Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.913,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vaste schuld

81,1

Diversen

2,7

 

83,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 15,5

 

‒ 15,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

68,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

5.981,90

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

5.981,90

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.187,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vlottende schuld

‒ 422,6

Diversen

2,5

 

‒ 420,1

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aflossingen op leningen

70,9

Mutatie in rekening courant en deposito

7.908,60

Mutaties in rekening-courant en deposito's

507

Rente derivaten

‒ 584,9

Voortijdige beëindiging derivaten

1.532,70

Diversen

0,6

 

9.434,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

9.014,70

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

20.202,10

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

20.202,10

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Rente vaste schuldDe rentelasten op de vaste schuld zijn in 2021 € 81 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De rentepercentages waren iets hoger dan de rentepercentages die zijn gebruikt tijdens het opstellen van de begroting.

DiversenDeze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Beleidsmatige mutatie

DiversenDeze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Technische mutaties

DiversenDeze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvaller

Rente vlottende schuldDe rentebaten op de vlottende schuld vallen lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen. In 2021 is minder rente ontvangen doordat de omvang van de kortlopende schuld lager is uitgevallen als gevolg van het verhogen van de vaste schuld en het lagere kastekort.

DiversenDeze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Technische mutaties

Aflossingen op leningenIn 2021 is € 71 mln. meer aan leningen afgelost dan in de begroting werd geraamd. Dit komt onder andere doordat aan het eind van 2020 meer leningen zijn verstrekt dan bij het opstellen van de begroting van 2021 was voorzien. Het grootste deel van de leningen hebben een jaarlijkse aflossing. Door de stijging van het aantal leningen in 2020 is eind 2021 meer afgelost dan begroot.

Mutatie in rekening courant en depositoDe eindstanden van de rekeningen-courant van agentschappen, RWT's, decentrale overheden en sociale fondsen zijn per saldo toegenomen met 8.416 miljoen euro. Een toename zorgt voor een instroom van middelen voor het Rijk.

Mutatie in rekening courant en deposito('s)Zie Mutatie in rekening courant en deposito.

Rente derivatenDe rentebaten op derivaten zijn lager uitgevallen als gevolg van de gerealiseerde rentepercentages op de variabele delen van de renteswaps en als gevolg van de voortijdige beëindiging van rentederivaten.

Voortijdige beëindiging derivatenHet Agentschap heeft in 2021 rentederivaten voortijdig beëindigd. Dit is voornamelijk gedaan om het renterisico op de schuldportefeuille bij te sturen; de looptijd van de gehele schuldportefeuille is hierdoor in 2021 toegenomen. Bij de voortijdige beëindiging van renteswaps wordt de netto contante waarde van de toekomstige rentestromen in één keer in het jaar waarin de voortijdige beëindiging van derivaten plaatsvindt, ontvangen, hetgeen de EMU-schuld met hetzelfde bedrag verlaagt.

DiversenDeze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Licence