Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

32.819,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop au 2021

‒ 251,1

Diversen

‒ 11,3

Sociale zekerheid

 

Diversen

0

 

‒ 262,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Jeugd in coronatijd (covid-19)

19

Verdringing + (lichte) jeugdzorgproblematiek

228

Wachtlijsten specialistische jeugdzorg

255

Wijziging betalingsverloop alg. uitk. 2020

136

Diversen

20,1

Sociale zekerheid

 

Diversen

0

Zorg

 

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

54

 

712,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Additionale impuls re-integratie (covid-19)

48,3

Afekening ruimte onder plafond bcf 2020

96

Bestrijden eenzaamheid ouderen (covid-19)

36,5

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

45,5

Compensatie meerkosten jeugd en wmo (covid-19)

128,1

Crisisdienstverlening (covid-19)

48,5

Extra begeleiding kwetsbare groepen (covid-19)

37

Gemeentelijk schuldenbeleid (covid-19)

30

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19)

84,4

Lokaal cultuuraanbod (covid-19)

41,6

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)

60

Ondersteuning lokale culturele instell. (covid-19)

149,7

Re-integratie (covid-19)

88,4

Tonk regeling (covid-19)

195

Tonk-regeling (covid-19)

65

Versterking dienstverlening gemeenten

124

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021

216

Diversen

252,5

Sociale zekerheid

 

Loonbijstelling 2021 participatie

39,7

Sociale werkbedrijven (covid-19)

45

Diversen

‒ 5,3

Zorg

 

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz

‒ 127

Diversen

60,6

 

1.759,50

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

2.209,10

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

35.028,10

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

35.028,10

GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Wijziging betalingsverloop AU 2021

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering 2021. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2021 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2022 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2022 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties die onder de ondergrens vallen, waarvan de wijziging betalingsverloop voor de decentralisatie-uitkeringen 2021 met € - 10,4 mln. de belangrijkste is.

Beleidsmatige mutaties

Jeugd in coronatijd (Covid-19)

Dit betreft een ophoging van het gemeentefonds om gemeenten te compenseren voor de kosten die ze maken voor jeugd in coronatijd.

Verdringing + lichte jeugdzorgproblematiekHet kabinet is met de VNG overeengekomen om voor 2021 incidenteel extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar te stellen. Dit betreft middelen om verdringing van andere uitgaven tegen te gaan en een bijdrage voor de wachtlijstproblematiek (lichte) jeugdzorg.

Wachtlijsten specialistische jeugdzorgDit betreft incidentele middelen voor 2021 voor de aanpak van wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg. Deze zijn via de algemene uitkering aan gemeenten worden toegekend.

Wijziging betalingsverloop Algemene Uitkering 2020Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering 2020. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2020 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2021 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2021 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen (Rijksbegroting)Dit betreft een som van meerdere mutaties die onder de ondergrens vallen.

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz (plafond zorg)

Als gevolg van het hogere aantal cliënten dan oorspronkelijk geraamd dat overgaat van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz), kende het indicatieproces tijdelijk een langere doorlooptijd. Hierdoor vond in 2021 de zorg langer plaats onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De uitname Wmo beschermd wonen is hiervoor in 2021 incidenteel gecorrigeerd.

Technische mutaties

Additionele impuls re-integratie

Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de extra uitgaven van gemeenten voor de additionele impuls re-integratie naar aanleiding van de coronacrisis.

Afrekening ruimte onder plafond bcf 2022Dit betreft de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) voor 2020.

Bestrijden eenzaamheid ouderen (covid-19)

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen ter verbetering van het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Een deel van deze maatregelen wordt uitgevoerd door gemeenten, waaronder het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Dit betreft een aanvullende overboeking vanuit het ministerie van VWS voor het programma Brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Compensatie meerkosten jeugd en wmo (covid-19)Dit betreft een bijdrage van het ministerie van VWS om gemeenten te compenseren voor de meerkosten op het terrein van jeugd en wmo als gevolg van de coronacrisis.

Crisisdienstverlening (covid-19)Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft de compensatie van extra uitgaven in het kader van crisisdienstverlening.

Extra begeleiding kwetsbare groepen (covid-19)Het kabinet heeft extra maatregelen genomen ter verbetering van het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Een deel van deze maatregelen wordt uitgevoerd door gemeenten, waaronder het organiseren van extra begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen.

Gemeentelijk schuldenbeleid (covid-19)Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft het gemeentelijk schuldenbeleid.

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19)Dit betreft de voorlopige afrekening van de inkomstenderving 2020 van de lokale belastingen en heffingen als gevolg van de corona maatregelen.

Lokaal cultuuraanbod (covid-19)Dit betreft middelen die gemeenten ontvangen voor het in stand houden van het lokale cultuuraanbod voor 2021 i.v.m. corona.

Lokale culturele infrastructuur (covid-19)Dit betreft een overheveling vanaf de Aanvullende post ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de compensatie van de extra uitgaven door gemeenten aan lokale culturele instellingen en buurt- en dorpshuizen.

Ondersteuning lokale culturele instellingen (covid-19)Dit betreft een overheveling vanaf de Aanvullende post ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor ondersteuning van de lokale culturele infra­structuur.

Re-integratie (covid-19)Dit betreft een bijdrage vanuit het ministerie van SZW ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. Deze maatregel betreft de compensatie van extra uitgaven op het vlak van re-integratie.

Tonk regeling (covid-19)Dit betreft de tweede tranche van de generale financiering van de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Tonk-regeling (covid-19)Deze middelen zijn bestemd als eerste tranche voor het eerste kwartaal 2021 voor de regeling Tegemoetkoming Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK) in het kader van de Bijzondere Bijstand. Dit betreft een regeling die is afgekondigd in het steunpakket maatregelen vanwege de coronacrisis. De middelen worden overgeboekt vanuit de begroting van het ministerie van SZW.

Versterking dienstverlenging gemeentenHet kabinet heeft, naar aanleiding van de problematiek rondom de kinderopvangtoeslag, structureel 150 miljoen vrij gemaakt voor versterking van de dienstverlening door gemeenten. Deze middelen worden voor een groot deel via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeenten. Voor 2021 betreft dit 124 miljoen. De rest van de middelen is uitgekeerd via de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het gemeentefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota heeft er voorlopige afrekening plaats gevonden tussen BCF en het gemeentefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen (plafond Rijksbegroting)Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens.

Loonbijstelling 2021 participatie (plafond sociale zekerheid)Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling 2021 voor de integratie-uitkering Participatie.

Sociale werkbedrijven (covid-19) (plafond sociale zekerheid)Dit betreft een bijdrage van het ministerie van SZW om gemeenten te compenseren voor de exploitatiekosten van de sociale werkbedrijven in verband met de coronacrisis.

Diversen (plafond sociale zekerheid)Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens. Dit betreft o.a. de herijking van de no-risk polis banenafspraak.

Nacalculatie overheveling ggz naar wlz (plafond zorg)Dit betreft de nacalculatie van de overheveling vanuit Wmo beschermd wonen naar de Wlz als gevolg van het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis per 2021. Omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd overgaan van Wmo beschermd wonen naar de Wlz vindt er een aanvullende uitname plaats.

Diversen (plafond zorg)Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens. Dit betreft o.a. de loon- en prijsbijstelling 2021 voor beschermd wonen.

Licence