een fors hogere instroom - door het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - dan verwacht. Om te waarborgen dat zorgkantoren voldoende zorg kunnen blijven contracteren voor alle cliënten die daar op grond van de Wlz recht op hebben is het kader opgehoogd.

Diversen

Dit betreft onder meer een bijstelling bij de ambulancezorg. Uit kostenonderzoek van de NZa in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector met 12,5 miljoen euro verhoogd. Daarnaast is er een herverdeling geweest tussen plafond R en Z (-10,4 miljoen euro) bij de ingeboekte korting op beleidsartikelen uit het voorjaar van 2021.

Technische mutaties

Herschikking subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Op artikel 4 is zowel sprake van budgetten vallend onder het plafond Zorg als budgetten vallend onder het plafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budget-neutrale herschikking plaats (60 miljoen euro).

Meerkosten wlz

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het COVID-19 virus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is geregeld dat deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Voor 2021 wordt het financiële effect geraamd op 150 miljoen euro.

Diversen

Dit betreft onder meer de grondslagmutatie voor de loon- en prijsontwikkeling als gevolg van de verwerking van de grondslagen uit de Miljoenennota 2021. Daarnaast worden de mobiliteitshulpmiddelen overgeheveld van de Wmo naar de Wlz (15,5 miljoen euro). Per 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen voor bewoners van Wlz-instellingen niet meer vergoed vanuit de Wmo. Daarom zijn deze middelen structureel overgeheveld van de Wmo naar de Wlz.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Eigen bijdragen wlz

Dit betreft de actualisering van de opbrengst eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

Raming eigen risico

Op basis van de inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van COVID-19 zijn de Zvw-uitgaven geactualiseerd. Op basis hiervan is ook de raming van het eigen risico aangepast.

Diversen

Er is een structurele neerwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico. Dit komt grotendeels door de jaarlijkse actualisatie van het eigen risico op basis van de data van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is in de neerwaartse bijstelling de actualisatie van de opbrengstenraming van het eigen risico door de voorjaarbesluitvorming meegenomen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post maakt deel uit van de ‘Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz’; dit betreft het effect op de eigen bijdragen van deze overheveling.

Technische mutaties

Diversen

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor 11,7 miljoen euro wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.

Licence